WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 


Pages:     | 1 ||

«Круглов В.Н., Парахина В.Н., Резников А.В. и др. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ входит в РИНЦ SCIENCE INDEX ...»

-- [ Страница 2 ] --

№ 1050 (с изменениями и дополнениями от: 14 июля, 12 сентября, 6 октября, 27 декабря 2011 г., 20 июля, 22 ноября, 30 декабря 2012 г., 30 апреля, 12 октября 2013 г., 18 апреля, 18 октября 2014 г.) // Система ГАРАНТ:

http://base.garant.ru/12182235/#block_1004#ixzz3Wk8acpNF5 (дата обращения:

31.08.15).

9. Основные показатели жилищных условий населения [Электронный ресурс] http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/jil-f/jkh39.htm (дата обращения: 31.08.15).

Параграф 6.3:

1. Шумская С.С. Национальное богатство: методологические подходы и оценки по Украине / С.С. Шумская //Экономическая теория. – 2006. – № 4. - С.

62-76.

2. Тенюх З. І. Методичні підходи до визначення масштабів державного сектору економіки / З. І. Тенюх // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. Вип. 23.13. - С. 320-327.

3. Звіт про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2014 році. – К.: ФДМУ, 2015. – 106 с.

МОНОГРАФИЯ

Инновационные подходы к развитию экономики.

4. Ніколаєва Т.В. Особлива економічна сутність нерухомого майна // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове видання. [Електронний ресурс] /

Національний університет державної податкової служби України; гол. ред.:

Л.Л. Тарангул. – 2014. - № 2. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Znpnudps/index.html. - С. 122-137.

5. Ніколаєва Т.В. Нерухоме майно як комплексний об’єкт власності, інвестицій та вартості / Т.В. Ніколаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2015, № 2 – Т. 2 (222).

– С. 154-158.

6. Полянский А.И. Управление государственной недвижимостью: вопросы теории и практики / Полянский Андрей Игоревич. Дис….докт. экон. наук, 08.00.05. - М.: 2002. – 292 с.

7. Завьялов А.А. Формирование системы государственного управления недвижимым имуществом в Российской Федерации (вопросы теории и практики) / Завьялов Алексей Александрович. Дис… докт. экон. наук, 08.00.05. - М.: 2009. - 304 с.

8. Зеликов Л.В. Организационно-экономические механизмы управления государственным имуществом / Зеликов Леонид Владимирович. Дис… канд.

экон. наук, 08.00.05. - М.: 2002. - 170 с.

9. Калинин А.Д. Совершенствование управления государственной собственностью в процессе реформирования российской экономики / Калинин Андрей Дмитриевич. Дис… канд. экон. наук 08.00.05. М.: 2008. - 151 с.

10. Ли Чуаньтун. Организация управления государственной собственностью в КНР / Ли Чуаньтун. Дис… канд. экон. наук 08.00.14.- М.:

2007. – 179 с.

11. Рябова С.С. Организация и методическое обеспечение групповой оценки недвижимости в Республике Беларусь / Рябова Светлана Сергеевна.

Автореф. дис... канд.. экон. Наук. 08.00.05. Минск: 2013. – 25 с.

12. Пасхавер О.Й. Державний сектор і функції держави у період кризи / О.

Й. Пасхавер, Л. Т. Верховодова, О. М. Кошик, К. М. Агеєва, Д. П. Згортюк;

Центр екон. розв. - К. : СПД Моляр С.В., 2009. - 130 c.

13. Реформування відносин власності в Україні / ред.: О. Ю. Рудченко, С.

Ю. Лєдомська; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтегр.

України. - К. : КФ ДП НДЕІ, 2004. - 500 c.

14. Теоретико-методологічні аспекти приватизації і механізми її реалізації в Україні [Текст] / С. Давимука. - Л. : [б.в.], 1998. - 399 с.

15. Шкільняк М.М. Управління державною власністю: теоретична концептуалізація та практичні аспекти: монографія / М.М. Шкільняк. — Тернопіль: Синтез-Поліграф, 2004. — 319 с.

16. Закон України «Про управління об’єктами державної власності».

МОНОГРАФИЯ

Инновационные подходы к развитию экономики.

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/185Методичні рекомендації застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності. [Електронний ресурс].

Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendaciizastosuvannja-kr-doc138878.html 18. І. Даценко. Зміни у законодавстві про управління об’єктами державної власності. [Електронний ресурс].

Режим доступу:

http://old.minjust.gov.ua/12894.

19. Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. OECD.

[Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceofstateownedenterprises/34803211.pdf

20. Predicting outcomes of investments in maintenance and repair of federal facilities. – Washington D.C.: The National Academies Press, 2011. – 135 p.

21. Офіційний сайт Фонду держаного майна України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua.

22. Официальный сайт Росимущества. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosim.ru/about/reports/statistics.

Глава 7

Параграф 7.1:

1. International Energy Agency http://www.iea.org/

2. Natural Gas Market Law(Law on the Natural Gas Market and amending the Law on Electricity Market) LawN4646 Adoption Date 18.04.2001,ERRA

3. www.erranet.org

4. Overview about natural gas markets Www.api.org/oil-and-naturalgasoverview

5. Regulation of natural gas companies.www.Law.cornell.edu/usecode/text15

6. Table14: Natural gas prices for industrial consumers. Euro stat (nrq_pc_203)

7. Table14: Natural gas prices for household consumers. Euro stat (nrq_pc_202)

8. Electricity and natural gas price statistics www.ec.europa.eu

9. Europe's Energy Portal www.energy.eu

10. European Union Natural Gas import price www.ycharts.com

11. Gazprom Www.gazprom.com

12. Www.tetran.ru

13. Www.cbr.ru

14. Www.dolgikg.com

15. Swiss. Executive MBA www.freecurrencyrates.com

16. Www.ch104.ua/for.clients/do-uvagi-klijentiv

МОНОГРАФИЯ

Инновационные подходы к развитию экономики.

17. Www.newtariffs.ru/2015

18. Www.bs-life.ru/nancy/nalogy/nds.html

19. Www.nerc.gov.ua

20. Www.mingas.bu/services

21. Www.Eurobelarus/news/economy/2015

22. Www.calk.ru/kurs BYR-USD.html

23. Www.anre.nad.

24. Average salary in European Union www.reinisfisher.com/2014 averagesalary-european-union

25. Minfin of Ukraune www.index.minfin.com.ua

Параграф 7.2:

1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. // Інформаційно

– аналітичний бюлетень «Відомості Міністерства палива та енергетики України». Спеціальний випуск. – 2006. – 113с.

2. Климчук О.В. Виробництво біопалив – шлях до енергонезалежності агропромислового комплексу України / О.В. Климчук // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва”. – Вінниця, 2011. – С. 57-60.

3. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. С. 18-27.526

4. Новітні технології біоконверсії: Монографія / Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорюк, В.О. Дубровін, А.І. Ємець, Г.М. Забарний, Г.М. Калетнік та ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2010. –326 с.

5. Пришляк В.М. Техніко-економічні та екологічні аспекти виробництва біоетанолу в Україні / В.М. Пришляк, Н.В. Пришляк // Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2014. - Випуск 19. – С.219-226.

6. Біодизель / [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://energetyka.com.ua /homepage/biotoplivo/533-biodyzel.

7. Мировой рынок нефти. Энергобизнес [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.e-b.com.ua.

8. Мисак Й.С. Застосування біогазових технологій в Україні з метою ресурсозбереження [Електронний ресурс] / Й.С.Мисак, Я.Ф.Івасик, Т.П.

Коваленко // Вода, екологія, суспільство. – 2014. – Режим доступу:

http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/viewFile/101 /100

9. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації у сільському господарстві: доповідь на Дванадцятих річних зборах Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 25-26 лютого 2010 року / В.Я. Месель-Веселяк. – К. : Національний науковий центр «Інститут

МОНОГРАФИЯ

Инновационные подходы к развитию экономики.

аграрної економіки», 2010. – 57 с.

10. Калетнік Г.М. Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в

АПК України : навч. посібник / Г.М. Калетнік, В.М. Пришляк. - Вінниця:

Енозіс, 2008. - 192 с.

11. Біопаливо: крок вперед, скільки назад? / В. Мурашкін // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: :

http://www.epravda.com.ua/columns/2012/07/2/327709/view_print.

12. Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України.

Монографія. / Г.М. Калетнік– Київ: Хай-Тек Прес, 2010 – 516 с.

13. Історія розвитку альтернативних палив в Україні.[Електронний ресурс].

- Режим доступу:http://ukrfuel.org/pro-nas/

14. Рідкі біопалива. Біодизель. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reee.org.ua/renewable-energy/ridki-biopalyva.

15. Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку: Колективна монографія / Г.М. Калетнік, С.Т.

Олійнічук, О.П. Скорук, О.В. Климчук, В.І. Яцковський, Д.М. Токарчук, І.А.

Здор [за ред. проф. Г.М. Калетніка]. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2012. – 250 с.

–  –  –

МОНОГРАФИЯPages:     | 1 ||

Похожие работы:

«Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 44 (369) “О результатах проверки эффективности функционирования Российско-Японской Комиссии по урегулированию претензий, связанных с рыболовством, в части предотвращения в 2001-2002 годах поставок браконьерской продукции морского рыбного промысла, добытой в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в морские рыбные порты Японии”: Утвердить отчет о результатах проверки. Направитъ доработанные по...»

«Анализ экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области Статистика по сферам деятельности экспортноориентированных МСП Ярославской области Наиболее конкурентоспособные и перспективные отрасли С точки зрения развития экспортного потенциала региона Проблемы МСП, возникающие в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности СОДЕРЖАНИЕ Введение... 3 1. Малое и средне предпринимательство в РФ.. 6 2. Информация о состоянии малого и среднего...»

«Список литературы 1. Борев Ю. Б.Эстетика / Ю. Б. Борев: в 2 т. – Смоленск: Русич, 1997. – Т. 1. – 576 с.2. Кант И. Сочинения: в 6 т. / И. Кант. – Москва: Мысль, 1969. – Т. 5. – 564 с.3. Раицкая Г. В. Понятие и сущность формирования эстетического вкуса личности. – Режим доступа: http://www.superinf.ru/view_helpstud. php?id=2599 (дата обращения 27.02.2015 г.). Е. Ю. Бычкова УДК 377.3.01 E. Y. Bychkova ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессиональнопедагогический университет», г....»

«с 27 по 30 апреля 2015 года КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ Постановление Правительства РФ от 24.04.2015 N 390 О порядке передачи управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития, на праве собственности или аренды находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории опережающего социально-экономического развития, и порядке распоряжения такими...»

«1 АКТ г. Чудово «14» апреля 2014 года На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района от 15.01.2014 г. № 2 «О проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности» контрольной группой в составе: аудитора Контрольно – счетной палаты Ивановой Елены Александровны, ведущего инспектора Контрольно – счетной палаты Соловьевой Людмилы Леонидовны проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств: комитета экономики и...» 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.