WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 


«д-р Юлиан Иванов Райнов, д.м. Ръководител Катедра „Хематология, медицинска онкология, радиационна защита, радиобиология ...»

До Председателя на Научното жури,

определено със Заповед № 548/23.04.2015 г.

на Началника на ВМА - София

СТАНОВИЩЕ

от доцент д-р Юлиан Иванов Райнов, д.м.

Ръководител Катедра „Хематология, медицинска онкология, радиационна защита,

радиобиология и иуклеарна медицина ", Военномедицинска академия, София

Относно: Дисертационен труд на тема: „Прогностични фактори и риск-адаптирана терапия

при множествен миелом" на докторанта на самостоятелна подготовка асистент д-р Антония Николаева Недева, за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР" по професионално направление 7.1 медицина, научна специалност „Хематология и преливане на кръв".

Научен ръководител: доц. д-р Юлиан Райнов, д.м.

I. Административна оценка: д-р Антония Недева, асистент в клиниката по хематология на МБАЛ, ВМА е зачислена със Заповед на министъра на отбраната на Р. България Заповед № ОХ – 810/06.11.14 год. в докторантура чрез самостоятелна подготовка. С решение на АС е насочена за официална защита и е избрано научно жури.

II. Кратки биографични данни: Д-р Недева завършва английска гимназия в гр. Бургас и МУ – София през 2004 г. От 2005 г. започва работа в клиниката по хематология на ВМА, а от 2009 г.

е асистент. Води занятията на студенти от МУ, а по-късно и на СУ „Кл.Охридски”. През 2012 г.

придобива специалност клинична хематология. Завършва успешно с диплома първия Мастер клас към Европейската хематологична асоциация и е поканена за ментор. Владее английски и немски език, активно участва в различни клинични изпитвания. Женена с едно дете.

III. Оценка на дисертационния труд:

Множественият миелом е често срещана хемопатия. Бурното навлизане на нови иновативни диагностични и терапевтични методи промени хода на болестта. Разгадаването на генетичната карта, определянето на риска при болните и разделянето им в различни групи позволи постигането на дълги ремисии и преживяемост. Ранното разпознаване на случаите с агресивно протичане има важна прогностична и предиктивна стойност, и спомага за моделиране и прогнозиране и на отговора от лечението. Обединяването на познанията на генетиците и клиничните хематолози е в полза на пациентите и демонстрира предимството на мултимодалния подход в съвременната хематология.

Представеният дисертационният труд е посветен на актуален проблем на съвременната клинична хематология. Той е оформен в съответствие с изискванията на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във Военномедицинската академия и е разработен на 151 стр., от които: увод - 2 стр., литературен обзор – 32 (21,19%) стр., цел и задачи – 1 стр., материал и методи - 5 стр., резултати – 51 (33,77%) стр., обсъждане – 27 (17,88%) стр., изводи – 3 стр., приноси – 2 стр, библиография – 18 (11,92) стр., онагледена с 50 фигури, 51 таблици. Библиографията включва 202 източника, от които 21 (10,40%) на кирилица и 181 – (89,60%) на латиница. От представената библиографска справка 84 (41,58%) от източниците са от последните 5 години, а 14 (6,93%) от последните 2 години. Авторефератът съдържа 44 страници и отговаря на текста на дисертационния труд.

Актуалността на разработвания от дисертанта проблем е свързана с потребността на хематология за моделиране на модерен подход, свързан с диагностичното и прогностично значение на цитогенетичните аномалии при новодиагностицираните пациенти с множествен миелом. Тясната връзка между лабораторията и клиниката определя ранната стратификация на риска, провеждане на риск-адаптирана терапия и оценка за ефективността на два важни терапевтични подхода, бортезомиб-базираната и конвенционална химиотерапия. Това определя и актуалността на този дисертационен труд. Докторската теза кореспондира с темата на дисертационния труд, тя е съвременна и отразява съдържанието му и сочи точно предмета на планираното изследване.

Литературният обзор е актуален и научно ориентиран към темата, която е анализирана точно, а професионално направения анализ логично посочва връзката между теорията и практиката. Заглавието на дисертацията е покрива изцяло темата, целта е ясна, конкретна и изпълнима. Поставените задачи са обвързани логично със заглавието и дават основание да се приеме, че с овладяване и прилагане на методологията на научното изследване те ще бъдат успешно решени. Цитогенетичният анализ използва стандартна цитегенетика и FISH-метода, като получените от него резултати умело са анализирани от десертанта от клиничен аспект. При стратификацията на риска са използвани две модерни и съвременни системи – IMWG и mSMART. Лечението в анализираната група включва бортезомиб-базирани протоколи и конвенционална химиотерапия, пациенти без и с автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки (АТХСК).

В проучването са включени общо 92 болни с новодиагностициран множествен мелом, от които 49 (53,3%) мъже и 43 (46,7%) жени на средна възраст 63,6 год. Освен рутинните диагностични методи са използвани класическа цитогенетика и FISH метода за оценка на изходните генетични събития при пациентите. Използваните методи са професионално подбрани и дават възможност за сравнение на предимствата и недостатъците на всеки от тях. Получените резултати са оригинални от позицията на клиничния хематолог и са резултат на изследователската работа на дисертанта. Това свидетелства не само за неговата добра теоретическа подготовка, но и за практическите му умения във владеене, анализ и професионална интерпретация на получените цитираните в литературния обзор автори.

Резултатите са представени професионално в графичен вид, онагледени с таблици, фигури.

Изписването им е според стандартните изисквания към дисертационния труд.

Получените от дисертанта резултати са подложени на професионално обсъждане и служат в извеждането на изводите. Успешното решаване на поставените задачи се проектират в посочените приноси. От тях става ясно, че с използваните в дисертацията научни методи и средства целта на докторантурата е постигната. Тя установява зависимости, прави логични изводи и заключения, доказва предполагаеми теории и закономерности.

Особено важни приноси на дисертацията са, че за първи път са сравнени две различни системи IMWG и mSMART за стратификация на риска и неговата корелация с терапевтичния отговор и преживяемост на пациентите лекувани с бортезомиб-базирана и конвенционална химиотерапия.

Използвана литература е тематично максимално близка до дисертационния труд и дава достатъчно пълна и точна картина за състоянието на проблема, като всички заглавия са цитирани в дисертацията. Съдържанието е изведено в началото на дисертацията и позволява ориентирането в цялостната структура на научния труд.

Критерии за научност и за оценка на дисертационния труд.

Научният труд на д-р Антония Недева отговаря на изискванията за разработката на дисертационни трудове: начин на структуриране, познаване на проблема, анализ на получените данни и защита на основните тези на автора. Дисертанта показва, че познава литературата и научните постижения в конкретната научна област, систематизира и обмисля критично съществуващите научни тези и заема своя аргументирана позиция. Тя провежда успешно самостоятелно научно изследване, излага получените резултати разбираемо и логично. Чрез критичен сравнителен анализ на литературните данни и собствените резултати д-р А. Недева аргументира възможностите и ефективността на използваните методи.

Информационната база на дисертационния труд е богата, което е видно не само от приложената библиография, но и от използваните научни диагностични методи. Д-р Антония Недева е добре позната в академичната общност чрез свои публикации, научни участия в наши и чужди престижни форуми в областта на хематологията. Представеният автореферат отговаря на съдържанието на дисертационния труд. В обем от 44 страници той отразява точно основните структури на дисертационния труд.

Препоръки и бележки:

• Поради малък брой пациенти в някои групи получените резултати и изводи не са особено убедителни;

• При някои важни показатели - преживяемост статистическата методология и интерпретация не е убедителна;

• някои изводите могат да се групират и да бъдат поднесени по-прагматично и опростено;

• библиографията не е изписана изцяло според БДС, някои от годините са посочени в края на цитирания автор, в цитат 111 няма изписана година;

• уместно би било да се помисли за предлагане на някакъв оригинален алгоритъм, агрегиращ в себе диагностични и терапевтични подходи.

IV. Заключение:

Дисертационният труд на д-р Антония Недева показва силата и възможностите на мултидисциплинарния подход в диагностиката и лечението на множествения миелом за подобряване неговата ефективност и удължаване на преживяемостта на болните.

Вплетените в ежедневната лечебна дейност на клиничния хематолог иновативни диагностични методи подчертават нуждата от изграждането на екип от специалисти, включващ не само клинични хематолози, но и цитогенетици, имунолози, лабораторни лекари, специалисти по образна диагностика, нуклеарна медицина и други, чиито усилия са насочени към бърза и точна диагноза, успешно лечение и проследяване на пациентите с множествен миелом. Като хематолог и участник в този екип д-р Антония Недева нагледно показва ползата от такава трайна колаборация.

В качеството си на член на Научното жури считам, че представената научна разработка е актуална, прецизно изработена и със значителни приноси за клиничната практика.

Оценката ми се основава на дългогодишните ми наблюдения върху работата на дисертанта, съдържанието на представения дисертационен труд, в който д-р Антения Недева доказва, че е овладяла методологията на научното изследване и че е в състояние да я прилага за решаване на важни за практиката задачи.

Всичко това ми дава основание убедено да предложа на членовете на научното жури да гласуват положително за придобиване на научна и образователна степен „ДОКТОР" по научната специалност „Клинична хематология и преливане на кръв" на асистент д-р

АНТОНИЯ НИКОЛАЕВА НЕДЕВА.

–  –  –

13 май 2015 г, София, отп. 2 екз, JR
Похожие работы:

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОЛОГИЯ, 2015, том 50, 3, с. 369-376 УДК 631.559.2:631.847.21:579.64 doi: 10.15389/agrobiology.2015.3.369rus АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ФОРМ МИКРОБНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ А.П. КОЖЕМЯКОВ1, Ю.В. ЛАКТИОНОВ1, Т.А. ПОПОВА1, А.Г. ОРЛОВА1, А.Л. КОКОРИНА2, О.Б. ВАЙШЛЯ3, Е.В. АГАФОНОВ4, С.А. ГУЖВИН4, А.А. ЧУРАКОВ5, М.Т. ЯКОВЛЕВА6 Выполнены комплексные исследования по созданию жидкой формы биопрепаратов для симбиотических и ассоциативных...»

«МЧС РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ» Кафедра философии Материалы для дистанционного обучения по дисциплине Концепции современного естествознания Тема 16. Происхождение и эволюция человека Учебные вопросы: 1. Происхождение и эволюция человека...»

«УДК 57 УНИКАЛЬНЫЕ НАХОДКИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ ЗА ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 21 ВЕКА К.Е. Протодьяконов1, С.Е. Григорьев2 студент ИЕН СВФУ, экскурсовод Музея мамонта Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова заведующий лабораторией Музея мамонта Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидат биологических наук Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова (Якутск),...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ГБОУ ДОД СОДЭБЦ) УТВЕРЖДАЮ Директор _ В.А.Козлов _ 2015 ПОЛОЖЕНИЕ об областном детском экологическом форуме «Зелёная планета – 2016» (региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета – 2016») 1. Общие положения Областной детский экологический форум «Зеленая планета...»

«88 ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2011. Вып. 1 БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ УДК 633.81 : 665.52 : 547.913 К.Г. Ткаченко ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ И ЭФИРНЫЕ МАСЛА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ Проведён анализ литературы, опубликованной с конца XIX до начала ХХ в. Показано, как изменялся уровень изучения эфирномасличных растений от органолептического к приборному, от получения первичных физикохимических констант, к препаративному выделению компонентов. А в...» 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.