WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 


«“Итисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2015 йил А.А. Исаджанов, и.ф.д., ...»

“Итисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2015 йил

А.А. Исаджанов, и.ф.д.,

Р.М. Кенжабоева, магистрант, ТИУ

ОЗИ-ОВАТ ХАВФСИЗЛИГИ: ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАР ВА

МИЛЛИЙ УСТУВОРЛИКЛАР

В работе рассматриваются значение, особенности и факторы

обеспечения продовольственной безопасности в условиях глобализации мировой

экономики.

Значительное внимание уделено анализу причин и факторов обострения продовольственной проблемы в мировой экономике, обоснованию путей обеспечения продовольственной безопасности.

This article is dedicated to the meaning importance and the factors of supporting food security in the conditions of globalization of world economy.

The main attention was paid to the analysis of reasons and factors of sharpening of food problems in the world economy which is relied on the ways of supporting food security.

Калитли сўзлар: Глобаллашув, ози-оват хавфсизлиги, миллий хавфсизлик, Жаон савдо ташкилоти, Жаон банки, Ози-оват ва ишло хўжалиги ташкилоти, экспорт, импорт.Жаон итисодиёти глобаллашуви жараёнида мавжуд муаммоларнинг айримлари глобал тус олаётгани билан ажралиб туради. Бу жараён мутлао янгича маъно-мазмундаги хўжалик, ижтимоий-сиёсий, табиий-биологик глобал муитнинг шаклланишини ва шу билан бирга мавжуд миллий ва минтаавий муаммоларнинг жаон миёсидаги муаммоларга айланиб боришини ифода этмода Глобаллашув жараёни замонавий тараиётнинг [1].

аракатлантирувчи кучи бўлиб, ар андай одиса каби янги имкониятлар билан бир аторда янги хавф-хатарларни ам олиб келиши мумкин[2].

Экологик, энергетик, хомашё, гуманитар муаммолар аторида ози-оват муаммоси алоида ажралиб туради. Ушбу муаммони биринчи бўлиб ХХ асрда бразилиялик олим Жозе де Кастро “Очарчилик географияси” асарида ёритиб берган[3].

Жаон ози-оват хавфсизлиги ва оватланиш ўмитасининг 39сессиясида (Рим, Италия, 2012 йил 15-20 октябр) юори даражадаги экспертлар гуруининг “Ози-оват хавфсизлиги ва илим ўзгариши” исоботида озиоват хавфсизлигини таъминлаш борасидаги тадидлар ниоятда кескинлашиб бораётгани таъкидлаб ўтилган[4]. еч бир давлат ўзининг барарор тараиёти, ижтимоий-итисодий ўсишига ўз миллий хавфсизлигини таъминламасдан эриша олмайди. Кенг маънодаги хавфсизлик тушунчаси сирасидаги итисодий хавфсизлик, айниса унинг муим сегменти исобланган ози-оват хавфсизлиги хўжалик муносабатларининг ривожланиши истиболига бевосита таъсирини ўтказади.

www.iqtisodiyot.uz 1 “Итисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2015 йил ишло хўжалигининг ривожи ози-оват хавфсизлигининг ечимларидан бири исобланади. Бугуннинг муим аамиятга эга вазифаларидан бири халаро ва давлатлар миёсида ишло хўжалиги ва ишло хўжалиги удудларини ривожлантириш, ози-оват хавфсизлиги масалаларини кўриб чииш исобланади.

Мамлакатда етиштириладиган ози-оват экинларининг аволи, истиболи ва турлари, улардан олинадиган осилнинг мазали таъми ва фойдали хусусиятлари, уларнинг миллий итисодиёт ва экспортда тутадиган ўрни, биринчи навбатда, шу давлатнинг географик жойлашуви, унинг тупро-илим шароитига ва албатта шаклланган деончилик маданияти ва савиясига, керак бўлса, муайян масулотни етиштириш маоратига, бундай масулотларнинг мааллий ва хорижий бозорларда нечоли харидоргир бўлишига боли[5].

Ози-оват хавфсизлиги тушунчаси илк бор 1974 йилда Жаон ози-оват саммитида таклиф илинган бўлиб, “Ози-оват истеъмолининг барарор ўсишини таъминлаш амда ишлаб чиариш ажми ва нархларнинг ўзгаришларини оплаш учун асосий ози-оватларнинг дунёда етарли жамармалари ар доим мавжудлиги”ни англатади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Ози-оват ва ишло хўжалиги ташкилоти” (FAO) томонидан абул илинган тушунча уйидагича: “Барча одамлар ўз озиланиш этиёжлари ва шахсий хоишларига биноан амда фаол ва солом аётни таъминлаш учун етарли меъёрда хавфсиз ва тўйимли озиоват масулотларига эга бўлиш учун жисмонан, итисодий ва ижтимоий имкониятларга эгалиги ози-оват хавфсизлиги таъминланди демакдир”.

ФАО мутахассислари фикрига кўра, ози-оват хавфсизлиги кўрсаткичлари уйидагилардир:

барарорлик: ози-оват таъминоти узилмаслиги учун аоли, оила ёки алоида шахс ар доим ози-оватга эга бўла олиши лозим;

ози-оват мавжудлиги: зарур сифатли ози-оват масулотларининг зарур мидорда ички ишлаб чиариш ёки импорт орали (шу атори озуавий кўмак) таъминоти. Ози-оват мавжудлигининг энг кўп ўлланувчи воситаси калорияларда исобланувчи жон бошига кундалик энергия сарфидир (КЭС).

ФАО услубларига кўра, КЭС кўрсаткичи ози-оват балансига асосланган озуа истеъмоли турига биноан исобланади. ФАО муайян товарларни озиоват таъминотининг турли манбалари (ишлаб чиариш, жамармалар, савдо) ва масулотлардан турли масадларда фойдаланишга (истеъмол, ем, урулик, саноатда фойдаланиш, чиитлар) оид маълумотлардан фойдаланиб, ози-оват балансларини исоблайди;

ози-оватга эга бўла олиш: тўйимли озиланиш учун зарур озуаларга эга бўлиш масадида зарур ресурслардан фойдаланиш учун жисмоний, итисодий ва ижтимоий имкониятлар. Ози-оватнинг жисмоний таъминоти ози-оват масулотлари истеъмолчилар талаб илган мидор ва танловда бозорда мавжудлиги амда аолини ози-оват масулотлари билан таъминлаш учун инфратузилма бўлишини назарда тутади. Итисодий имконият аолининг барча ижтимоий атламлари етарли мидорда ози-оват масулотларини харид илишга урби етишини билдиради. Бошача айтганда, итисодий www.iqtisodiyot.uz 2 “Итисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2015 йил имконият уй хўжаликлари ози-оват хариди учун етарли даромадга эгалиги ва мамлакат ози-оват импорти учун етарли хорижий валютага эгалигини билдиради;

фойдаланиш: мувофи озиланиш, тоза сув, санитария ва солини салаш орали ози-оват истеъмол илиш билан барча физиологик этиёжлар ондирилишига эришиш[6].

Бирор кўрсаткич етишмаслиги ози-оват хавфсизлиги даражаси пастлиги ёки ози-оват етишмаслигига олиб келади. Ози-оват етишмаслиги шундай вазиятки, аоли меъёрда ўсиш, ривожланиш амда фаол турмуш тарзи учун зарур бўлган хавфсиз ва тўйимли ози-оватларни етарли мидорда ололмайди. Ози-оват етишмовчилиги ёки ози-оват хавфсизлиги даражаси пастлиги аоли орасида ониарсиз озиланишга олиб келиб, у ўз навбатида одамлар, оилалар ва бутун хал учун жиддий оибатларга олиб келади.

Бугунги кунда жаонда тўйиб оватланмаётганлар сони йилдан-йилга пасайиб бормода. 1-расмда ушбу кўрсаткичнинг пасайиб бориш тенденцияси акс эттирилган.

Расмда кўриниб турганидек, ушбу кўрсаткич камайиб бориш тенденциясига эга. 2015 йилда жаон аолисининг тўйиб оватланмаётган атламини 11.8 %гача камайтириш режалаштирилган. Тўйиб оватланмаётган аолининг асосий исми ривожланаётган мамлакатлар иссасига тўри келади.

Бу кўрсаткич 1990-92 йилларда Африка ва Сарои Кабирнинг жанубидан жойлашган мамлакатларда 33 %, Жанубий Осиёда 26 %, Океанияда 14 %, Шарий Осиёда 22 %, Жануби-Шарий Осиёда 31 %, арбий Осиёда 7 %, Лотин Америкаси ва Кариб денгизи авзаси мамлакаталрида 15%, Кавказ ва Марказий Осиё мамлакатларида 14 %ни ташкил этган.

1-расм. 1990-2013 йилларда тўйиб оватланмаётган аолининг камайиб бориши. 2015 йилда кўзланган масад.

Манба: Цели развития тысячелетия: доклад за 2014 год. ООН. Нью-Йорк. 2014.

Ст. 12.

–  –  –

2011-2013 йилларда эса бу кўрсаткич Африка ва Сарои Кабирнинг жанубидан жойлашган мамлакатларда 25 %, Жанубий Осиёда 17 %, Океанияда 12 %, Шарий Осиёда 11 %, Жануби-Шарий Осиёда 11 %, арбий Осиёда 10 %, Лотин Америкаси ва Кариб денгизи авзаси мамлакаталарида 8 %, Кавказ ва Марказий Осиё мамлакатларида 7 % кўрсаткичга эга бўлган. 1990-92 йилларда ривожланаётган мамлакатларда тўйиб оватланмаётган аоли сони жами аолига нисбатан 24 %ни ташкил этган бўлса, 2011-2013 йилларда бу кўрсаткич 14 %га тушган[7].

Савдо, экспорт ва импорт ар бир итисодий тараиётнинг бир исмидир. Аммо улар савдо баланси дефицити, тўлов баланси дефицити каби арамлик олатига келиб олса, муаммоли тус олади. Ози-оват импорти ам аслида еч андай салбий хусусиятга эга эмас. Аммо тажрибалар шуни кўрсатадики, аолининг кўпчилик исми, айниса, камбаал исми истеъмол иладиган асосий ози-оват турларини импорт илиш ози-оват хавфсизлиги учун таликали олатдир.

Бир ватнинг ўзида ам ишло хўжалиги масулотлари импортчилари, ам ози-оват импортчилари бўлган ривожланаётган мамлакатлар сони 90 йилларда 74 дан 89 тага етди[8]. 2012 йилда асосий ози-оват импортчилари Хитой, АШ, индистон, Япония, Германия, Буюк Британия ва Миср бўлган.

Африканинг кўпгина мамлакатлари Шарий Осиё мамлакатларига араганда камбаалро, шу билан бирга уларда ози-оватнинг ярмидан кўпи импорт илинади, Ўрта Шарда эса бу кўрсаткич исмни ташкил этади.

Ози-оват масулотлари борасида импортга арамлик муаммосини ал этиш учун сўнгги йилларда бу арамлик андай ривожланганини талил илиш керак бўлади. Киши бошига тўри келадиган ози-оват мидори индистон, Таиланд, Вьетнам каби Осиё мамлакатларида ўсган ва Африка мамлакатларида эса тушган.

Бунга асосий сабаблардан бири “Яшил инилоб” бўлиб, у асосан Лотин Америкаси ва Осиё мамлакатларида янги технологиялар ўлланилиши, гуруч ва дон каби экинлар осилини оз ват ичида катта мидорда йииб олиш, ирригация тизимининг такомиллашиши каби жараёнларни ўз ичига олади.

индистонда бу жараён фермерлар учун турли хизмат турларини кенгайтириш, субсидиялар, кафолатланган нархлар амда ози-оват импортини чеклаш каби йўллар билан ўллаб-увватланган. Шу билан бирга Европа ва АШ фермерлари ам субсидиялар, кафолатланган нархлар каби омиллар билан ўллаб-увватланган.

Ози-оват етиштиришдаги бундай яхшиланишлар Уругвай раундида бўлиб ўтган кўп томонлама музокаралар натижасида Жаон савдо ташкилоти (WТО) назорати остида абул илинган “ишло хўжалиги келишуви доирасида савдони эркинлаштириш (Agreement on Agriculture)” жараёнларининг чуурлашиши билан янада кучайиб борди. Шунингдек, Европа Иттифои мамлакатларининг “Умумий ишло хўжалиги сиёсати (САР)” ва Европа ози-оват масулотларининг жаон бозорларига кириб бориши ам бу ривожланиш жараёнларини тезлаштирди[9].

–  –  –

1-жадвалдан кўриниб турибдики, Гвинея-Биссау экспортида ози-оват масулотлари улуши 90 %дан ошади. амар ороллари, Либерия, Малави, Эфиопия, Никарагуа, Жибути, Бурунди, Афонистон, Сао Томе ва Принсипе, Вануату давлатларида ози-оват масулотлари экспорти улуши 60 %дан зиёд, Тимор-Лесте, Сомали, Уганда, Тонга, Кот`д-Ивуар, Аргентина, Уругвай, Бенин ва Муаддас Винсент ва Гренадинада бу кўрсаткич 50 %дан зиёдни ташкил этади.

Ози-оват импортига келсак, Африка мамлакатларидан бўлган Жибутида ози-оват импорти жами импортнинг 97 %дан зиёдини ташкил этади. Африка мамлакатларидан яна бири бўлган Кирибати ва Сомалида бу кўрсаткич 50 %дан юори. Гвинея-Биссау, Бенин, Гамбия,Тимор-Лесте, Ливия ва Яманда ози-оват импорти жами импортга нисбатан 30 %дан зиёдни, Сао Томе ва Принсипе, Зимбабве, Сенегал, Гаити, Афонистон, Капе-Верде, Либерия, Судан, амар ороллари, Гвинея ва Мисрда эса бу кўрсаткич 20 %дан зиёдни ташкил этади.

Ози-оват масулотлари импортига арамлик мамлакатлар учун уйидаги салбий оибатларни келтириб чиаради:

ози-оват хавфсизлигини жаон бозорлари конъюнктурасига боли илиб ўяди. Улар эса жуда ўзгарувчан, монополлашган, спекуляция, об-аво каби тачиллик ва нархларнинг кескин ўсишига сабаб бўладиган омилларга берилувчандир;

бундай мамлакатлар нархлар ўсган тадирда уларни тўлаш имкониятига эга эмас;

импорт бундай мамлакатларда раобатлаша олмайдиган ишло хўжалиги масулотлари ва фермерларга салбий таъсир илади;

асосан ишло жойларда истиомат иладиган ози-оват харидорлари бўлган уй хўжаликлари етарли ози-оват харид ила олмайди ва очлик ва бошпанасизлик даражаси ошади[11].

Жаон банки (WB) ва Жаон савдо ташкилоти (WТО) каби ташкилотлар савдони эркинлаштириш орали ози-оват таклифи юори бўлишини ва натижада ози-оват масулотлари нархи пасайишига эришиш мумкинлигини эътироф этганлар.

Ўзбекистон мустаиллика эришгандан сўнг катта итисодий муаммолар ва етишмовчиликларга арамай, иса муддатда будой ва боша стратегик ози-оват масулотлари бўйича мустаилликка эришди. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримов таъкидлаганидек, “Ўзбекистон бугунги кунда ўзининг аллага бўлган этиёжини оплабгина олмасдан, Мустаил Давлатлар амдўстлиги таркибидаги ўшни мамлакатларга, Афонистон, Эрон ва боша давлатларга алла ва ун масулотларини экспорт илмода. Шуни таъкидлаш керакки, алла мустаиллигининг ўлга киритилиши мамлакатимиз аолисини нафаат ун ва ун масулотлари билан таъминлаш, айни пайтда унинг гўшт ва сут масулотларига бўлган этиёжини барарор равишда ўз исобимиздан ондириш масаласини ам ал илиш имконини берди”.

www.iqtisodiyot.uz 6 “Итисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2015 йил Маълумки, ишло хўжалигини фаат ва фаат юксак агротехника талаблари ва оидаларига атъий амал илиш, фан-техника ютуларини, илор тажрибаларни кенг жорий этиш, энг муими, барчамизни боадиган деонга, ишлаб чиарувчига эркинлик, муносиб шароит яратиб бериш, унинг менатини ўз ватида ва одилона рабатлантириш исобидан ривожлантириш мумкин.

Негаки, озирги ватда фермер хўжаликлари ишло хўжалик масулотлари ишлаб чиаришни ташкил этишнинг энг самарали шакли эканини аётнинг ўзи тасдилаб бермода[12].

“Юори ўшимча ийматга эга бўлган масулотлар ишлаб чиаришни кўпайтиришни таъминлайдиган кимё, нефть-газ ва нефть-кимё саноатини, машинасозлик, металлни айта ишлаш, урилиш материаллари ишлаб чиариш, енгил, ози-оват саноатининг юори технологияларга асосланган тармоларини ва боша соаларни юксак даражада ривожлантириш олдимизга ўйилган масадларга эришишнинг асосий манбаи бўлиши даркор” – дея Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримов юртимиз итисодиётини модернизациялаш ва диверсификациялашнинг устувор йўналишларини белгилаб берди [13].

Ўзбекистонда ози-оват хавфсизлиги талаб даражасида бўлиб, озиоват масулотлари билан ўзини-ўзи тўли таъминлайди. Мамлакатимизда ишло хўжалигини ривожлантириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни, шу жумладан деон ва фермер хўжаликларини ўллабувватлаш борасида муайян ишлар амалга оширилмода. Хусусий фермер хўжаликларига ишло хўжалиги ерлари янгидан ташкил этилган ижара асосида ер участкалари ажратиш орали, давлат томонидан зарур имтиёз ва преференциялар яратиш йўли билан берилади. Хусусан, фермерлар соддалаштирилган соли тизимидан фойдаланмода, фермерлар учун ажратиладиган кредитлар ставкаси 5 %дан ошмайди.

Фермер хўжаликларига барча турдаги зарур хизматлар кўрсатадиган ишончли бозор инфратузилмаси ташкил этилган. ишло жойларда 1,5 мингдан зиёд минибанк, 2 мингга яин машина-трактор парки, ёили ва минерал ўит сотиш бўйича 2,5 мингга яин пункт хизмат кўрсатмода. Бундан ташари, 1,5 мингта сувдан фойдаланувчилар уюшмаси, 350 дан орти консалтинг марказлари ташкил этилди[14].

ишло хўжалиги ишлаб чиарувчиларини замонавий техника билан таъминлаш учун Германиянинг “Клаас” ва “Лемкен” компаниялари билан амкорликда мамлакатимизда энг замонавий тракторлар, алла ўрадиган комбайнлар, плуг ва боша тиркама ускуналар ишлаб чиарилмода.

Ўзбекистоннинг кўплаб минтаалари иса муддатда жаон бозорида харидоргир бўлган мева ва сабзавот масулотлари етиштирадиган ва экспорт иладиган удудларга айланди. Юртимизда юори осил берадиган интенсив болар ташкил этилди, томчилатиб суориш тизими жорий этилмода. 2013 йилда узумчиликни янада ривожлантириш бўйича абул илинган дастурда токзорларни 1,3 баробар кўпайтириш кўзда тутилган.

Кейинги йилларда республикамиз таши савдо таркибида ам чуур ижобий ўзгаришлар рўй бермода. Таъкидлаш керакки, таши савдо www.iqtisodiyot.uz 7 “Итисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2015 йил

–  –  –

ишло хўжалиги масулотлари ишлаб чиариш ажми 2 баробардан зиёд ошди. Бу мамлакат аолисининг арийб 10 миллион кишига ёки 30 фоиздан орти кўпайишига арамасдан, жон бошига тўри келадиган гўшт истеъмолини 1,3 баробар, сут ва сут масулотларини 1,6 карра, картошкани 1,7 баробар, сабзавотларни 2 мартадан зиёд, меваларни арийб 4 баробар ошириш имконини берди.

Мамлакатимизда ар йили 16 миллион тоннага яин мева ва сабзавот етиштирилади. Аоли жон бошига арийб 300 килограмм сабзавот, 75 килограмм картошка ва 44 килограмм узум тўри келмода. Бу оптимал истеъмол меъёридан уч баробар кўпдир.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган Ози-оват дастури аолининг тўлаонли ва мутаносиб тартиб асосида оватланишини таъминлашдек муим вазифани ал этиш имконини берди.

озирги ватда Ўзбекистон иймати 5 миллиард АШ долларига яин бўлган ози-оват, биринчи навбатда, мева-сабзавот масулотларини экспорт илмода. Сўнгги уч йилда экспорт илинаётган ишло хўжалиги масулотлари ажми 3 баробардан зиёд ошди.

Ўзбекистон дунёнинг 80 та давлатига 180 турдан орти мева-сабзавот ва уларни айта ишлаш асосида тайёрланган масулотларни экспорт илади.

Ўзбекистон ўрик, олхўри, узум, ёно, карам ва боша кўплаб мева ва сабзавот масулотларини экспорт илиш ажми бўйича дунёда шундай масулотларни етказиб берадиган ўнта етакчи давлат аторига киради.

2004-2013 йилларда сабзавот етиштириш доллар исобида 7,7 баробар, мева етиштириш 5,1 карра, полиз масулотлари 7,8 марта, узум 8,7 баробар ўсди. 2020 йилда мева ва сабзавот, узум ва полиз масулотлари етиштиришни 2014 йилга нисбатан камида 2,3 марта кўпайтириш мўлжалланган[17].

Бунда биринчи навбатда, ишло хўжалигини исло этиш ва модернизация илиш, ерларнинг мелиоратив олати ва ирригация тизимини яхшилаш, тупро унумдорлиги ва осилдорлигини оширишга аратилган кенг кўламли ишларни давом эттириш ва чуурлаштириш зарур. Бу борада хорижий инвестицияларни жалб илиш, шунингдек, мамлакатимизда ишлаб чиарилаётган масулотларни салаш, логистика ва истеъмолчиларга етказиб беришнинг замонавий тизимини шакллантиришга алоида эътибор аратиш зарур[18].

Статистик маълумотларга кўра, 2013 йилда ози-оват саноатида ишлаб чиариш ажмининг ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати 109,1 %ни ташкил этди. Ўтган йилда тармода ишлаб чиариш ажми 8059,6 млрд. сўмни, тармонинг республика саноат ишлаб чиариш умумий ажмидаги улуши 13,2 %ни ташкил этди.

исобот даврида ўтган йилга нисбатан, ё-мой саноат корхоналари томонидан масулот ишлаб чиариш ажми – 16,8 %га, гўшт-сут саноатида – 9,2 %га, мева-сабзавот саноатида – 8,9 %га ошди.

Тармодаги йирик саноат корхоналари томонидан истеъмол молларининг уйидаги турлари бўйича ишлаб чиариш кўрсаткичлари ўтган йилга нисбатан ошди: пишло (бринзани ўшган олда) – 4,0 мартага, сариё – 21,3 %га, www.iqtisodiyot.uz 9 “Итисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2015 йил ўсимлик ёи – 11,2 %га, шакар – 10,3 %га, сут ва сут масулотлари – 9,6 %га, нон ва нон масулотлари – 7,6 %га, хўжалик совуни – 5,8 %га, макарон масулотлари – 4,2 %[19].

ўлга киритилган натижалар, авваламбор, онунчилик базасини шакллантириш, ишло хўжалиги масулотларини ишлаб чиарувчиларни рабатлантириш, уларни молиявий ўллаб-увватлаш, фермерликни ривожлантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармонлари ва укумат арорлари ишло хўжалигини ривожлантиришга туртки бўлди.

Жаон тажрибасига асосан, барча мамлакатларда итисодий хавфсизликнинг муим сегменти бўлган ози-оват хавфсизлигини таъминлаш масалаларини ар томонлама талил илиш ва унинг механизмини такомиллаштириш юзасидан ани назарий, услубий ва амалий таклиф амда тавсиялар ишлаб чииш амалга оширилмода.

Аолини ози-оват масулотлари билан барарор таъминлаш мамлакат ози-оват хавфсизлигининг стратегик масади исобланади. Ози-оват ва хомашё ички ресурслари, етарли захира фондлариниг мавжудлиги эса барарорлик кафолати исобланади.

Ички ва таши шарт-шароитлар ўзгаришига боли бўлмаган олатда асосий вазифалар аторига аолини мааллий ресурслар асосида асосий ози-оват турлари билан таъминлаш, ози-оват истеъмоли хавфсизлиги ва юори сифатини давлат томонидан кафолатлаш, ози-оват хавфсизлиги бўйича ички ва таши тадидларнинг олдини олиш кабиларни киритиш мумкин.

Бунда итисодиётнинг ози-оват ва ишло хўжалиги сектори бир атор тўсиларга дуч келади, жумладан, демографик силжишлар, ози-оват рационининг ўзгариши, илим ўзгаришлари, табиий ресурсларнинг чекланганлиги ва бошалар.

Охирги йилларда экологик ўзгаришлар, жумладан, илим ўзгаришларининг мамлакатлар ози-оват хавфсизлиги даражасига таъсири яол кўринмода.

озирги кунда Европа итъасидаги бир атор мамлакатлар, жумладан, Россия, озоистон, Украина ва бошалар илим ўзгариши билан боли бир атор салбий оибатларга дуч келди. Шунинг учун мамлакатлар ўзларининг итисодий моделларига юоридаги омилларни исобга олган олда ози-оват хавфсизлигини таъминлаш масалаларини асос сифатида киритмода.

Ўзбекистон иса ват мобайнида ози-оват хавфсизлигини таъминлаш бўйича катта йўлни босиб ўтди. Боша мамлакатлардан фарли равишда ўз агросаноат мажмуасини айта йўналтириш ва бу борада туб ислоотлар олиб боришга эришди.

Шу билан бирга ози-оват хавфсизлиги масалаларини ал илиш бўйича устувор йўналишлар аторида инсон ривожланиши учун зарур бўлган оптимал ози-оват саватчаси таркибини шакллантириш, замонавий агротехнологияларни жалб илиш билан боли лойиаларни амалга ошириш бўйича инвесторлар ва халаро молиявий ташкилотлар билан амкорликни чуурлаштириш, ишло хўжалиги экинлари осилдорлиги ва www.iqtisodiyot.uz 10 “Итисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2015 йил самарадорлигини ошириш бўйича инфратузилма ва логистика тизимини такомиллаштириш кабиларни мисол илиб келтириш мумкин.

Халаро уу нормалари асосида ози-оват хавфсизлиги тизимини шакллантириш, замонавий фан-техника ва технологиялар ютулари барарор итисодий ривожланишни таъминлаш бўйича асосий шарт-шароит исобланади.

Ўзбекистонда ишло хўжалиги олатини янада яхшилаш, мева ва сабзавот масулотлари, узум етиштириш бўйича истибол режаларини амалга ошириш, кўзланган юори натижаларга эришиш учун уйидаги вазифаларни амалга ошириш муимдир:ишло хўжалигини исло этиш ва модернизация илиш, ерларнинг мелиоратив олати ва ирригация тизимини яхшилаш, тупро унумдорлиги ва осилдорлигини оширишга аратилган кенг кўламли ишларни давом эттириш ва чуурлаштириш. Бу борада хорижий инвестицияларни жалб илиш ва мамлакатимизда ишлаб чиарилаётган масулотларга жаон бозоридаги талабни ошириш, уларни салаш, логистика ва истеъмолчиларга етказиб беришнинг замонавий тизимини шакллантириш.

Ози-оват масулотлари, биринчи навбатда, сабзавот, мева ва узумни даладан истеъмолчига етказиб беришда нобудгарчиликларнинг олдини олиш бўйича жиддий ишларни давом эттириш. Мева ва сабзавотларни салайдиган омбор ва музлаткичлар тизими етарли даражада ривожланмагани, логистика ва йўл харажатлари билан боли кўпгина муаммоларни ечишга эътибор аратиш.

ишло хўжалигини модернизация илиш ва унинг самарадорлигини ошириш, ози-оват масулотлари ишлаб чиаришни кўпайтириш, уларнинг турини кенгайтириш ва сифатини ошириш бўйича олдимизга ўйган масадларимизга эришиш учун хорижий инвестицияларни жалб этиш, халаро молия институтлари ва банк тузилмаларининг ёрдами ва ўллаб-увватлашига таяниш.

Ажратилган молиявий маблалар билан бирга, биринчи навбатда, илор агросаноат технологияларини жалб этиш, ишло хўжалиги инфратузилмаси, ирригация ва мелиорация тизимларини ривожлантириш ва реконструкция илиш, маркетинг ва жаон бозорларига чииш бўйича янги технологияларни жорий илиш борасида кўрсатилган амалий ёрдам ва амкорликларни янада кенгайтириш[20].

Жаон аолисини ози-оват билан барарор таъминлаш масаласида бир анча асосий омилларни ажратиб кўрсатиш мумкин[21]:

1. ар бир мамлакатда ишло хўжалиги секторининг барарор ўсишига эришиш.

2. Жаон итисодиётида юз бераётган менат тасимоти ва фермер хўжаликлари кўлами ўзгариши билан боли олда ози-оват масулотлари ишлаб чиаришда таркибий ўзгартиришларни амалга ошириш.

3. Жадал суръатлар билан ривожланиб бораётган биотехнологиялар.

4. Аграр тадиотлар тизими ривожланиши ва унинг натижаларини амалиётга татби этишга бўлган юори талаб.

www.iqtisodiyot.uz 11 “Итисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2015 йил

5. ишло жойлар инфратузилмасида ани масадга йўналтирилган ўзгартиришлар.

Мамлакатлар ичида ози-оват хавфсизлиги олати ва чегараларини анилашда миллий ози-оват хавфсизлиги моделини ташкил этувчи, турли хусусият ва мезонларни амраб олувчи етарли ва мабул оватланишнинг физиологик меъёр ва кўрсаткичлари асос бўлувчи услубий ёндашувлардан фойдаланиш мабулродир.

Ўзбекистон Республикаси итисодий хавфсизлигининг муим сегменти бўлган ози-оват хавфсизлигини таъминлаш масалаларини комплекс талил илиш ва унинг механизмини такомиллаштириш юзасидан ани назарий, услубий ва амалий таклиф амда тавсиялар ишлаб чииш катта аамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. Тошкент «Маънавият»

2008. Б. 69.

2. Исаджанов А.А. Жаон итисодиётининг глобаллашуви. Ўув ўлланма. Жаон итисодиёти ва дипломатия университети. Тошкент, 2008. б.

3. Кастро Ж. География голода: скор. пер. с англ.; ред. Е.А. Араб-огли. – М.: Иностранная литература, 1954. – 387 с.

4. Президент Ислом Каримовнинг «Ўзбекистонда ози-оват дастурини амалга оширишнинг муим захиралари» мавзусидаги халаро конференциянинг очилиш маросимидаги нути.

http://xs.uz/index.php/rasmij/item/1321-.

5. Продовольственная безопасность и изменение климата Доклад Группы высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию Комитета по Всемирной продовольственной безопасности, Рим, 2012 год.

www.fao.org/cfs/cfs-hlpe.

6. Ўзбекистонда ози-оват хавфсизлиги. UNDP. 2010. Б. 4-13.

7. Ўша манба. Б.13.

8. Alberto Valds; William Foster, Net-Food-Importing Developing Countries.

Who They Are, and Policy Options for Global Price Volatility. August 2012 (Issue Paper No. 43, ICTSD Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development).

9. Uwe Hoering. Alternatives to Food Import Dependency. FDCL-Verlag, Berlin. 2013. Р.6-8.

10. Ўша манба. Б.7.

11. Ўша манба. Б.19.

12. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг 2012-йилда мамлакатимиз ижтимоий-итисодий ривожлантиришнинг якунлари амда 2013йилга мўлжалланган итисоидй дастурнинг энг муим йўналишларига баишланган Вазирлар макамасининг мажлисидаги маърузаси. 18.01.2013.

13. Президент Ислом Каримовнинг «Ўзбекистонда ози-оват дастурини амалга оширишнинг муим захиралари» мавзусидаги халаро www.iqtisodiyot.uz 12 “Итисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2015 йил конференциянинг очилиш маросимидаги нути.

http://xs.uz/index.php/rasmij/item/1321-.

14. Ўша манба.

15. Жаон молиявий-итисодий инирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. Тошкент “Ўзбекистон” 2009. Б. 9-12.

16. 2013 йил январ-декабр ойларида республикада ози-оват саноатининг ривожланиши якунлари. http://stat.uz/uz/press/4/7331/?

sphrase_id=109876.

17. 2013 йил январ-декабр ойларида республикада ози-оват саноатининг ривожланиши якунлари. http://stat.uz/uz/press/4/7331/?

sphrase_id=109876.

18. Президент Ислом Каримовнинг «Ўзбекистонда ози-оват дастурини амалга оширишнинг муим захиралари» мавзусидаги халаро конференциянинг очилиш маросимидаги нути.

http://xs.uz/index.php/rasmij/item/1321-.

19. 2013 йил январ-декабр ойларида республикада ози-оват саноатининг ривожланиши якунлари. http://stat.uz/uz/press/4/7331/?

sphrase_id=109876.

20. Президент И.А.Каримовнинг «Ўзбекистонда ози-оват дастурини амалга оширишнинг муим захиралари» мавзусидаги халаро конференциянинг очилиш маросимидаги нути.

http://xs.uz/index.php/rasmij/item/1321-.

21. Глобальная продовольственная безопасность / О.Г. Белорус, М.В.

Зубец, П.Т. Саблук, В.И. Власов. – Киев: ННЦ «ИАЕ», 2009.

–  –  – 
Похожие работы:

«Октябрь 2014 года CGRFA-15/15/15 R КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Пункт 5.2 предварительной повестки дня Пятнадцатая очередная сессия Рим, 19-23 января 2015 года ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВТОРОГО ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СОДЕРЖАНИЕ Пункты Введение I. Помощь по вопросам политики и техническая помощь II. Сохранение in situ и...»

«« Предварительно утвержден» Советом директоров ОАО « ПадунХлеб» Протокол № _ от 2015 г Председатель _Н.С.Бондаренко « Утвержден » Общим собрание акционеров ОАО « Падун-Хлеб» Протокол № от _2015 г Председатель_Д.Н.Рыбкин Годовой отчет Открытого акционерного общества « Падун-Хлеб » по итогам работы за 2014 год 1. Положение общества в отрасли Хлебопекарная промышленность Российской Федерации является стратегической отраслью агропромышленного комплекса. Производство хлеба занимает четвертое место...»

«COFO/2010/4 R Июль 2010 года КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ Рим, Италия, 4-8 октября 2010 года ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ (ОЛР): НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ ВСТУПЛЕНИЕ ФАО проводит глобальные оценки лесных ресурсов (ОЛР) раз в пять-десять лет, 1. начиная с 1946 года1. Мандат на проведение этих оценок предусмотрен Уставом ФАО, который гласит, что «Организация собирает, анализирует, интерпретирует и распространяет информацию касательно питания, продовольствия и сельского...»

«Проект ПОСТАНОВЛЕНИЕ Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Об информации о работе Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике за I полугодие 2015 года Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике ПОСТАНОВЛЯЕТ: Информацию о работе Комитета Государственного Совета Республики...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР Сборник статей по материалам VI Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию агрономического факультета (г. Горки, 22–23 июня 2015 г.) Горки БГСХА УДК 631.5:005.745 ББК 41.4 Т 38 Редакционная коллегия: ТРАПКОВ С.И., декан...» 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.