WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 


«ПУНКТ ЗА ПОЧИВКА НА ЖИВОТНИ София, Юли 2012 Въведение: Този документ е базиран на изискванията на Eвропейското ...»

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНТРОЛНИТЕ ПУНКТОВЕ

ЗА ЖИВОТНИ (МЕСТА ЗА ПОЧИВКА)

ПУНКТ ЗА ПОЧИВКА НА ЖИВОТНИ

София, Юли 2012

Въведение:

Този документ е базиран на изискванията на Eвропейското законодателство и има за цел да

посочи основните изисквания, на които трябва да отговаря един контролен пункт за

животни (място за почивка)

При разработването на документа са използвани следните нормативни документи при:

Транспорт на животните:

- Транспорт на животните ( Регламент 1/2005 );

- Изисквания към контролните пунктове за животни ( Регламент 1255/97 ).

Защита на селскостопанските животни:

- ХОЖ при свине ( Директива 2008/120);

- ХОЖ при телета( Директива 2008/119);

- ХОЖ при селскостопански животни (Директива 98/58);

- ХОЖ при животни по време на клане и умъртвяване (Директива 91/119).

Използването на:

- Ветеринарномедицински препарати (2001/82),

- Пестициди (91/14),

- Биоциди (98/8).

Регистрация на животновъдните обекти и идентификация на животните:- Наредба 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти;

- Овце и Кози (Регламент 21/2004);

- Свине (Директива 2008/71);

- Говеда (Регламент 1760/2000);

- Еднокопитни животни (Регламент 504/2008).

Хигиена на:

- Фуражи (Регламент 183/2005);

- Странични животински продукти (Регламент 1069/2002);

- Директива 91/676 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

Заболявания, които подлежат на обявяване:

- Обявяване на заболяванията по животните (82/894)

Административни изисквания:

Цялата документация (записи, доклади, договори и т.н) се съхранява от собственика на пункта за почивка за период от три години или за по-дълъг период при необходимост.

В пункта за почивка се съхранява следната документация:

- Удостоверение за одобрение, в което са посочени вида и категорията на животните, капацитет на помещенията, за които е одобрен пункта;

Доклади от:

- Одобрение от компетентния орган – ОДБХ;

- Проверки от ОДБХ (2 доклада за година);

- Други проверки;

- Предишни проверки;

- Дадени препоръки и предприети корективни действия.

Договор с:

- Ветеринарен лекар – трябва да има договор с ветеринарен лекар, които да осигурява необходимото ветеринарно обслужване;

- Фирми за поддръжка - трябва да има договор с фирма, която да осигурява поддръжката на камионите в случай на необходимост;

- Предприятие за преработка на странични животински продукти (екарисаж).

Документация:

1. Инструкции за персонала относно:

- достъп на външни лица;

- товарене / разтоварване на животните;

- хранене и поене на животните;

- напръскване с вода на животните при високи външни температури в случай на необходимост;

- грижи към болни и наранени животни;

- почистване и дезинфекция на помещенията за животните;

- спазване на личната хигиена.

2. Инструкции за посетителите относно: (на български език и е желателно да бъдат на английски език или наезика, който се говори от посетителите, които са най- чести)

- достъп на външни лица в местото за почивка;

- спазването на хигиена;

- изисквания за почистване и дезинфекция на превозните средства за животни.

3. Инструкция за използване на биоциди.

Съдържанието на инструкциите трябва задължително да включва изискванията на Регламент 1255/97 и по-специално изискванията посочени в Приложения І и ІІ, както и съответните раздели на Регламент 1/2005, и по-специално Приложение 1, глава 1, годността за транспортиране на животните, и глава 3, транспортни практики.

Документация и Записи:

В одобрения пункт за почивка собственика или управителя води и съхранява следната документация:

- Обучение/компетентност на персонала (хуманно отношение при работа и грижа за животните);

- Книга за оплаквания;

- Книга за достъп на външни лица - време за пристигане, дата, име, адрес и цел на посещението;

- Превозни средства (време за пристигане, дата, име на превозвача, регистрационен номер);

- Копие на ветеринарните сертификати за животните;

- Запис за извършена проверка за идентичност на животните;

- Товарене и разтоварване - дата и час

- Годност на животните за транспортиране (Регламент 1/2005, Приложение II, глава 2, място на отпътуване)

- Уведомления до компетентния орган

- Информация за възникнали заразни заболявания

- Дата и час на пристигане и отпътуване на пратката животни, включително здравни сертификати;

- Констатации за здравни статус на животните (Регламент 1/2005, Приложение II, глава 3, място на пристигане)

- Нарушения (Регламент 1/2005, Приложение II, глава 3, място на пристигане и Регламент 1/2005, Приложение II, глава 5 доклад за нередностите). Всички констатирани нарушения трябва да бъдат съобщени незабавно на официалния ветеринарен лекар, с цел предприемане на необходимите мерки за гарантиране, че животните са годни да продължат пътуването;

- проведено лечение (дата, час, идентификационен номер на животното, лечение и приложени ВМП,

- Фураж;

- Вода;

- Постелъчен материал;

- Биоциди;

- Почистване и дезинфекция;

- Обезвреждане на отпадъците;

- Мерки за биосигурност;

- Контрол на гризачите.

Персонал:

Персоналът трябва да притежава необходимите познания и/или професионална компетентност за:

- работа и грижа за животните;

- хранене, поене, товарене и разтоварване на животните;

- за почистване и дезинфекция;

- основни познания за промени в здравното състояние на животните и хуманното отношение към животните Персоналът, които работи в пункта за почивка не трябва да бъде в контакт със селскостопански животни извън пункта – да не отглеждат собствени животни от видовете за които е одобрен пункта;

В случай, когато това е невъзможно трябва да се спазват стриктно изискванията за лична хигиена и да се спазват изискванията за биосигурност;

Инфраструктура:

Общ план и озеленяване:

- ограда;

- място за паркиране;

- пътища за достъп;

- съоръжения за товарене и разтоварване на животните;

- место за почистване и дезинфекция на превозните средства;

- места за съхранение на фуража, постелъчен материал, тор, отпадъчни води, трупове, биоциди);

- административна част – офис;

- битови помещения за персонала;

- помещения за шофьорите (тоалетни, бани, места за спане, места за хранене);

- ясно обозначение на всички сгради.

Общи изисквания:

Общите условия в контролния пункт са добри когато:

- няма признаци на течове (покрив, стени);

- електрическа инсталация;

- добре поддържана пътна настилка;

- няма ненужни материали в помещенията (машини, опаковъчен материал, др.).

Пътища/места за паркиране

- вътрешните пътища и местата за паркиране в контролния пост са конструирани по начин, които позволява лесното им почистване и дезинфекция и е осигурен добър дренаж на основата и наличие на отводнителни шахти;

- местата за паркиране трябва да са съобразени с капацитета на пункта за почивка;

Място за почистване и дезинфекция на превозните средства:

- Мястото за почистване и дезинфекция на превозните средства трябва да е с наклон за отичане на водата и настилка с добър дренаж;

- Мястото за почистване и дезинфекция на превозните средства трябва да е по- голямо от размерът на камиона;

- Водата и другите течности, които изтичат при почистване на превозното средство трябва да се отвеждат в съоръжението за съхранение на торовата маса, по начин по които не трябва да замърсяват почвата;

- Мястото за почистване и дезинфекция на превозните средства трябва да разполага с достатъчно количество вода за почистване на максималния брой камиони, които могат да преминат през мястото за почивка за 1 ден;

- Трябва да има на склад достатъчно количество одобрени препарати за почистване и дезинфекция ( за поне 1 седмица);

- Трябва да разполагат с оборудване за почистване и дезинфекция под налягане;

- Мястото за почистване и дезинфекция на превозните средства трябва да е конструирано по начин, който позволяване неговото използване при всякакви атмосферни условия

Място за товарене и разтоварване на животните:

- Не трябва да има риск от смесване на групите;

- Трябва да е добре оградено с цел предпазване животните да избягат – наличие на прокари;

Рампи:

Максимален наклон на рампите:

Свине, телета, коне – 20 градуса (36.4% до хоризонтала) Говеда, овце – 26 градуса и 34 min. (50% до хоризонтала) Животни, които не могат да се предвижват на собствен ход не трябва да бъдат влачени от камиона, а трябва да бъде повикан ветеринарен лекар за прилагане на необходимото лечение или да бъдат умъртвени по хуманен начин на място.

Помещения за животните:

Общи изисквания:

Всички материали, които са в контакт с животните трябва да са нетоксични, да се почистват лесно и при необходимост да позволяват дезинфекция;

Помещенията за животни трябва да бъдат конструирани по начин, които предпазва животните от неблагоприятни атмосферни условия (дъжд, слънце, вятър и т.н). трябва да са конструирани, така, че да се предотврати нараняване на животните (остри и стърчащи ръбове)

Стени и покриви:

Стените и покривите трябва да осигурят адекватна защита на животните от неблагоприятни атмосферни условия. На местата, където животните са в контакт със стените, не трябва да има материали, които да предизвикат наранява.

Стените и покривите трябва да са конструирани от материали, които не са нетоксични, почистват се лесно и при необходимост позволяват дезинфекция;

Осветление:

- нивото на осветеност трябва да е такова, че да позволява животните да виждат наоколо при дневна светлина;

- нивото на осветеност на нивото на очите на животните трябва да е такова, че да се чете вестник без затруднение;

- при свинете трябва да е 40 lux ( съгласно глава 1 на Директива 2008/120/EC);

- в случаите, когато се използва само изкуствена светлина трябва да се осигурява поне 8 часа тъмнина.

Въздух:Вентилация:

Местата за почивка трябва да разполагат с адекватна механична или естествена вентилация, която да осигурява поток на свеж въздух и да поддържа температура в рамките на температурния комфорт за животните.

Ако вентилацията не може да поддържа температура над минимум трябва да се осигури допълнително отопление. Ако температурата е над допустимите граници трябва да се предприемат допълнителни мерки, като осигуряване на повече свободна площ за животните, даване на допълнително количество течности и при необходимост напръскване на животните с вода;

Температура:

- Минимум 5 до максимум 30 °C ( +/- 5°C в зависимост от външната температура)

- За предпочитане е температурата да се поддържа в рамките на 10 и 25 °C в зависимост от животински вид и здравния статус;

Вътрешно оборудване в оборите:

Прегради между отделните отделения:

С цел гарантиране, че животни от отделни групи няма да се смесват в пункта за почивка трябва да има мобилни прегради/ разделители. Мобилните прегради имат предимство, тъй като позволяват разделение на групи в зависимост от броя на животните. Преградите трябва да са конструирани по начин, който не наранява животните.

Оборудване за поене на животните:

Всяко отделение трябва да разполага със съоръжения за поене на животните, подходящи за вида животни, за които са одобрени. Те могат да бъдат разположени на две нива с цел гарантиране на достъп, както от говеда и свине, така и от агнета и малки прасета.

Връзване:

Когато и където е необходимо отделенията трябва да разполагат със съоръжения за връзване на животните.

Инструменти:

Оборудване като метли, лопати, въжета и др. трябва да се използват само в едно помещения и не трябва да се използват в другите помещения на пункта за почивка.

Минимална площ:

Изискванията за площта са базирани на законодателните изисква за транспорт на животните, както и за хуманно отношение към тях:

–  –  –

Целта е в пункта за почивка да се осигури поне два пъти повече площ, от тази която е необходима по време на транспорт.

Телета:

Телета на възраст 8 седмици:

Ширината на всяка индивидуалната клетка/ отделение, предназначено за телета трябва да бъде най-малко равна на височината на телето в най-високата част на гърба, измерена в стоящо положение, а дължината трябва да бъде най-малко равна на дължината на тялото на телето, измерена от върха на носа до tuber ischii (опашната кост),умножена по 1,1.

Телета на възраст 8 седмици, при групово настаняване:

–  –  –

Това са параметри, които са посочени в законодателството за хуманно отношение при свине и следва да се спазват стриктно

Минимален и максимален брой животни в група:

Групите трябва да са от животни от еднаква възраст и размери. За предпочитане е животните да бъдат същата група като тази, която е била в превозното средство по време на транспорт.

Говеда- максимум 40 животни Коне: индивидуални боксове Свине: група, която е била е в превозното средство Овце: група, която е била е в превозното средство Кози: група, която е била е в превозното средство

Под и постеля:

На животните трябва да се осигури подходяща постеля за вида и броя им с цел гарантиране на техния комфорт. Постелята трябва да позволява адекватно адсорбиране на урина и фекалии.

Общи изисквания:

Подовата настилка трябва да е от материал, който не позволява хлъзгане на животните, и позволява почистване и дезинфекция, както и отцеждане на течности (вода, урина).

Свине:

При използване на решетъчен под за свине настанени в група, максималния размер на отворите трябва да бъде:

— 11 mm за бозаещи прасета — 14 mm за подрастване — 18 mm за угояване — 20 mm за женски свине след първо заплождане и свине майки.

Минималната ширина на летвите трябва да бъде:

— 50 mm за бозаещи и за отбити прасета — 80 mm за угояване, за женски свине след първо заплождане и свине майки.

Бозаещи прасета:

Част от общата подова повърхност трябва да е конструирана по начин, които позволява животните да почиват по едно и също време, както и да бъде покрита със слама или друг подходящ материал.

Телета:

Подовата настилка трябва да е гладка, но не хлъзгава, за да се предотврати нараняване на телетата, и подът трябва да е проектиран така, че да не да предизвика нараняване или страдание на животните, когато същите са прави или легнали. Мястото за спане трябва да бъде удобно,чисто и с подходящ дренаж и не трябва да създава неудобства на телетата.

Трябва да бъде осигурена подходяща постеля за всички телета на възраст по-малко от две седмици.

Оборудване за хранене и поене на животните:

Вода:

Оборудването за поене на животните трябва да е конструирано и позиционирано по начин подходящ и достъпен за животните.

При групово настаняване на животните трябва да се осигури поне 1 място за поене на животните за група от 10 животни.

При индивидуално настаняване се осигурява 1 място за поене за всяко животно.

За всички животни в групата трябва да се гарантира, че имат достъп до вода.

Хранене:

При групово настаняване на животните трябва да се осигури поне 1 място за хранене на животните за група от 10 животни.

При индивидуално настаняване се осигурява 1 място за хранене за всяко животно.

За всички животни в групата трябва да се гарантира, че имат достъп до храна.

Карантинно отделение и място за болни и наранени животни:

- Трябва да има място, където да се настанят болни/наранени животни

- Трябва да е конструирано по начин, който предпазва животните от неблагоприятни атмосферни условия;

- Трябва да се гарантира, достатъчно площ, осветление за прилагане на лечение на животните;

- Изискванията за свободна площ трябва да са минимум два пъти повече от изискуемата площ за вида.

- Подът не трябва да е хлъзгав

- Трябва да се осигури допълнително количество постеля

- Трябва да има постоянен достъп до храна и вода

- Храната и фуража трябва да са подходящи за вида и състоянието на животното.

- Трябва да се осигури подходяща вентилация;

- Температурата трябва да е в рамките на температурния комфорт за болни/ наранени животни. При необходимост следва да се осигури допълнително отопление/ охлаждане на мястото.

Лечение:

При пристигане на болни/ наранени животни в местата за почивка или това се случи докато са настанени там, то собственика на мястото за почивка трябва да осигури необходимите грижи и трябва да повика ветеринарен лекар.

Животно, чието състояние не позволява лечение не трябва да бъде влачено и сваляно от камиона, а следва да бъде евтаназирано по хуманен начин на място.

На болни/наранени животни трябва да се осигури подходящо лечение от ветеринарен лекар.

Официалният ветеринарен лекар може да направи преценка дали животните са годни да продължат своето пътуване.

Енергия:

- Необходимото количество електроенергия трябва да се осигури с цел покриване консумацията в пункта за почивка необходима за отопление, охлаждане, осветление и т.н;

- Трябва да има осигурен генератор в случаите на спиране на електричеството;

- Генераторът трябва да се проверява редовно за изправност Вода

- Трябва да има осигурено достатъчно количество вода (с необходимото качество и температура), както за поене на животните, така и за почистване и дезинфекция. В случай, че се използва вода от собствен водоизточник трябва да се гарантира нейното качество.

- Оборудването за поене на животните трябва да подлежи периодично на проверка с цел гарантиране на изправността му.

Фураж

Съхранение:

- Фуражът следва да се съхранява при спазване на инструкциите на производителя;

- помещението за съхранение на фураж следва да е сухо и чисто;

- фуражът за отделните животински видове следва да се съхранява разделно.

- помещението за съхранение на фураж трябва да е ясно обозначено.

- в случай, че се изхранват медицински фуражи, то те трябва да се съхраняват отделно и да са ясно разграничим и етикетирани. Изхранването им става след писменно разпореждане на официален ветеринарен лекар;

- помещение за съхранение на фураж трябва да се използва само за тази цел, с изключение на случаите при които фуража се съхранява в отделни контейнери или опаковки;

- в помещението за съхранение на фураж не трябва да се съхраняват химикали (например пестициди, биоциди, ВМП);

- фуражът не трябва да се съхранява в помещението, в което се настаняват животните;

- помещението за съхранение на фуража трябва да е с размери, които да позволяват съхранение на фураж за минимум 1 седмица при максимален капацитет на пункта за почивка, освен в случите на сключен договор за доставка на фураж;

- в помещението за съхранение на фураж следва да се прилага подходяща програма за контрол на гризачите.

Качество:

- използваният фураж трябва да е безопасен и произведен в съответствие с изискванията, посочени в Регламент 183/2004.

- за изхранване на животните не се използват органични отпадъци (кухненски отпадъци)Употреба:

- Фуражът се използва в съответствие с инструкциите на производителя;

- срок на годност;

- предназначен за изхранване на определен вид животни;

- подготовка;

- количеството е съобразено с вида животни.

Вода:

- на всяко животно трябва да е осигурен достъп до вода.

Постелъчен материал:

Съхранение:

- трябва да се съхранява при спазване на инструкциите на производителя

- помещението за съхранение следва да е сухо и чисто.

- в помещението за съхранение на постелъчен материал не трябва да се съхраняват химикали ( например пестициди, биоциди, ВМП).

- постелята не трябва да се съхранява в помещението, в което се настаняват животните

- в помещението за съхранение на постеля следва да се прилага подходяща програма за контрол на гризачите.

Качество:

- Постелята трябва да бъде чиста, суха и нетоксична и да не съдържа плесени.

Отпадъци:

Тор:

- торта трябва да се съхранява на определено за целта торище, съгласно националното законодателство.

Мерки за био сигурност:

Местоположение:

Локализацията на пункта за почивка трябва да осигурява ефективна биосигурност.

Отдалеченост от други животновъдни обекти:

Отстоянието от най-близкия животновъден обект трябва да бъде поне 500 м. за предпочитане е 1000 m.Това изискване не се прилага за вече изградени животновъдни обекти.

Трафик:

При транспорта на животни следва да се спазват основните хигиенни изисквания. Външните транспортни средства, които се използват за доставка на фуражи, извозване на отпадъци и т.н трябва да не влизат в контакт с транспортните средства предназначени за транспорт на живи животни. Ако физическо разделяне не е възможно при съществуващите обекти, то транспорта трябва да се извършва по различно време.

Достъп:

- Достъпът до пункта за почивка трябва да се осъществява през ясно определени за целта места.

- Не трябва да има достъп до помещенията за животни, без ясното знание на персонала на пункта за почивка;

Документиране:

- Всички посетители следва да се записват (час/дата на пристигане, причина за посещението)

- Всички транспортни средства, които влизат в пункта трябва да се записват

Съблекални:

- Съблекалните трябва да са разположени отделно от помещенията, в които се настаняват животните и трябва да са достъпни за персонала, за шофьорите и други посетители (ветеринарен лекар, инспектори и т.н )

- трябва да има чисто облекло за персонала, което да се използва само на място.

- в съблекалните трябва да има душ с топла и студена вода, сапун, дезинфектанти и чисти кърпи.

Контрол на гризачите:

- Трябва да има одобрен план за контрол на гризачите, които да се изпълнява от одобрени за целта лица;

Почистване и дезинфекция на помещенията за животни:

- помещенията, в които се настаняват животните трябва да се почистят и дезинфекцират в рамките на 24 часа след напускане на животните и преди да се настанят нови животни в тях;

- след използване на пункта за почивка в 6 последователни дни трябва да се осигури поне 24 часов период за почивка на помещението след неговото почистване и дезинфекция и преди пристигане на следващата пратка животни.

Почистване и дезинфекция на превозните средства:

Камионите трябва да се почистят след разтоварване на животните и при необходимост да се дезинфекцират

Безопасност:

- В местата за почивка трябва да има комплект с материали за оказване на първа помощ;

- да има осигурен поне по един пожарогасител в помещенията за животни (освен ако няма други изисквания от службите, контролиращи това)

- да има списък с важните телефони за спешни случаи – полиция, медицинска помощ, пожарна, ветеринарен лекар и др.

Комуникация:

Пункта за почивка е желателно да разполага с:

- Телефон

- Факс

- Интернет (e-mail)

- Интернет страница

На интернет страницата трябва да се съдържа следната информация:

- Лице за контакт;

- Телефонен номер;

- e-mail адрес;

- Адрес;

- Местоположение – географски координати;

- Работно време;

- Капацитет;

- Говорим език.Похожие работы:

«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ АНОГЕНИТАЛЬНЫМИ (ВЕНЕРИЧЕСКИМИ) БОРОДАВКАМИ Москва 2013 Персональный состав рабочей группы по подготовке федеральных клинических рекомендаций по профилю Дерматовенерология, раздел «Аногенитальные бородавки»: 1. Перламутров Юрий Николаевич – заведующий кафедрой кожных и венерических болезней ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова»...»

«М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ сШЬ № от «О проведении в 2015 году комплексных проверок медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области» В целях контроля исполнения требований Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЭ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации и оказания организационно-методической помощи медицинским организациям, подведомственным министерству здравоохранения Калужской области, ПРИКАЗЫВАЮ : 1. Специалистам...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УО «Гродненский государственный медицинский университет» Кафедра фтизиопульмонологии СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ по дисциплине «Фтизиопульмонология» для студентов 4 курса лечебного факультета (специальность 1-79 01 01 «Лечебное дело»); 4 курса медико-диагностического факультета (специальность 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело»); 5 курса педиатрического факультета (специальность 1-79 01 02 «Педиатрия») Гродно, 2011 Схема истории болезни по...»

«КАЛИНИН Владимир Анатольевич КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 14.01.11 – нервные болезни Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор И.Е. Повереннова...»

«Министерство здравоохранения Российской Ф едерации Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального «УТВЕРЖ ДАЮ » образования П роректор РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ по научной работе ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБО У ДПО РМ АПО (ГБОУ ДПО РМАПО М инздрава России) М инздрава России, Ул. Баррикадная, д.2/1, стр.1, Москва, 123995 д.мщ., профессор Тел. (499) 252-21-04, факс (499) 254-98-05, А.Г. К уликов E-mail: nnapo@,nnapo.ru 2014 г. О Г РН 1027739445876,...»

«Маржохова Асият Руслановна ПОКАЗАТЕЛИ СИНДРОМА ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ РОЖЕЙ 14.01.09 – инфекционные болезни Автореферат на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Москва – 2015 Работа выполнена на кафедре инфекционных болезней Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова Министерства образования и науки Российской федерации Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор НАГОЕВ Беслан Сафарбиевич Официальные оппоненты:...»

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ Лектор Сенько Олег Валентинович Лекция 8 Решающие деревья Решающие деревья воспроизводят логические схемы, позволяющие получить окончательное решение о классификации объекта с помощью ответов на иерархически организованную систему вопросов. Причём вопрос, задаваемый на последующем иерархическом уровне, зависит от ответа, полученного на предыдущем уровне. Подобные логические модели издавна используются в ботанике, зоологии, минералогии, медицине и...»

«© ЛАЗАРЕНКО В.И., ГОЛОЛОБОВ В.Т., СОЛОВЬЕВ В.В. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ КРАСНОЯРСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В.И. Лазаренко, В.Т. Гололобов, В.В. Соловьев Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, ректор д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра офтальмологии с курсом ПО, зав. д.м.н., проф. Е.В. Козина. Резюме. В статье представлена история зарождения формирования и развития Красноярской офтальмологической школы. Отражен вклад в этот важный процесс...»

«ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Санкт-Петербург В 2013 году в нашем Фонде было проведено 703 врачебных консультации. Комплексную медицинскую реабилитацию получили 252 ребенка. Большинство пациентов (231 человек) имели различные нозологические формы детского церебрального паралича. атоническиспастикоастатическая гиперкинетич форма еская форма монопарез парапарез спастический гемипарез тетрапарез спастический тетрапарез в спастическая сочетании с диплегия хромосомны ми нарушениями Остальные пациенты согласно...»

«Сведения об эвакогоспиталях, работавших в Нижнем Тагиле в годы ВОВ Эвакуационные госпитали (эвакогоспитали) – есть медицинские учреждения, развертываемые в тылу на время войны, где лечились эвакуированные с фронта больные и раненые солдаты, офицеры и генералы (в том числе пленные). На завершающем этапе Великой Отечественной войны в связи с сокращением сети эвакогоспиталей эвакопункты передислоцировались на запад или расформировывались. Тагил ковал не только оружие для войны, но и здоровье...»

«АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ В ЗДРАВОЕПОЗВАНЕТО ПО ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Антония Илиева*1 Резюме В медицинската професия, като саморегулираща се, основно място в миналото и днес заемат съсловните организации на медицинските лица. В Р България съществува законово установен механизъм за саморегулиране на медицинската професия, чрез Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина. Съществуват определени от този закон...»

«Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) ГБОУ СПО РС(Я) «Якутский медицинский колледж» Курсовая работа На тему: «Сестринский процесс при раке легких» Выполнила: студентка 2 курса СД-23 Колодезникова Василина Романовна Руководитель: Данилова Варвара Владимировна. Якутск 2015г. Содержание Введение..3 Глава 1. Особенности сестринского процесса при заболевании раком легкого.. 1.1. Анализ заболевания раком легкого: этиология, патогенез, клиническая картина, психологические особенности...»

«Компетенции органов местного самоуправления зарубежных стран в организации медицинской помощи (обзор). Т.В. Елманова доцент кафедры ОВП ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Почти все системы здравоохранения в Европе находятся в процессе реформирования. В восточноевропейских странах это связано с глубокими изменениями в общественной жизни, в то время как в западных странах эти изменения обусловлены внешними и экономическими причинами. Во многих развитых странах доступность услуг системы первичной...»

«ОАМДЫ ДЕНСАУЛЫ САТАУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ЖОАРЫ МЕКТЕБІ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАФЕДРА ГИГИЕНЫ, МЕДИЦИНЫ ТРУДА, С КУРСОМ СМК: -Сил-4.2.3./03-2014 Дата: 03.03.2014 ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ЧС Версия: 1 СИЛЛАБУС Страница 1 из 5 СИЛЛАБУС По специальности: Гигиена и Эпидемиология Название дисциплины: «Эпидемиология, диагностика, клиника, лечение и профилактика ВИЧинфекции» Количество учебных часов (всего): 108 часов Лекции – 12 час. Семинарские занятия – 24 часа Практические занятия – 36 час. Самостоятельная...»

«Каталог медицинских документов и их печатных аналогов в КМИС Версия 3.7 Дата последнего изменения01.10.2015 Версия документа: 3.7.010 Каталог печатных форм КМИС | стр. 2 Содержание каталога ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕРВИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТАЦИОНАРОВ 17 МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО / ФОРМА № 003/У (ЛИСТ 1) 17 МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО / ФОРМА № 003/У (ЛИСТ 2) 18 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ (ФОРМА №004/У) 19 КАРТА БОЛЬНОГО ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА / ФОРМА...»

Загрузка...


 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.