WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 


«КРАТЪК ОТЧЕТ НА ПРОЕКТА ПРОЕКТ LIFE+ ОПАЗВАНЕ НА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ И ЛОВНИЯ СОКОЛ В КЛЮЧОВИТЕ ЗА ТЯХ МЕСТА ОТ МРЕЖАТА НАТУРА ...»

ОПАЗВАНЕ НА

ЦАРСКИЯ ОРЕЛ И

ЛОВНИЯ СОКОЛ

КРАТЪК ОТЧЕТ НА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ LIFE+ ОПАЗВАНЕ НА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ И

ЛОВНИЯ СОКОЛ В КЛЮЧОВИТЕ ЗА ТЯХ МЕСТА ОТ

МРЕЖАТА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ LIFE+ ОПАЗВАНЕ НА ЦАРСКИЯ

ОРЕЛ И ЛОВНИЯ СОКОЛ В КЛЮЧОВИТЕ ЗА

ТЯХ МЕСТА ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 В

БЪЛГАРИЯ

LIFE07/NAT/BG000068 www.SaveRaptors.org Бенефициент: Българско дружество за защита на птиците/ BirdLife България Партньори по проекта: Кралско дружество за защита на птиците (RSPB/ BirdLife Великобритания), Унгарско орнитологично и природозащитно дружество (MME/ BirdLife Унгария), Дирекция на национален парк „Централен Балкан“, Фонд за дивата флора и фауна.

Бюджет: 2 045 756 €, от които 1 534 317 € (или 75%) са предоставени от програма LIFE+ на ЕС.

Територии, в които се осъществява проектът: 10 специално защитени зони, част от мрежата Натура 2000 в България – Сакар, Западна Странджа, Сините камъни-Гребенец, Каменски баир, Централен Балкан, Средна гора, Врачански Балкан, Мост на Арда, Бесапарски ридове и Понор.Продължителност на проекта: пет години (2009-2013 г.) Ръководител на проекта: Светослав Спасов, БДЗП Екип на проекта: д-р Димитър Демерджиев – отговорник по опазването на царския орел, Димитър Градинаров – отговорник по опазването на ловния сокол, Николай Терзиев – отговорник образователни дейности, Теодора Петрова – отговорник комуникации, Мария Кирякова – администратор на проекта.

Контакти: София 1111, ж.к. Яворов, бл. 71, вх. 4, ет. 1;

тел. 02 97 99 500, факс: 02 97 99 501, e-mail: svetoslav.spasov@bspb.org БДЗП е партньор за България на BirdLife International – найголямата световна мрежа от природозащитни организации.

БДЗП е създадено през 1988 г. Мисията на организацията е опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и биоразнообразието като цяло, като по този начин допринася за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.

www.bspb.org Автори на текста: Теодора Петрова и Светослав Спасов Автори на снимките: Светослав Спасов, Димитър Градинаров, Димитър Демерджиев, Николай Петков, Емил Тодоров, Огюз Алтън, Петер Цонка, Явор Илиев, Мария Кирякова, Мартон Хорват, Красимир Свраков, 140ideas, Николай Терзиев, Симона Бонева, Андраш Ковач, Ласло Новак Дизайн: Ивелина Георгиева Всички права запазени, БДЗП © 2013

Използвани съкращения:

БДЗП – Българско дружество за защита на птиците;

CITES – Конвенция за международната търговия на застрашени видове; ЕС – Европейски съюз; МВР – Министерство на вътрешните работи; MME – Унгарско орнитологично и природозащитно дружество; НП – Национален парк; ПРСР – Програма за развитие на селските райони; RSPB – Кралско дружество за защита на птиците, Великобритания; ФДФФ – Фонд за дивата флора и фауна ISBN 978-954-8310-24-6

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Два световно застрашени вида, които могат да изчезнат от българската пр

–  –  –

САТЕЛИТНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕТО НА ЦАРСКИЯ

ОРЕЛ И ЛОВНИЯ СОКОЛ

Организирани бяха 17 информационни срещи с участието на 228 местни фермери от ключови Натура 2000 зони. Проведени бяха и над 30 срещи с представители на институциите за обсъждане и въвеждане на новите земеделски политики.

В резултат на съвместната работа на БДЗП с отговорните институции бе променен и националният стандарт 4.2. за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, който разрешава да се оставят до 25% мозаечно разположени дървета или храсти. В резултат на това бяха спасени стотици хиляди хектари местообитания на приоритетни за опазване птици, в това число гнездови и хранителни местообитания на царски орел и ловен сокол.

В Сакар и Понор бяха създадени две моделни овцевъдни ферми с над 700 овце чрез които се управляват 200 хектара пасища като местообитание на лалугерите, които са важен хранителен компонент в менюто на царския орел и ловния сокол.

В НП „Централен Балкан“ бе възстановен високопланински заслон за отглеждане на овце и бяха почистени 50 хектара, обрасли с хвойна пасища.

–  –  –

58,04 хектара пасища с лалугерови колонии и 14,32 хектара крайречни гори бяха защитени чрез закупуването на земята и промяната на начина й на ползване. Над 240 ха пасища ще бъдат възстановени по новата агроекологична мярка за царския орел по Програмата за развитие на селските райони;

200 ха пасища управлявани по традиционен начин чрез паша на овце в полза на царските орли и ловните соколи;

Сателитното проследяване на царските орли разкри за първи път миграционните пътища, местата на зимуване, както и основните заплахи за царските орли в България.

|6

ПОЛЗИТЕ ЗА ХОРАТА И МЕСТНИТЕ

ОБЩНОСТИ – ДНЕС И УТРЕ

Инвестиция в размер на близо € 2 000 000 в българската икономика, от които близо € 1 500 000 са финансов принос на ЕС.

Осигурена временна или дългосрочна заетост на над 150 души, повечето от които са местни хора от Сакар и Западна

–  –  –

Над 800 души на национално и регионално ниво са въвлечени доброволно в дейности по проекта в рамките на петте години – местна администрация, поддръжници, фермери, ловци, учители, ученици, медии и др.

Оказване на експертна помощ при кандидатстване, предаване на знания, повишаване на капацитета и развитие на гражданското общество сред местните общности. Над 200 фермери са получили експертна помощ за кандидатстване по мерки и проекти към Програмата за развитие на селските райони, а над 40 местни предприемачи и фермери са били индивидуално консултирани от експерти на проекта.

Реализирани са значителни преки инвестиции в местната инфраструктура и са генерирани различни други преки ползи за местните общности. Сред тях са стотиците изолирани ел.

стълбове, които повишават качеството на ел. снабдяването, хилядите засадени дръвчета, изградени кошари и почистени пасища в Централен Балкан и много други.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Осъществени са и значителни непреки инвестиции в слаборазвити общини и в местните общности. Сред тях са партньорства за споделяне на добри практики, развитие на възможности за туризъм и ръст на местната икономика, промоция на региона и създаване на регионална марка „Тополовград – градът на царските орли” и на местно събитие – Фестивал на традиционните местни продукти в Тополовград.

Опазването на природата и биоразнообразието, и по-специално на царския орел и ловния сокол, достигнаха до близо 400 учители и 40 експерти от Регионалните инспекторати по образованието чрез десетки срещи и обучения в рамките на проекта.

–  –  –

Проектът за опазване на царския орел и ловния сокол има принос и към други политики на ЕС. Експерти на проекта са участвали в срещите на работната група по земеделие към BirdLife International за разработване на концепцията за Общата селскостопанска политика за следващия програмен период 2014 – 2020 г. С работата си по опазване на пасищата и засаждането на тополови дървета сме допринесли за изпълнението на политиката на ЕС за смекчаване на промените в климата, както и за изпълнението на новата Стратегия за биоразнообразието на ЕС. С програмата за изолиране на стълбове проектът има принос и за новата политика на ЕС за регулиране на електропреносната мрежа.

–  –  –

БЪДЕЩЕТО

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАБОТАТА ПО ОПАЗВАНЕ НА

ВИДОВЕТЕ

БДЗП И ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА РАБОТЯТ С

ИНСТИТУЦИИТЕ, НПО И АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ В ДВЕ ОСНОВНИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ:

–  –  –Похожие работы:

«Edited by Aleksander SADKOWSKI FINITE ELEMENT METHOD FOR TRANSPORT APPLICATIONS SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GLIWICE 2011 Reviewers Dr hab. in. Pawe PIEC, prof. Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. in. Vladimir I. SAKALO Editorial Council Editor-in-chief Prof. dr hab. in. Andrzej BUCHACZ Department Editor Dr in. Piotr CZECH Editor Secretary Mgr. Elbieta LEKO Cover project Tomasz LAMORSKI Wydano za zgod Rektora Politechniki lskiej ISBN 978-83-7335-876-8 @ Copyright by Wydawnictwo...»

«www.ctege.info – подготовка к ЕГЭ и итоговому сочинению Примеры итогового сочинения по направлению «Любовь» 2015/2016 Любовь – прекрасное чувство Любовь это одно из чувств, которое дано изведать человеку в жизни. Можно сказать, что это чувство делает человека добрее, чище, совершеннее. Тема любви одна из ведущих тем мировой литературы с древнейших времен до сегодняшнего дня. Многие влюбленные стали олицетворением этого чувства. Стоит вспомнить Лейлу и Меджнуна, кавалера де Грие и Манон Леско,...»

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество «РОСНАНО» Код эмитента: 55477-E за 2 квартал 2015 г. Адрес эмитента: 117036 Россия, г. Москва, проспект 60-летия Октября 10А Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Председатель Правления Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», А.Б. Чубайс осуществляющего полномочия единоличного подпись...»

«НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2015 РЫБЫ 1) Изучены фенетические и генетические отношения симпатрических форм крупных африканских усачей Labeobarbus gananensis из р. Генале, бас. Идийского океана (Эфиопия). Обработаны 159 ДНК-проб шести форм усачей из р. Генале и 40 особей из других притоков обширной системы Джубы и Ваби-Шебелле. Каждая ДНК-проба проанализирована по двум локусам мтДНК – белок-кодирующему участку (цитохром б) и некодирующему (контрольный регион, или Д-петля). В анализе мы использовали также...»

«С.Н.Иллариошкин, Г.Е.Руденская, И.А.Иванова Смоленская, Е.Д.Маркова, С.А.Клюшников НАСЛЕДСТВЕННЫЕ АТАКСИИ И ПАРАПЛЕГИИ Москва «МЕДпресс информ» УДК 616 009.26/.11 031.58 ББК 56.12 И44 Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспро изведена в любой форме и любыми средствами без письменного разрешения вла дельцев авторских прав. Авторы и издательство приложили все усилия, чтобы обеспечить точность приведенных в данной книге показаний, побочных реакций, рекомендуемых доз ле...» 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.