WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |

«Акишева Б. Т. Рыслов атындаы азЭУ- ні 1 - курс магистранты Несиелеу жйесіні теориялы аспектілері «Несиелеу жйесі» ...»

-- [ Страница 1 ] --

Акишева Б.

Т. Рыслов атындаы азЭУ- ні

1 - курс магистранты

Несиелеу жйесіні теориялы аспектілері

«Несиелеу жйесі» тсінігін теориялы трыдан зерттеуді жалпы

«жйе» тсінігін анытаудан бастау керек.

«Жйе» сзі система грек тілінен аударанда толы, бліктерден яни

бір- бірімен байланыста, атынаста болатын кптеген элементтерден

ралан жиынтыты білдіреді. С.И. Ожегова сздігінде жйе тсінігі:

- рекетті байланысы мен орналасуындаы белгілі бір тртіп

- лденені йымдастыру нысаны

- Зады орналасан жне бір- бірімен дара байланыста болатын бліктерді жиынтыы ретінде крініс табатын андай да бір толытылы.

[1].

Осы мселеге атысты, несиелеу жйесі «несиелеу дістерін, обьектілерін, аидаларын, несиелеу атынастарын жобалауды, ссудаларды сыну мен айтару механизмдерін, сонымен атар, зіне несиелеуші тарапынан ссудалы ресурстарды сыну бойынша ызметпен байланысты элементтерді кірістіретін несиелеу рдісіндегі банктік баылауды амтитын ссудалы ресурстарды тымды пайдалануды амтамасыз ететін элементтерді жиынтыы» [2].

Несиелеу жйесінде маызды негіздері болып, несие субьектісі, несиені амтамасыз ету, несиелеу обьектілері, сенімділік табылады.Осылайша, несиелеу жйесі несие жйесімен де, оны ішінде несиемен, оны негізі мен атарымдарын, сондай- а зіні ызметі барысында несиелеу аидаларын басшылыа алатын банктермен де тыыз байланысты. Нарыты эканомикада бл мселеге ызыушылыты артуы, нары жадайында несие атынастары зіні дамуыны шырау шегіне жетуімен байланысты. Несие- алуан трлі теориялы ана емес, сондай - а тжірибелік сратар тоысатын тйін ретінде арастырылады. Сол себепті, несие атынастарына отанды, сондай - а шетелдік алымдарды тарапынан жете кіл блінуде. Осылайша, И.О. Лаврушинні пікірінше нарыты атынастар шарттарында несиені пайда болуын, ішкі пайдалануа арналан нім ндіру сферасында емес, айырбас сферасында іздеу керек. н озалысы – несие озалысыны негізі [3].

Несиені негізін сипаттай келе, М.Ю. Бабичев, несие операциялары – бл несие беруші мен несие алушы арасындаы, біріншісіні соысына белгілі бір аша аражаттарыны сомасын, тлемділік, мерзімділік жне айтарымдылы негізде сыну мен байланысты атынастары ретінде арастырылады. [4].

азастанды алымдардан Г.С. Сейткасимовты бліп крсетуге болады. Оны пікірінше, несие алыптасан нны атарымдары жніндегі атынастарды білдіреді. Ол, «нім ндірілмегендіктен, ал оны бліктері айта ндіру рдісіні атысушыларыны иелігіне тпегендіктен, несие ндірісте пайда болуы ммкін емес. Сол себепті, несиені бастауы болып ндіріс стадиясы емес, нім озалысыны кейінгі стадиялары табылады.

Осы маынада несие атынастары – бл ндірістен тыс атынастар» [5] деп тжырымдайды.

М.С. Саниев «несиені оамды ажеттілікті анааттандыру шін айтарымдылы пен тлемділік бастауымен н озалысы ретінде крініс табатын экономикалы категория» деп арастырады. [6].

Несиелік жне ссудалы операцияларды айырмашылыын шартты айындай отырып Даулетова М.Т. несиені банкті аражатты кздерін алыптастыратын да, сондай – а оларды салым ретінде салуды нысандары крініс табатын несие атынастарын йымдастыруды алуан трлі нысандарыны болуын болжайтын йым ретінде арастырады. Несиелік атынастар тек ана банктік несие шегінде ана емес, сонымен атар коммерциялы несиелеу ретінде де йымдастырылуы ммкін. [7]. зіні маынасы бойынша несиелік операциялар несиені берумен, келісімшартты румен, арыз алушыны несиеге абілеттілігіне талдау жргізумен, арыз алушылармен арым- атынасты ретке келтірумен байланысты операциялар ретінде крініс таба отырып, банкті несие саясатын жзеге асыру механизмі болып табылады. Сол себепті несие саясаты (грек тілінен politika – мемлекеттік немесе оамды жмыс, polis - мемлекет) несиелеу жйесіне тікелей атысы бар мемлекет шін бл несие клемі мен пайызды ставка дегейіні згеруі; ссудалы капитал нарыын, экономикалы су арынын, инфляциялы рдістерді реттеу, жмыспен амту мселелерін шешу мен тлем балансын аша – несие саясатын жргізе отырып тзету бойынша р трлі іс – шараларды жиынтыы болып табылады. Демек, мемлекетті аша саясаты, оны несие саясатымен тыыз байланысты.

Несие саясатыны “несиелеуді стратегиялары мен тактикалары” ретіндегі анытамасына А.И. Ольшанный мен Л.И. Абалкин [8] осылады.

Мндай анытама біратар жетістіктер мен кемшіліктерге ие. Табысты несиелік жмыс шін наты за мерзімге белгіленген жобалаулар аса ажет.

Сондытан несие саясатын стратегия ретінде арастыру, бізді ойымызша, оны негізін длірек айындайды.

Жалпы “несиелеу жйесі” ашы жйе болып табылады, оны элементтері тек бір – бірімен ана зара байланыста емес, есептеу – кассалы ызмет крсетуді йымдастыру жуйелері, несиелік операцияларды йымдастыру жйелері, персаналды басару жйелері ауіпсіздік жйелі жне баса да жйелерді элементерімен зара рекетте болады. Осылайша, “несиелеу жйесі” банктік жйені рамдас блігі болып табылады.

Сонымен атар, несиелеу жйесіні рылуына банк ызметіні, банктік масштабы, оны географиялы орналасуы, акционерлер мен клиенттерді ерекшелігі, персаналды мамандану дегейі мен мемлекетті аша – несие саясатыны сері, сондай – а нормалар, нормативтер, нсауларды кмегімен банктік ызметін (соны ішінде несиелік) реттейтін Р Б мен Р А рекеттері мен талаптары сияты арнайы факторлар сер етеді.

Шетелдік дебиетті талдау, несиелік саясатты нарыты аидалара негізделген экономиканы нтижесі деп куландырады. Оны негізін тымдысыз немесе парето бойынша тиімділік аидалары райды.

аидалара келетін болса, біз арастыран дебиеттерде олар р трлі, “несиені рамы мен негізін сипаттайтындытан несиелеу жйесіні басты элементі, негізі, сондай – а несиелік атынастар мселесін оса аланда, обьективті талаптары ” [10] сияты аныталады.

“Несиелеу аидасы” тсінігімен атар эканомикалы дебиетте “несие аидасы” тсінігі де кездеседі. Бл екі тсінік бірдей емес, сондытан екеуін наты айыру ажет. Кез келген экономикалы категорияны, соны ішінде несиені де, белгілі бір оан ана тн негізі болады, ол зіні функцияларын, олар арылы зіні ролін атарады. Ресей зерттеушісі О.И. Лаврушинні пікірінше бір де бір экономикалы категория, ол сондай боландытан ана, з ролін атара алмайды жне атарылмайды да. Экономикалы категория “рекет ету ” шін, алдымен осы категорияны негізіне толы сйкес келетіндей оны рекетіні механизмін ру, белгілі бір жадайлар жасалуы тиіс. Несиені негізі деген сраты зерттеу барысында, ол оны озалысы белгілі бір арнайы задара несие задарына баынады деген орытындыа келді. О.И. Лаврушин несие задары деп “негізін білдіре отырып, несиені жзеге асыруда траты, бліп алынбайтын сипаттаы озалысы. Ол осындай арнайы несие задарына келесілерді жатызады:

- аражатты жоспарлы айтарымдылыы заы;

- несиелік ралдарды саталу заы ” [3].

Несие задарын анытау несие теориясын жасау шін ана емес, осы экономикалы категорияны тжірибеде олдану шін де маызы зор.

Несиені негізі ретінде крініс таба отырып, олар оны ерекшелігінде крсету керек жне соылары несиені жзеге асыру тжірибесінде ескерілуі ажет. Бізді айтуымызша, несие задары несиелеу аидасын жасаудаы бастапы нкте болуы ажет. Тек осы жадайда ана несиелеу механизмі несиені негізіне сйкес келеді де, наыз жмыс істейтін механизм болады.

сіресе несиені жзеге асыру тжірибесінде маызды болып, несиелеу аидаларыны рамды жаы жніндегі сратар. Бл жерде біратар мселелер туындайды. Оларды бірі – несиелеу аидаларын тадауды негіздемелері. Басасы – бл аидаларды банктік несиені обьектілеріне, оларды трленіне біркелкі деп санау керек пе немесе олар айналым ралдарына ыса мерзімді несиелеу шін р трлі ме. Зерттеуді осы баыты бойынша дебиетпен танысу, бл сратар бойынша бгінгі кнге дейін бірдей кзарас жотыын крсетті.

Кптеген экономистерді банктік несиелерді масатты олданылуы, мерзімділігі, амтамасыз етілуі сияты аидаларын мойындайды.

Несиелеуді осымша аидалары ретінде дифференциалды несиемен ортатастырылуы арастырылады. Жеке алымдар “ банкті несиелеу аидалары, несиені жзеге асыруды наты шарттары рылатын несиелеуді механизміні бастапы элементі боландытан, банктік несиелеу аидаларыны негізіне несие задарын ою керек ” деп есептейді.

[11] Несие задарынан ралдарды айтарымдылыы заы бліп крсетімді, ол несиелеу механизмі арылы жзеге асырыла алады, біра алдымен оны бастапы элементі ретінде несиелеу аидалары арылы жзеге асырылады.

Осыан байланысты екі тсінікті несиені олдану мерзімі мен несиені теу мерзімін айыра білу керек. Олар кейде, несие обьектілеріні ерекшеліктері нтижесінде сйкес келуі ммкін. Бл жадайлар айналым ралдарына шыындарды несиелеу кезінде кездеседі. Негізгі ралдара арналан шыындара несие сыну кезінде жадай згеше несиені олдану уаыты мен оны теу мерзімі сйкес келмейді. Бл жадайда несиені олдану мерзімін де, сондай - а оны теу мерзімін де таайындауды экономикалы негізделуі лкен маыза ие болады.

Мерзімділік аадасы тлем тртібін бекітуге баытталан. Банктер бл тртіпті бзан ксіпорына, несиені пайдаланандыы шін дифференциалданан пайызды ставкаларды олдану, сондай- а несиелік келісімшартта арастырылан сер етуді баса да шараларын олдана отырып экономикалы сер етеді. Ол баса аидалармен тыыз байланыста боландытан несиелік атынастар сферасында ерекше роль атарады. Несие айтарымдылыын амтамасыз етуді басты шарты болып ксіпорынны аржылы жадайы, оны несиеге абілеттілігі табылады. Сондытан, ксіпорынны несиеге абілеттілігін баалау мен талдауа, банктер тарапынан ерекше кіл блінеді.

Осы мселеге атысты К.Ш. Дюсембаев: “несиелік абілеттілікті талдауды масаты болып несиелеуді шарттары мен ммкіндіктері туралы шешім абылданана дейін банкпен аныталатын арыз алушыа сапалы баа беру, клиентті арыза алан ралдарын несиелік келісімшартты шарттарына сйкес айтаруа абілетін жне дайындыын болжау негізделуі мен масаттылыын жне банк пен арыз алушы арасындаы несиелік атынастарды (жаластыру, тотату, р трлі санкциялар олдану) болашаын баалау табылады ” [12].

Несиелік ммілені маызды элементі болып, арыз алушы андай активтерді несиені амтамасыз ету ретінде кепілге ойандыы табылады.

амтамасыз ету – бл берілген ралдарды айтарылуына сенімді болуа ммкіндік беретін аида. Осыан байланысты біз, алым Г.Г. Коробованы “несиелік айтарымдылыын амтамасыз ету, несиелеу аида ретінде арыз алушыны зіне абылданан міндеттемесін бзуы ммкін болан жадайда банкті мліктік ызыушылыын орау ажеттілігін білдіреді” [11], пікіріне осылуа болады.

азастан Республикасыны банктер жне банктік ызмет туралы заымен [13] жне азастан Республикасыны Азаматты Кодексімен [14] міндеттемені орындау жне занамамен немесе келісімшартта арастырылан баса да тсілдермен амтамасыз етілуіне ммкіндік берілген.

Банкті несиелік ызметі шін маызды нормалар соы жылдары Р ылмысыны Кодексінде енгізілген, атап айтанда - 7 – ші “Экономикалы ызмет сферасындаы ылмыс” блімінде несиені засыз алу, кредиторлы борышты теуден бас тарту сияты тсініктер енгізіліп, мндай ылмыстар шін жауапа тартылу тртіптері бекітілген. [15] Жалпы, несие айтарымдылыын амтамасыз ету нысаны ретінде арызды айтарып алуды наты кзін, несие берушіге оны пайдалану ыын ресми задстыру, банкті осы ресурстар кзіні жеткіліктігіне жне олданылуына баылау орнатуын тсіну керек. Несие айтарымдылыын амтамасыз ету нысандарына: мліктер мен ытарды кепілі; талаптар мен ытарды беру; меншік ыын беру; сатандыру жатады.

амтамасыз етуді перспективалы трі ретінде несиені телмегені шін арыз алушыны жауапкершілігін сатандыру (атысушылары:

сатандыру компаниясы мен арыз алушы) мен несиені темеу туекелін сатандыру (атысушылары: банк пен сатандыру компаниясы) болып есептеледі. [16]. Несие айтарымдылыын амтамасыз етуді жоарыда аталан нысандары зады кші бар жне несие берушіге, міндеттемені орындау мерзімі келген арыз алушыда аражатты жеткіліксіздігі жадайында несиені теуді белгілі бір кздерін бекітілетін арнайы жаттар мен рсімделеді.

Аталан мерзімділік, масаттылы, амтамасыз етілу аидалары несие задарын жзеге асыруа толы ыпал ететіндіктен, банктік несиелеу аидалары ретінде де олданыла алады. Банктік несиелеуді барлы аидалары зара тыыз байланыста боландытан, кез келген біреуін орындауды бзылуы басаларына кері сер етеді. Осылайша, масаттылы аидасын дрыс орындамау, несиені тымды емес баытта олданылуына келуі ммкін. Несиелеуді амтамасыз ету аидасын жузеге асырудаы кемшіліктер мерзімділік аидасыны орындалуын иындатады.

Кез келген саясатты, соны ішінде несиелік те, тиімділігіні критериі тек ниет ана емес, наты нтиже беретін рекет болып табылады. Тиімді несиелік портфель ру абілеті, арыз алушыларды тадаудан басталады.

Несиелік саясатты басты баыты – банк стратегиясыны ыты жне экономикалы ерекшеліктеріне жне туекелді басару аидаларына сйкес арыз алушыларды категориясын тадау. Кп жадайда несиелеу бойынша шешімдер, тжірибені жне несиелеу белгігі бір талаптарды анааттандырады деген интуитивті сезімдерді негізінде абылданады. Бл талаптар баса емес, несие саясаты болып табылады.

Осыдан, несиелік саясат болашата туындайтын мселелерді болжау ммкіндігі болып табылады, дамуды тиімді жолдарын табуа кмектеседі, шешім абылдау шін негіз алыптастырады. Несиелеу жйесіндегі саясат кімшілікті ызыушылыын анааттандыруы керек, біра оны жзеге асыруда, несиелік рдіске атысатын барлы ызметкерлер атысады.

Сондытан несиелік саясат жалпы зерттеулерді негізінде рылуы ажет.

Банк траты трде несиелік нарыта, саясат пен экономикалы жадайы, тауарлы нарытаы жне ндірістік салалардаы жадай туралы апаратты жинатап жне тадауы ажет.

олданылан дебиеттер тізімі

1. Ожегова С.И. Словарь русского языка. М.: ОНИКС 21 век, 2003.

С.940

2. Лаврушин ОИ., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело:

современная система кредитования. М.: КНОРУС, 2007 С. 13

3. Лаврушин И.О Деньги, кредит, банки. М.: КНОРУС, 2004.С.230

4. Бабичев М.Ю. Банковское дело. Справочное пособие – М.:

«Экономика», 1994 С. 88.

5. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки. – А.: «Экономика», 2006. С.

6. Саниев М.С. Деньги, кредит, банки. – А.: 2000 С.82

7. Давлетова М.Т. Кредитная деятельность банков в Казахстане. – А.:

«Экономика», 2001 С. 12.

8. Ольшанный А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт). - М.: Русская деловая литература, 1997. - С. 614.

9. Абалкин Л.И. Кредитный процесс коммерческого банка.

- М: Инжинирингово- консалтинговая фирма «Дека», 1995. - 211 с.

10. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 2006.- С.242

11. Коробова Г.Г. Банковское дело. – М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2005.С.278, 317

12. Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К., Дюсембаева З.К. Аудит и анализ финансовой отчетности. Алматы. «КАРЖЫ – КАРАЖАТ», 1998. – С.

13. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. N 2444 О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан (13 гл. 3, ст.35, п.1)

14. Гражданский кодекс Республики Казахстан Алматы, 2005 – С.95 (общая часть, гл.18, ст. 292, п.1)

15. Уголовной кодекс Республики Казахстан Алматы, 2002 – С. 71 (особенная часть, гл.7, ст.194 п.1-195 п.)

16. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 2004 - С. 478.

–  –  –

ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩЕСТВО: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

На рубеже XX-XXI веков в мировой экономике стали проявляться и укрепляться новые тенденции, во многом связанные с научно-техническим прогрессом в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Появилось множество исследований этих новых тенденций, в целом получивших название «информационная революция». В связи с тем, что новые тенденции затронули не только экономические, но и политические, и социальные общественные отношения, сложилось мнение об общественном развитии в новом понимании как «информационное общество».

В качестве обобщающего определения информационного общества можно привести следующее, данное У. Мартином: Информационное общество – это «общество, в котором качество жизни, так же как и перспективы социальных изменений и экономического развития, в возрастающей степени зависит от информации и ее использования. В этом обществе жизненные стандарты, формы организации труда и проведения досуга, система образования и сфера торговли – все явно подвержено влиянию прогресса информации и знаний» [1, P. 3].

Определяя информационное общество как новую реальность, теоретики подчеркивают его многозначность и радикальные изменения, которые внесла информационная революция во все сферы общественной жизни. Поэтому в определении информационного общества – по обобщенному мнению О.

Антипиной, - чаще всего выделяют несколько аспектов (или критериев).

Технологический аспект информационного общества связан с радикальными технологическими инновациями в производстве, хранении и передаче информации, которые произошли благодаря росту быстродействия компьютеров, снижению издержек их производства и как следствие распространению практически во всех сферах человеческой жизни.

Экономический аспект - обусловлен прогрессом «информационной экономики» или информационного сектора экономики. К этому сектору теоретики информационного общества еще в начале 60-х годов прошлого века относили следующие отрасли: образование, средства массовой информации, производство электронной техники, информационные услуги и другие виды деятельности, связанные с информацией, например, научные исследования и конструкторские разработки. По их подсчетам, информационный сектор экономики США в 1958 г. составлял 29% ВВП, но спустя 30 лет его доля в ВВП была уже не меньше 60%.

Профессиональный аспект - тесно связан с экономическим, поскольку подчеркивает возрастающую долю занятых, чья профессия связана с информационной работой. В конце 70- годов прошлого века М. Порат разработал классификацию профессий, связанных с производством и распространением информации.

Согласно его схеме, информационной работой заняты три класса работников:

1) лица, чья деятельность сопряжена непосредственно с производством и продажей информации (ученые, изобретатели, преподаватели, библиотекари, журналисты, писатели и др.);

2) лица, которые собирают и распространяют информацию (менеджеры, секретари, клерки, юристы, брокеры и др.);

3) лица, которые обслуживают технику и технологии, используемые представителями первых двух классов (операторы, программисты, специалисты по ремонту компьютеров и др.).

По подсчетам того же М. Пората, в период с 1860 по 1980 годы численность информационных работников в США удваивалась каждые 18,7 года, и к началу XXI века, по данным ОЭСР, их доля в составе рабочей силы превысила 77%.

Пространственный аспект - делает акцент на возникновении информационных сетей, которые существенно изменили представления о взаимодействии между людьми в пространстве и времени.

Культурный аспект – это изменение повседневной жизни людей и их ценностных ориентаций в результате бурного распространения информационных технологий. Образ жизни современных людей предполагает в качестве естественных компонентов возможность надомной работы, проживание в «электронном коттедже», круглосуточный доступ к банковским услугам и совершению покупок, реалити-шоу по телевидению и многое другое, что стало осуществимым благодаря информационным технологиям и Интернету [2, СС. 10-12].

Как социальное явление интеллектуализация мышления означает превращение его не только в массовую, но и в коллективную профессиональную деятельность, означает формирование гигантских сфер, организаций, служб и сетей совместно работающих коллективов. В той или иной мере этот процесс воздействует на весь современный мир и выступает сегодня как глобальная интеллектуальная революция. По мнению Ю.

Васильчука, четыре исторических процесса сформировали этот феномен – основной в развитии труда, общества и человека, экономики и самого мышления.

Во-первых, это переход большинства занятых в сферу умственного труда.

Во-вторых, формируется новое, информационное общество, в котором главной и определяющей фигурой становится профессионал, получивший программную подготовку и вооруженный сложнейшей техникой переработки информации. Высокие технологии вторглись во все сферы деятельности человека, перестраивая их основы и меняя качество жизни людей.

В-третьих, развиваются гигантские «машины» коллективной переработки информации. Интеллект создает их в каждой сфере своего движения.

В-четвертых, происходит развитие «мобильной» интеллектуальной собственности и процесс глобализации экономики.

Нетрудно убедиться, - считает Ю. Васильчук, - что сегодня все эти сферы развития интеллекта тесно взаимосвязаны, взаимозависимы, дополняют друг друга и образуют единое целое – управляющую систему социального интеллекта.

Анализ показывает, что все механизмы системы социального интеллекта формируют несколько взаимозависимых центров, каждый из которых развивается по своим законам и обладает своими орудиями воздействия на развитие социума:

- мощная система административных услуг, осуществляемых преимущественно государственными органами;

- как единую целую воспроизводственную систему необходимо выделить социокультурную сферу. Ее экономической формой и функцией является формирование и накопление социального капитала;

- сфера международных деловых трансакций, перерабатывающая огромную массу информации товарного и финансового мира. Функция этой сферы – накопление информационного капитала;

- сфера господства мировой науки [3, СС. 69-73].

Все это пронизано влиянием информационных технологий, ускоренное развитие которых порождает спрос на информационные товары и услуги и, соответственно, их рынок со всеми вытекающими из этого последствиями.

Развивая теоретические обоснования информационного общества, А.

Мовсесян выделяет характерные его черты, которые мы можем разделить, с определенной долей условности, на экономические, социальные и социальноэкономические.

а) Экономические:

- высокий удельный вес знаний и информации в приросте ВВП.

Информационно-инновационный фактор обусловливает около 85% прироста ВВП США и других развитых стран;

- ключевая роль информации в экономических и социальных процессах. В условиях информационного общества информация начинает играть роль, которая по своей значимости и масштабам превосходит материальную продукцию, энергию и услуги. Самовозрастание информации играет в информационном обществе ту же роль, что и самовозрастание капитала индустриальной;

- беспрецедентное усиление взаимосвязи с реальными производственными процессами. Одной из важнейших особенностей информационного общества и НТР является превращение науки в непосредственную производительную силу.

б) Социальные:

- высокий удельный вес доходов от информационной деятельности в общих доходах населения страны. При этом А. Мовсесян к информационной деятельности относит работу в сфере управления, финансов, СМИ, НИОКР, культуры и т.д. Размеры информационной деятельности можно оценить примерно в 40% мирового ВВП;

- автоматизация производственных процессов и информатизация человеческой деятельности;

- превращение профессий умственного труда из редких в массовые.

Прогрессирующая тенденция перемещения работников умственного труда в различные сферы экономики обусловливает распространение на них закономерностей функционирования рыночной экономики.

в) Социально-экономические:

- высокий удельный вес информационного сектора в ВВП страны. При этом под информационным сектором имеется ввиду производство информационных товаров и услуг, ядро которого составляет информационная индустрия (производство компьютерной техники, средств информатизации и коммуникации и программных продуктов). Прогнозируется, что к 2010 г. в информационной индустрии может быть занято до 50% населения некоторых развитых стран;

- новые перспективы для производства и потребления. Новые информационные технологии дают возможность регулирования крупных экономических, экологических и социальных проблем с меньшими издержками, позволяют перейти к разнообразному мелкосерийному производству товаров по низкой себестоимости [4, СС. 33-35].

Как видим, с одной стороны, ряд исследователей экономической теории констатируют развитие информационной экономики как свершившийся факт. С другой стороны, не затихает и дискуссия о роли и значении информационной экономики для общества в целом.

Действительно, информационная насыщенность не только изменила мир, но и создала новые проблемы, которые не были предусмотрены в прогнозах отдельных экспертов. В частности, В. Бритков и С. Дубовский отмечают некоторые из них.

Во-первых, неумение правильно оценить информацию в условиях ее масштабного нарастания, что является причиной потери устойчивости.

Примером такой потери устойчивости являются события 1997-1998-х годов на финансовых рынках развивающихся стран, а также финансовые потрясения середины 2007 г. из-за ипотечного кризиса в США. Перед созданием финансовых пирамид обычно проводилась информационно-рекламная кампания, после которой доля «коротких» денег, направленных на финансовые рынки, роста, а доля «длинных» денег, направленных на развитие производства, падала. К сожалению, и в Казахстане были созданы подобные условия для кризиса финансовой системы.

Эти примеры показывают, как информация, которую трудно правильно оценить из-за недостаточного интеллектуального осмысления, может дестабилизировать экономическое развитие.

Во-вторых, информационное манипулирование. Эффективность информационного манипулирования определяется процентом субъектов, поддавшихся внушению. Современная техника опросов позволяет приближенно оценить этот процент и он составляет от 50 до 75%.

В-третьих, монополии в развитии информационных технологий (ИТ).

Хотя история развития ИТ – это история таланта, блестящей частной инициативы и коммерческого успеха в рыночной системе, цены на рынке информации довольно часто формируются совсем не так, как на рынке обычных товаров массового потребления.

Программные средства ИТ обычно предлагают по цене монополиста, максимизирующего свою прибыль в условиях отсутствия конкуренции. Но монопольную цену на интеллектуальный продукт массового потребления, который является копией с низкой себестоимостью и большим тиражом, нельзя считать нормой в экономике. Около такой цены обязательно возникают негативные явления [5, СС. 147-149].

В настоящее время дискуссии по поводу информационного общества продолжаются, хотя большинство ученых сходится во мнении, что речь идет о новой стадии развития общества, которую более правильно определять на основе анализа изменения производительных сил и производственных отношений, организации производственных процессов.

Поддерживая эту точку зрения, А. Овчаренко считает, что информационное общество может быть определено как общество, в котором основным предметом труда большей части его членов являются информация и знания, а орудием труда – информационные технологии. Существующие общественные отношения во многом определяются именно этим обстоятельством.

Соответственно, экономика общества ориентирована на производство, прежде всего, продуктов информационной и интеллектуальной деятельности, связанных с выработкой новой информации и новых знаний. Иными словами, информационное общество предполагает глубинную связь между тремя компонентами: информацией, становящейся общественным продуктом;

социальной ценностью новых информационных технологий; происходящими в обществе социально-структурными изменениями [6, С. 191].

Ключевым сектором «новой» экономики является сектор информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), который обеспечивает создание, передачу, использование и аналитическую обработку знаний и информации.

Телекоммуникационная инфраструктура превращается в условие, определяющее уровень конкурентоспособности продукции и услуг промышленности. ИКТ-сектор превысил в мире суммарные объемы нефтяной и сталелитейной промышленности. Это подтверждает и статистика роста: если «старая» экономика прирастает на 1-3 % в год, то тенденция последних лет в мировой ИТ-индустрии - 8-10 %.

В развитых странах большая часть работников занята производством информации, информационным обслуживанием и оказанием услуг, а на промышленность и сельское хозяйство приходится менее 30% активного населения. Под влиянием информатизации растет производительность труда, появляются новые методы ведения конкуренции, идет изменение структуры экономики.

Растущая роль информационных технологий определяет задачу осмысления понятия «информация», имея в виду не только ее социальноэкономическую роль в жизни общества, но и рыночные принципы информационного обмена и потребления.

При рассмотрении информации сквозь призму рыночных отношений возникают проблемы с познанием закономерностей процессов информационных потоков, что породило целую серию исследований, связанных, главным образом, с вопросами осознания информационного обеспечения равновесных и ассиметричных рынков.

Как, в частности считают Ю. Ясинский и А. Тихонов, главным основанием для пересмотра равновесной парадигмы является вывод об эндогенности экономической информации и, следовательно, о ее «естественном несовершенстве», которое несводимо к традиционному несовершенству, понимаемому как отсутствие определенных данных, их дефицита или искажение по сравнению с эталоном [7].

Однако Дж. Стиглиц и Дж. Акерлоф доказали, что информация – не обыкновенное благо. Во-первых, функция полезности от информации отличается от аналогичной функции для традиционных благ. Она не обязательно выпукла, ее производная может быть отрицательной. Иными словами, приращение определенного количества информации может не иметь смысла или характеризоваться как возрастающей, так и снижающейся полезностью.

В современной науке нет единого взгляда на функцию полезности от информации. Причем из всех существующих точек зрения на вид этой функции, пожалуй, нет такой, которая была бы безусловно предпочтительней всех остальных. Это означает, что закон снижающейся предельной полезности, свойственный для экономических благ и принимаемый в концепции общего и частного равновесия, в отношении информации по крайней мере, не всегда справедлив.

Во-вторых, информация изначально не может быть нормальным товаром, так как ее ценность заранее (до того, как она раскрыта) неизвестна, а следовательно, и цену установить нельзя. С другой стороны, когда информация раскрыта, то и платить за нее нет смысла. Кроме того, информация обладает многими качествами общественного блага. Поэтому каждый субъект, поступая рационально, будет стремиться переложить издержки приобретения информации на другого.

При этом одни индивиды действуют так, чтобы передать определенную информацию (если это соответствует их интересам), другие стремятся ее скрыть, раскрыть частично или преподнести так, чтобы улучшить или по крайней мере не ухудшить свое положение. Поэтому ассиметрия информации порождается самими действиями участников рыночного обмена. В этой связи Дж. Стиглиц подчеркивал, что «действия (включая выбор) передают информацию, участники рынка знают об этом, и это оказывает влияние на их поведение» [8].

Отечественный эксперт Ж. Бекболатулы, ссылаясь все на того же Дж.

Стиглица, отмечает, одно из важнейших положений современной теории информации состоит в том, что информация является общественным товаром.

Как и в случае с другими общественными товарами, важная роль в предоставлении информации принадлежит государству. Роль государства становится все более актуальной в условиях растущей коммерциализации информационного рынка и его продуктов, происходящей на фоне универсализации мировоззрений и распространения массовой культуры, что не позволяет отечественным СМИ реализовать свой потенциал в социальной и культурной сферах [9, С. 25].

Соотношение экономического и социального в развитии информационных технологий определяется степенью значимости самой информации для этих направлений в развитии общества.

Так, А. Сидоров, рассматривая проблемы информации сквозь призму экономической системы, отмечает, что эффективная экономическая деятельность в настоящее время основывается на преобразовании информации, которое представляет собой целенаправленный обмен упорядоченными данными (получение и передача сведений) с другими структурами и людьми.

Можно сказать, что информация служит мерой упорядоченности и устойчивости экономической системы. Упрощенно последнюю можно представить как совокупность воздействий человека на некоторые ресурсы с целью удовлетворения своих потребностей, в процессе которого многократно происходит преобразование информации.

Современное материальное производство базируется на индустриальных технологиях, которые все больше требуют расширенного обмена информацией, т.е. зависят от степени совершенства процессов обработки данных. В целом взаимодействие субъектов производства имеет исключительно информационную сущность [10, С. 87].

Сегодня, по мнению А. Сидорова, было бы считать ошибкой, что создание информационного продукта имеет глубокие отличия от традиционного материального производства. Подобная иллюзия обусловлена тем, что его копирование (аналог массового индустриального производства) обходится намного дешевле разработки. Однако стоимость проектирования и подготовки к производству любого массового товара (например, компьютера) также намного превышает стоимость образца с конвейера. Никакая продукция не возникает в законченной форме, поэтому информация, позволяющая производить тот же компьютер, намного дороже его самого. Следовательно, в этом плане запись информации на диски с последующей продажей ничем не отличается от производства и реализации компьютеров.

Информационная составляющая влияет не только на структуру капитала, но и изменяет производственные и рыночные параметры продукции. Однако современные концепции не всегда признают за ней роль решающего ресурса.

Конечно, при поверхностном рассмотрении может сложиться мнение, что использование ИТ представляет собой только дальнейшее развитие НТП, приводящее к традиционному снижению капиталовложений, росту производительности труда и т.д. На самом деле информация интегрируется практически со всеми ресурсами экономики (сырьем, энергией, трудом, финансами, технологиями, управлением и т.д.), коренным образом изменяя их свойства. В силу этого она выступает не только как совокупность некоторых данных, но и как составная часть ВВП.

В качестве капитала информация может рассматриваться и в масштабе государства и применительно к частной собственности. Причем человек может обанкротиться в результате нерационального вложения личных средств, потерять все имущество после природного или политического катаклизма, но всегда имеет возможность сохранить свой информационный капитал как совокупность накопленных знаний, умений и навыков.

Мировой рынок становится все более открытым и дает возможность любой стране приобрести как современную технику, так и технологии ее производства. Однако любая техника подвержена быстрому моральному старению, избежать его можно только эксплуатируя информационный капитал.

Экономическое превосходство развитых стран во многом обусловлено наличием специалистов высокой квалификации, не только владеющих определенным уровнем знаний, но и постоянно их совершенствующих.

Данное превосходство, на взгляд А. Сидорова, не является абсолютным, так как интеллектуальная элита в любой стране при современных средствах обмена имеет информационный капитал одного порядка. Недаром во всем мире ценятся прикладные математики из Индии или программисты из России.

Однако процент людей, которых можно отнести к интеллектуальной элите, в развитых странах несравнимо больше, а продуктивность использования ими знаний выше, что отражается на размерах ВВП.

Таким образом, в любой современной продукции присутствует информационная составляющая, причем ее вес становится все больше. В настоящее время именно степень развития информационных и коммуникационных технологий характеризует состояние общества, а политика в области информатизации в решающей степени влияет на каждого человека [10, СС. 88-90].

Отсюда следует и спрос на информационные технологии, поскольку это позволяет обеспечить практически беспрепятственный доступ к достоверной и оперативной информации. И этот аспект, на наш взгляд, является важным с точки зрения осознания социальной роли информации и информационных технологий.

Литература:

1. Martin W.J. The Global Information Society. Aldershot, 1997. – P. 3

2. Антипина О. «Новая макроэкономика» информационной эпохи // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. - № 3. – 2007. – СС. 3-18

3. Васильчук Ю. Фактор интеллекта в социальном развитии человека // Общественные науки и современность. - № 1. – 2005. – СС. 69-78

4. Мовсесян А. Современные тенденции становления информационного общества в мировой экономике и России // Общество и экономика. - № 6. – 2001. – СС. 32-46

5. Бритков В., Дубовский С. Информационные технологии в национальном и мировом развитии // Общественные науки и современность. - № 1. – 2000. – СС. 146-150

6. Овчаренко А. Социальное управление в информационном обществе: новые подходы // Социально-гуманитарные знания. - № 6. – 2006. – СС. 189-203

7. Ясинский Ю., Тихонов А. Новая информационно-поведенческая парадигма:

конец равновесной теории или ее второе дыхание? // Вопросы экономики. СС. 35-58

8. Stiglitz J.E. Information and the Change in the Paradigm in Economics // Les Prix Nobel: The Nobel Prizes 2001. Stockholm: The Nobel Foundation, 2002. – PP.

472-540

9. Бекболатулы Ж. Информационная политика и формирование основ открытого общества // Мысль. - № 12. – 2007. – СС. 24-27

10. Сидоров А. Экономические аспекты информационных технологий // Проблемы теории и практики управления. - № 1. – 2001. - СС. 86-90 Тйін

–  –  –

азастанда бкіл халыпен абылданан Конституцияа сйкес негізгі масаты тланы жан-жаты дамуы болып табылатын зайырлы, демократиялы, леуметтік баыттаы мемлекет рылуда. Бл туралы Республика Президенті Н.Назарбаев : «Біз жаа мемлекет, жаа нарыты экономика жне жаа демократия рудамыз», - деп басып айтты1.

рине бл крделі міндет азіргі азастандаы барлы экономика факторларынн есепке ала отырып орындалуы тиіс.

Бл жерде азастандаы экономикалы мселелерді барлыы бірдей шешімін таппаанын ескерген жн.

Бай табии ресурстара ие бола отырып, азастан оларды біршама тиімді пайдалануда. Бл азастан экономикасыны он жыла жуы траты даму траекториясынан крініс табады. азастанны экономикасыны бгінгі озаушы кші болып мнай жне мнайды бай оры мен мнай саласына атысты тиімді мемлекеттік саясатты арасында крт аптаан инвестициялар болып табылады.

Дегенмен, азастана экономиканы балансты йлесімін табуа жне осыны негізінде оны дамуын жеделдетуге баытталан рылымды салалы згерістер енгізу ажет болып отыр. Мнан ары прогрестік даму шін ел экономикасын біртіндеп баыттау керек.

Бл з кезегінде экономиканы ртрлі саларына инвестиция ю ажеттігін тудырады. Осымен байланысты, азастанны халы шаруашылыы кешені алдында ртрлі механизмдер мен ралдарды олдана отырып, елеулі арджы орын тарту стратегиялы міндеті тр.

Соны ішінде, елдегі мнай орын анарлым тымды пайдалану, оны шыару жне ткізу нарыына тиімді тасымалдау лтты тасымалдау орларына, мемлекеттік бюджетті толытыруа, экономиканы проогрессивті салаларына баытталан лкен валюта аржысын алуа ммкіндік береді. Табии ресурстарды, соны ішінде мнайды тымды жне тиімді пайдалану жолы тарихи алыптасан, дамыан экономикалы елдерді эмпирикалы трде длелденген бсеке механизмін мкіндігінше олдану болып табылады.

Соы жылдары азастанны лемдік аренадаы бсекеге абілеттілігі туралы кп айтылуда. Бл бір жаынан дрыс та, біра айтарлытай иын да масата ттастай оам кш-жігерін жмылдыру, оны ылыми-ндірістік ресурстары жне задарды бдан рі жетілдіру арылы ол жеткізуге болады.

Н.Назарбаев. «Казахстан-2030» «Казахстан-2030» Алматы. Юрист. 2001 г. 64-бет Бсекені дамуына аса жоары кіл бле отырып, ел Президенті зіні жыл сайыны азастан халына жолдамасында алаш рет елдегі бсекені даму механизмі туралы мселені шешуді ала ойды.

Соны ішінде, ол:

«Елдегі ксіпкерлік белсенділікті артуына трткі боларлы бсеке туралы жаа за ажет», - деп атап крсетті2.

Бгінде ішкі бсекені дамытпайынша, халыаралы аренада бсекелестік артышылытарды кшейту ммкін емес. Брын ойылан азастанны лемні бсекеге абілетті 50 елі атарына кіру міндеті ел экономикасы салаларыны тиімділігін жетекші елдер крсеткіштеріне жеткізу жолымен шешіледі. Бл жадай экономиканы барлы салаларына, соны ішінде тама нерксібіне, сонымен атар, ст нерксібіне де атысты. Тама нерксібін дамыту жне азастанны трын халыны мір сру сапасын арттыру елді бсекеге абілеттілігіні е маызды крсеткіштеріні бірі болып саналады. Біра бл жадайда азастандытарды мір сру сапасы басым рлге ие болады.

Тама нерксібі ауыл шаруашылы тауарларымен оса азы-тлік тауарлары нарыын алыптастыратын стратегиялы маызды салаларды біріне жатады. Тама нерксібін дамыту азастан нарыына импорт азытлігін жеткізу мен отанды тама німдерін шыару атынасына туелді елді азы-тлік ауіпсіздігіні индикаторы болып саналады.

азастанны тама нерксібінде 5000 нерксіптік ксіпорын бар, оны басым блігі - шаын ксіпорындар. ызмет етушілер саны 70 мыа жуы адам немесе бл крсеткіш нерксіпте ызмет етушілерді жалпы саныны 10,3% -н райды.

Ст индустриясы – адама биологиялы маызды тама німдеріні ндірісі. Ст нерксібіні даму дегейі бойынша мемлекет туралы тама рационын сйкестендіруде біршама прогреске ол жеткізген оам ретінде пікір алыптасады. Ст німдері тама німдеріні, бірінші ажеттілік жне кнделікті сраныса ие тауарлар санатына жатады. Сол себепті, ст німдеріне деген сраныс крт згерістерге шырамайды (бааны тмендеуі немесе жоарылауы сранысты елеулі згерістеріне келмейді).

2007 жылды ортасында орын алан дадарыстан кейін азастанда ст німдерін ттыну айтарлытай тмендесе де, бл негізінен анарлым ымбат баалы санаттаы ст німдеріне атысты болды: ртрлі ст мусстары, коктейльдер, пудингтер, толтырыштары бар десерттер, ірімшіктер. Алайда, дадарыстан кейін аты, йогурт, ст ттынуы тмендеген жо. Сондай-а, бдан кейін дадарыстан ту жне трын халыты табысы суі шартымен, ал 2008 жылды атарында р ызметкерді наты орташа жалаысы алдыы жылмен салыстыранда 15,9% -а скен, мамандар ст німдері нарыыны сімін болжауда.

Н.Назарбаев. Повышение благосостояния граждан Казахстана — главная цель государственной политики Послание Президента народу Казахстана./Казахстанская правда от 7 февраля 2008.

азастанны ст нерксібі з ызметінде белгілі бір о згерістерге ол жеткізді. Егемендік жылдарында аталан сала айтарлытай адам жасады. азіргі заманы технологиялы рал-жабдыпен жасаталан жаа ндірістер пайда боолды. Ст німдеріні ассортименті кеейді. аты, айран, айма, сзбе, ірімшік жне т.б. дстрлі ст німдермен атар ст комбинаттары елге жаа німдерін – йогурт, за уаыт саталатын ст, глазурленген сзбешелер жне баса німдерді игере бастады. Ст німдеріні нарыында, соны ішінде импорт тарапынан, бсеке пайда болды. азастан нарыыны жетекшілері аныталды. Сзсіз жетекші болып «Food Master» табылады, «Danon», «Wimm Bill Dann» шетелдік компаниялары немесе басалары жасы позициялара ие. азастанны нарыында трлі таы кптеген ауымы жне сынатын ассортименті бойынша алуан ст компаниялары ызмет етеді. Бларды барлыы ст саласыны оды тстары болып табылады.

Сонымен атар, азастанны ст німдері нарыында жетіспеушіліктер бар, бл нарытаы бсекені жеткіліксіз дегейіні салдары болып табылады. Олар сіресе 2007 жылы сезілді, осы жылды ортасында ст німдеріні баасы айтарлытай сіп, кптеген азастандытар шін ст німдерін ол жеткізгісіз етті. Нарыты ата жадайында німдер баасыны крт суі ктпеген былыс еді. Ст нарыындаы бсекені жеткіліксіз трде дамуы саудадаы сапасы жаынан шетелдік баламалара жол беретін ст німдерінен де крініс табады. Осы факторлара байланысты азастанны ст нарыындаы бсекені з даму шегіне жетпегендігі туралы тжырымдауа болады.

Ст нерксібіні даму дегейі жаынан азастан еліміз нарыына ст німдерін экспорттайтын кршілес ырызстан мен Ресейден алыс алады.

Мысалы, ырызстанда стті з баасы тменірек, ал е бастысы – сапасы азастандыкіне араанда лдеайда жоары3. ырызстанда йымды ндірістері, ірі ст кешендері саталып алан. Соны ішінде, сиырды механикалы сауылуы да сол кйі алдырылды, ал бдан ст сапалыы туелді болатын асиеттер бааланады.

Бл жадай соы он жылда азастан Республикасыны кіметі алаш рет мал шаруашылыына, соны ішінде ст німдері саласына назар аударуына келді. рама жемді ішінара субсидиялау туралы жарияланды, асыл тымды шаруашылы кеінен арастырылуда, рал-жабды лизингісі бадарламалары кееюде, "Родина" ЖШС жне "Зинченко и К" Ш сияты екі табысты екі ксіпорын негізінде ірі фермалар руа арзан несиелер блінген. Бизнес біртіндеп ауыл шарушылы жобаларына деген ызыушылы танытуда. «нерксіпті ст саласы жалпы лтты табысты

Унгарова М. Кластерные берега молочных ручейков// http://www.thinktank.kz/20.03.07г.

20% пайызын райтын ірі салаларды бірі болып табылатынын»4 ескерсек, бл рдістерді орын алуы да тсінікті.

Экономиканы ст саласына деген ызыушылы ст жне ст німдері нды тама німі німі бола отырып, адамны таамды рационында рашан болады, ал трын халыты табысы мен мір сру сапасы жоарылаан сайын, оларды маызы да арта тседі.

Статистикалы агенттік деректері бойынша, 2007 жылы азастанда ндірушілерді барлы санаттарынан 4,9 млн т ст алынан. Трын халы аймаы алынбаан ст трінде 3,8 млн т алан, барлы клемні 26%-ы делген, 0,5 млн т ст жне ст німдері импортталан. Ал 127 ірі жне орта деу ксіпорындары тек жартылай ана жктелген. Республикада 2007 жылды 1 атарында 301 арнайы ст-тауар шаруашылыы рылан болатын. Олар 2007 жылы 208,7 тонна ст ндірген еді. Яни, Стті 90%-ы сапалы ст ндіру шін ажет материалды-техникалы базасы жо й жадайында ндіріледі.

Е алдымен, назар аудартатын жайт – бір сиырдан алынатын сауын стті аздыы: орта есеппен жылына 2,174 мы л, ал Ресейде 3,5 л, кейбір жетекші шаруашылытарда 6-8 мы л ст жиналады. азастандаы табындарды німділігін кбейту шін ке клемді іріктеу (селекция) жмыстарын жргізу ажет. Асыл тымды мал басыны азіргі рамын 4%-дан 2010 жыла арай 15-20%-а кбейтуге болады, тек бл шін тауарлы табын шін тлдейтін жас малды жоары арынмен енгізу керек.

Былтыры жылы мемлекет тарапынан мал шаруашылыын олдауа 1,9 млрд тенге субсидия блінді. Бл рдіс 2008 жылы да жаласуда.

азастанны ст німдері саласыны дадарысына аламды згерістер трткі болды. Биоотын ндірісіне арналан даылдар шін аудандарды кеейту шынымен де азы-тлікті лемдік баалары тез арада суіні негізгі факторы болып табылады. Баалар нарыыны ст сегментінде ытайда (брында бл нім ытай трындарыны таам мзіріне сирек кіретін), ндістанда, ТМД елдерінде стті ттыну крт артты.

Сонымен атар, Австралиядаы рашылы та негізгі факторларды біріне жатады, ол лемдік ст ндірісіні 10%-н райтын жергілікті фермерлерге елеулі нсан келтірген болатын.

Осыны барлыы ст німдеріне лемдік бааны суіне келді.

Мысалы, Польшада стті литрі 2007 жылды жазында 40 евроцент тратын, ал 2007 жылды азаныны ортасына дейін 60-а дейін сті. Батыс Еуропа елдерінде оны ны одан да жоары сті.

Баа суі орын алан барлы мемлекеттерде шамамен бірдей жадай орын алды. Шикі ст ндірушілер з маржасын кбейтті. Блшек сатушылар кбейген шыындарды ттынушылара арта отырып, табыстарын азайтан Кинбаева К.Н. Предпосылки формирования и развития молочного кластера в пищевой промышленности Республики Казахстан//Вестник НУ. Серия экономическая. -№1. 2006. 58-65 бет жо. Тек трын халы пен ст деуші компанияларды ана жолы болмады, соылары бааны суінен зардап шекті. Олара шикізат ныны суі мен бір жаынан мемлекетті блшек сауда нарыындаы баа суін шектеу рекеттері ысым жасайды.

сіресе, бл жадай ресейлік ст деушілер шін атты зияна щыратты. Тамыздан ыркйекке дейін кршілес мемлекетте ст литрі 17,5тен 22 рубльге дейін сті. Ресей ст деушілері азастанды ттынушыларды басты жеткізушілері болып табылады, Себебі республикалы ст нарыы зін зі амтамасыз ете алмайды. Р Статистика бойынша мемлекеттік агенттігіні деректері бойынша, 2007 жылы елде 4,9 млн тонна ст ндірілген. Бл ттыну млшеріні жартысына да жетпейді.

аланы Ресей мен ырызстаннан импорталады.

Ресей нарыынан кейін бааларды суі азастана да келіп жеткені тааларлы емес еді. 2007 жылды наурызы мен азаны аралыында ст литріні баасы 110 тенгеден 125-130 тенгеге дейін артты. Ресейдегідей мнда да жадайды инфляциялы рдістер ушытырды. Экономистерді тсіндіруі бойынша, СТКЕ жоары баа мен бюджет шыындаруыны суімен оса ашаны аыны жаа баа реттеуші тетігін тудырады – Ресейде де, ахастанда да тімділікті шамаданы тыс молшылын жта алатын, ауымды капитал ажет ететін инвестжобалар жо. Ресми деректер бойынша 2007 жылды азанында инфляция 4,4%, ал жыл басынан 13,4% раан.

Осы сияты ст німдеріні блшек баасы да сті.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |

Похожие работы:

«Е.С. Сахарчук АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА Монография Москва УДК 65.0(075.8) ББК 65.291.6-21я73 С22 Сахарчук, Е.С. С22 Анализ зарубежных моделей подготовки кадров для сферы туризма : монография / Е.С. Сахарчук. – М. : Издательство «Русайнс», 2015. – 164 с. ISBN 978-5-4365-0417-9 DOI 10.15216/978-5-4365-0417-9 В монографии представлены исследования по изучению зарубежных моделей подготовки кадров для туризма: комплексная методика исследования структуры и...»

«6.1.2. Повышение готовности сил и средств РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций В 2012 г. продолжалась работа федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченных организаций по повышению готовности сил и средств РСЧС к ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Основные мероприятия по совершенствованию сил и средств РСЧС для ликвидации ЧС были направлены на повышение их возможностей, мобильности и оснащения...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ ПРИКАЗ от 24 февраля 1998 г. N 38 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСТ 56-103-98 ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАЗРЫВЫ И МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ПОЛОСЫ. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ В целях приведения в соответствие нормативной документации по стандартизации с лесным законодательством и требованиями Государственной системы стандартизации приказываю: 1. Утвердить разработанный Всероссийским научно исследовательским институтом лесоводства и механизации...»

«О. В. Прохорова УДК 339.727.22 (470.26) О. В. Прохорова ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ Рассмотрены аспекты иностранного инвестирования в регионе на основе исследования динамики поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ), их роли в экономике региона. Предложена модель концепции регионального развития на основе привлечения ПИИ. This article considers the aspects of foreign investment in the region on the basis of a study...»

«Ответы ФСТ России на вопросы Госдумы в рамках «Министерского часа» (18.06.2015 г.) Вопрос 6. При разработке проекта постановления предусматривался механизм пересмотра значений индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и (или) значений предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям на основании обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего...»

«УДК 631.4 АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ГИДРОМОРФИЗМА В ХОЛМИСТО-МОРЕННЫХ АГРОЛАНДШАФТАХ О. А. Анциферова, О. В. Васильева, О. А. Янчевская AGGREGATE COMPOSITION OF SOILS OF DIFFERENT HYDROMORPHIC DEGREE IN HILLY-MORAINE CULTIVATED LANDS О. А. Antsiferova, O. V. Vasilyeva, O. A. Yanchevskaya Исследования проведены в июле-августе 2013 г. в агроландшафтах Зеленоградского района Калининградской области в пределах Самбийской холмисто-моренной равнины. Изучен агрегатный состав почв на...»

«Заключение об учебной, научной, методической и воспитательной работе на кафедре «Теоретическая и прикладная механика и графика» за период с 2010 по 2014 гг. 1 Кадровый состав кафедры В настоящее время, после объединения с 1 октября 2014 г. кафедр «Теоретическая и прикладная механика» и «Начертательная геометрия и графика», на кафедре «Теоретическая и прикладная механика и графика» работают 14 преподавателей. Из них докторов наук – 3, кандидатов технических наук – 9, профессоров – 3, доцентов –...»

«Поступление книг в библиотеку ИСЭРТ РАН в июне 2015 года Есть ли будущее у капитализма? [Текст] : сб. статей / И. Валлерстайн, Р. Коллинз, М. Манн, Г. Дерлугьян, К. Колхун ; пер. с англ. Г. Дерлугьяна. – М. : Изд-во Института Гайдара, 2015. – 320 c. Конец капитализма был главным ожиданием XX века со всех сторон, от социалистов до консерваторов. Кто ожидал, что в 1989 г. внезапно придет конец коммунизму, а капитализм триумфально вступит в эру глобализации? Капитализм всегда как-то выходил из...»

«9/Pj'QF&f / Дело №3-13/2014 РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации « 28» марта 2014 года г.Ижевск Верховный Суд Удмуртской Республики в составе: председательствующего судьи Ахкямова P.P., при секретаре судебного заседания Зеленцовой Н.З., с участием: прокурора Пашкиной О.А., представителя ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» Битнера А.В., действующего на основании доверенности от 23 декабря 2013 года по 31 декабря 2014 года, представителя органа, чье решение оспаривается Правительства...»

«Биктагиров И.А.1, Биктагиров Р.И.2, Сабирзянов А.Х.3 © К.э.н., доцент, директор Центра ВТО Казанского национального исследовательского университета; 2,3магистрант Казанского федерального университета МОНИТОРИНГ ИМПОРТА КОНКУРИРУЮЩИХ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В ЧАСТИ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КАМСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА Аннотация В статье изложена концепция мониторинга импорта конкурирующего товара на территорию Таможенного союза на...»

«Уважаемые сотрудники БарГУ! В период с 1 июля 2015 года по 1 сентября 2015 года вам необходимо ознакомиться с перечнем литературы, которая после 1 сентября 2015 года будет размещена в репозитории университета. Перечень изданий для ознакомления Дегтеров, П. П. Развитие технологических процессов : учеб. пособие / П. П. 1. Дегтеров; М-во образования Респ. Беларусь, Баранов. гос. ун-т. Барановичи : [БарГУ], 2004. 49 с. Бычинская, В. Д. Курс лекций по макроэкономике : учеб. пособие / М-во 1....»

«Секция 4. Актуальные проблемы жилищно-коммунального комплекса и экологии городской среды 4.1 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ Ахременко С.А., Викторов Д.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) Рассматриваются современные инженерные решения, позволяющие обеспечить комфортный микроклимат помещения при значительном сокращении энергопотерь в реконструированных жилых домах. Энергоэффективным является экологически чистое здание, в котором поддерживается комфортный микроклимат и...»

«105007_724264 АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994, официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru ПОСТАНОВЛЕНИЕ г. Москва 10 сентября 2015 г. Дело № А40-94473/13 Резолютивная часть постановления объявлена 03 сентября 2015 года. Полный текст постановления изготовлен 10 сентября 2015 года. Арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Агапова М.Р. судей Долгашевой В.А.,Туболец И.В. при участии в...»

«МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 453 КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ: «Роль телевидения и компьютера в воспитании ребенка».Выполнил: Зам. зав. – Вопилова О.А. 2014-2015 год В дошкольном возрасте происходит становление личности ребенка, закладываются основы знаний, понятий, представлений. Все возрастающий объем информации, которую дети должны усваивать не механически, а осмысленно, требует более совершенных форм, методов и приемов обучения и воспитания. В связи с этим особенно...»

«А.В.Борщев Имитационное моделирование: состояние области на 2015 год, тенденции и прогноз. ИММОД 2015 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ Андрей Борщев Компания AnyLogic anylogic.ru Мы ограничим наш обзор применением имитационного моделирования (ИМ) в области бизнеса и некоторыми научными применениями с использованием инструментов общего назначения. Производство, логистика, цепочки поставок, сфера услуг, потребительский рынок, управление активами и...» 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.