WWW.OS.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Научные публикации
 


Pages:   || 2 |

«Аиат - №12-2014ж. Есім. -лытау-билік ордасы. азастан Президенті Нрслтан Назарбаев лытау тріндегі «Хабар» журналисіне ...»

-- [ Страница 1 ] --

Краткий обзор периодических изданий, поступающих в

библиотеку.

№22 (журналы).-25.01.2015г.

Аиат - №12-2014ж.

Есім. -лытау-билік ордасы.

азастан Президенті Нрслтан Назарбаев лытау тріндегі «Хабар» журналисіне

берген схбатында: «Тарихын білмеген лтты болашаы да блыыр. Мысалы, керемет

лкен еменні тамыры тере болмаса, ол дауыла шыдап тра алмайды. Сондытан,

тарихымызды таныту шін азір кп нрсе жасап жатырмыз. Сондай тарихты кугері – лытау. Оны білуіміз керек» – делінген. Сз маынасы байыппен бадарлаанда ашылма.

лытау. Мсылман жрты тауды «лы» демейді. лы деген тек Жаратушыа лайы.

Теі, тедесі жо жаратушы – Алла Тааланы ана азатар «лы» деп мойындаан.

лытау і­рін аралаан адам «Хан Ордасына» сопай тпейді. Бл жерде азіргі тілмен айтанда аза хандарыны барлыыны дерлік инаугурациясы ткен. Тариха аты белгілі хандарды а кигізге ктеріп, хан сайлап, олар халына адал ызмет етуіне ант беріскен. Шетел термині инаугурацияны аза «лытау» деп атаан. Хан Ордасыны басты маынасы хандарды лытау болан. Бл дстр сір, Жошы ханнан басталса керек.

Жошыны хан болып лыталуы да осы лытау ірінде ткен. Оны империясыны астанасы Базар Орда азіргі Жошы хан мазарыны маында боланы тарихи дерек. Осы айтылан мселелерден тйін шыарса, бізді азір «лытау» деп жрген ірімізді атауы тікелей Жошы хана жне одан тараан хандарды лытауына атысты, «лытау»

тауа емес, хандарды лытауа атысты мселе. Хан Ордасын басында осы лкені тарихын білетін азаматтар бір ауыздан Хан Ордасында Жошыдан тараан хандарды бріні осы ірде лыталанын, тіптен, соы хан Кенесарыны да осы жерде а кигізге ктеріліп, хан атананын жне осы рсімні бгінгі кнде де жаласы барын айтумен болды. Бл жай назардан тыс алатын іс емес жне оны маызы тек лытау іріне ана емес, бергісі азаа, арысы Жошы улетіне атысты айтулы оиа. Сондытан, лытау сзіне байыппен араса, оны маынасы, астары саясатта, мемлекеттік басару жйесіне ата дстрімізге атысты. лытау деген мойындау, мойынсыну деген маына береді.

Бл саяси ым. Бл мемлекетті рылуы немесе мемлекетті басаруды бір олдан екінші ола туі. Е бастысы осы рсімге бергі тарихта (Жошы хан заманынан бергі дуірде) аза руларыны басшылары тегіс атысып, лытау рсімімен сайланан хана сенім білдіріп, ант берісіп тарасан. Сондытан, лытау ірі азаты ш жзіні барлы руларыны басын осан киелі лке. Бл бізге жеткен аыз, хикая, гімелерде, дастандарда мейлінше баяндалан. аза халы зіні саяси тлаларыны лыталан ірін асиетті деп санауы табии жадай.

Дорженов. С.-Дниеорлы: жасы мa, жаман ба?

Дниеге ызыпайтын оны жинамайтын, жек кретін пенде де жо емес пе? Алайда дниеорлыты ыли жаман десек, ділетті бола ояр ма екен? Жртты брі тек ана тамаын тауып ішіп, киім киіп ана, ештеме жинамай мір сре берсе, онда да бірсрі.

Краткий обзор периодических изданий ойылып отыран срауды жауабы да тсінікті болар еді. йленіп отбасын рааннан кейін, ркім шамасына арай дние-млік, дулет жинайды. Ол тіптен жасы асиет болып есептелінеді. Тезірек раландар ашанда матауа ылайыты болан. Сондытан да, азаым: «тстік мірі болса мал жи» дегенді айтан. Абай атамыз: «рбір жинаылыты тбі – кеніш» екенін ескерткен. Олай болса, адам баласы тгел дерлік белгілі бір дрежеде дниежанды боланы емес пе? Адам дниені неге жинайды?

Біріншіден, бала-шаасыны трмысты керек-жараын амтамасыз етсем деген ниетті болуы; екіншіден, зінше баспаналы болып, жмыстан со дем алып, она ктіп,.. деген сияты ммкіншіліктер жасауа аражат жинау; шіншіден, ебекке уаытша жарамай аланда (тіптен он кндеп; айлап) ешкімге алаан жаймау амы; тртіншіден, отбасында, той-томала, лім-жітім боланда, соан тиісті аражатым болса екен деген тілек;

бесіншіден, туан-туысанны, жолдас-жораны жасылы-жаманшылытарына жрдем (осымша) жасау пейілі; алтыншыдан, зі дниеден те аланда артыда «мал да алсын, тал да алсын» дегендей бала-шааа олдан келгенше материалды жадай жасап кетуге мтылу. Сондытан да, данышпан азаым: дниені соына тсемін деп, адамгершіліктен жрдай болып алмау шін, таза ебегімен, білімімен, іскерлік абілетімен жиналан аздыкпті дулетіне анаат ету жаын кімні болса да сте шыармауды талап етіп отыран.

Бкiрлы.. -азаты лтты зиялылыыны дадарысы.

азастан туелсіз мемлекет атаналы здіксіз реформаларды бастан ткеріп келеді:

алашы кездегі реформалар социалистік жоспарлы экономикадан капиталистік нарыты экономикаа ту кезеі, яни, «тпелі кезе» деп аталды. Араа ондаан жылдар салып, біз тпелі кезеді аятады. Одан кейінгі басталан реформалар мемлекетті жетілдіру мен экономиканы ртараптандыру баытта жрді. оамны рухани мірі де назардан тыс алан жо: білім жне мдениет саласында ірі жобалар абылданып, жзеге асырыла бастады.

Дулетхан.- Бкіл ытайды ш асыр билеген мажурлар жне дарСолндарды (Евенкілер) аянышты тадыры.

оамды ылымдар саласында р ел алымдары р дуірде, р трлі атпен дйектеп келген аты шулы патшалыты бірі Чи патшалыы болатын. 1644-1911 жылдар аралыында бкіл ытайа билігін жргізген бл патшалыты рып негізін алаандар бан дейінгі ытайды билеген улеттік патшалытар сияты ешашан да ытай нсілді халытардан шыан емес. Ары жаын айтпаанны зінде йгілі Тбаш хандар билеген «Та патшалыы» (618-907) ыдырааннан кейін шаыра ктерген Лияу (907ара ытай немесе Кидан патшалыын рандар Тс текті тобалар мен хндарды арасынан шыан кидандар еді. 1032-1227 жылдар аралыында салтанат ран «Батыс Шия» мемлекеті негізінен таттарды билігіндегі патшалы болды. 1115жылдар аралыында салтанат ран «Жи» (Алтын) хандыы да тыс-таттибеттіктер мен ытайларды билігіндегі патшалы еді.

За - №11-2014ж.

Ахметжанова Т.- Балалар ыын орауда барлы елді масаты орта.

Краткий обзор периодических изданий Бала ытары туралы конвенция е кп ратификацияланан халыаралы келісім.

азіргі тада конвенцияны 200-ге тарта мемлекет ратификациялаан. Десекте, конвенцияны бекіткен кптеген мемлекеттер балаа зиян келтіретін ескі дстрлер мен дет-рыптардан арыла оймады, за жзінде ыты тетіктер жетілдірілмеген.

Конвенцияда баяндаландай,жатты ратификациялаан мемлекеттер барлы тиісті занамалы, кімшілік жне баса шараларды абылдауа, халыаралы ыа сйкес орындауа міндеттеледі.

Аыбаев А.- Белгілі бір лауазымды атару немесе ызметпен айналысу ыынан айыру мселелері.

2014 жылы абылданып, 2015 жылды 1 атарынан бастап олданыса енгізілетін ылмысты кодексте кптеген мнді жаалытар бар. Соларды бірі- белгілі бір лауазымды атару немесе белгілі бір ызметпен айналысу ыынан айыру мемлекеттік ызметте, жергілікті зін-зі басару органдарында белгілі бір лауазымда атаруа, не белгілі бір ксіптік немесе зге де ызметпен айналысуа тыйым салудан трады.

Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия Философия, Культурология, Политология - № 3 – 2014.

Омарова Г.– Западноказахстанские кюи-легенды (к проблеме сравнительного изучения региональных инструментальных традиций).

В статье выдвигается тезис о разных музыкальных стилях одноименных древних кюевлегенд на востоке и западе Казахстана. В западных регионах количество кюев-легенд незначительно по сравнению с основными кюями (ткпе), что свидетельствует о их привнесенности (с востока). Попав на другую почву, эти кюи испытывают влияние местной традиции и строятся уже по канонам основной для региона формы (бас- орта – саа). Анализ кюев «Аксак кулан» и «Нар идирген» показал, что западноказахстанские квинтовые кюи-легенды по сути представляют соединение различных музыкальных структур, в данном случае, древних кюев и ткпе. При значительной развитости формы здесь сохраняется квинтовый строй и бурдонный склад. На этот склад уже не имеет обертоновую структуру ОБМ (обертоновое бурдонное многолосие), как в восточных кюях-легендах. Выявлены черты музыкального стиля западноказахстанских кюев-легенд свидетельствует о том, что в этих кюях, наряду с сохранением важнейших элементов древнего музыкального мышления, присутствуют и явные признаки синтеза двух музыкальных систем (субсистем) – восточноказахстанской и западноказахстанской.

Борбасова. ж.б.– азастандаы дінаралы келісімді ныайтудаы мемлекеттік саясат жне Орыс православ шіркеуіні ызметі.

азастан халыаралы ы субъектілері арасында алашыларды бірі болып лемдік жне дстрлі діндер мен конфессиялар лидерлері арасында диалогты ілгерілету ісін бастап, зіне зор жауапкершілік алды. Астанада ткен лемдік жне дстрлі діндер лидерлері съездерне халыаралы ауіпсіздікті ныайту, толеранттылы пен пікірлестікке негізделген лемді ру, трлі діндер мен мдениеттер арасындаы зара рекеттестікті ныайту, зара сыйласты пен тсінікті, оны ішінде дінаралы жне3 Краткий обзор периодических изданий ковессияаралы диалогты жзеге асыру мселелеріне ерекше мн берілді. Маалада осы мселелерді азастан жерінде шешім тауып жзеге асырылуы жне осы Орыс православ шіркеуіні ызметіні лесіне баа беріледі.

Кадыралиева А., Жолдубаева А. – Европейский опыт построения мультикультурного общества (на примере Великобритании).

В данной статье рассматривается опыт построения мультикультурного общества в Великобритании как страны, некогда являвшейся одной из крупнейших колониальных держав мира. В ХХ веке Великобритания оказалась в эпицентре бурных миграционных потоков из бывших колоний. Опыт интеграции мигрантов в принимающее общество, политика, проводимая государством в отношении этнических меньшинств, может представлять ценный опыт для реализации политики мультикультурализма, учитывая все более нарастающие процессы глобализации, протекающие в современных обществах.

Манавова М., Мханбет. – азастандаы урбанизация рдісіндегі ала мен ауыл:

салыстырмалы талдау.

Маала таырыбыны бгінгі тада зектілігі жоары. Берілген маалада урбанизация процесі арастырылып отыр. Соны ішінде, азастандаы урбанизация процесін зерттеу ылыми мааланы басты міндетіне айналды. Жаанды дегейде алалар дамуыны рлі жне жаандану рдісіні дамуына алаларды сері аныталады. Авторлар алаларды леуметтік-экономикалы жне мдени дамуды басты элементі ретінде салыстырмалы трде крсетіп кетеді. Біріншіден, азастандаы ркениет схбаттастыыны дамуындаы алалы мдениетіні ыпал етуін талдап отыр. Екіншіден, ала трындарыны демографиялы суі жне ала ала мен ауыл арасындаы зара атынастаы мселелер арастырылады. шінші, алалар жаа мдени феномен ретінде танылып, мдени жйесіні йымдастырылуы, ала мен ауыл арасындаы ерекшілік талданады.

Каупенбаева С., Масанов Е. – Баралы апарат ралдары экологиялы мдениетті алыптастыруды жетекші институты ретінде.

Бгінгі тада біз з мірімізді теледидарсыз, радиосыз жне интернетсіз елестете де алмаймыз. Осы дереккздерден біз ажетті апараттарды алып отырамыз. Адам леуметтік тла болмаандытан немі зіні апаратты ттынушылыын анааттандырып отыруы тиіс. Ол апаратты вакуумда мір сре алмайды. «Кім апаратты мегерсе – сол лемді мегереді» деген сз бар, сол себепті адамдар айналасында болып жатан оиалар турады апарат алуа тырысады. Осы масата жетуге бізге БА кмектеседі. Бдан блек, баралы апарат ралдары зіні тікелей ызметін атара отырып – апараттар тарату арылы оамды тыныштыа, сабырлыа шаыру, адамдара дрыс шешім абылдуа себепкер болу, андай да бір оиааоамны назарын аударту немесе керісінше баса жаа бру, лде бір нрсеге пікір алыптастыру, яни оамды пікірді басара алады. Жалпы аланда, бкіл лемде БА-ты оамды пікірді алыптастырудаы маызы те зор екені длелденген дайт. Ал, бізді жадайда баралы апарат ралдары экологиялы сананы алай алыптастыра алады? Ьл шін біз адамны табиатпен зара атынас проблемасы туралы, азіргі 4 Краткий обзор периодических изданий заманы баралы апарат ралдары жніндегі ымдарымызды жинатап, БА-ты осы тста андай ызметі барын, оны адам санасына сер етуіні трлі дістерін саралаймыз.

Шадинова Г., Юсупова С. – азіргі кндегі аза оамына бсекеге абілетті йел дрежесіні дегейлік мселесі.

Бл маалада бізді еліміздегі йелді дрежесі е жасы нтижеге жетуіміз шін андай болуы керек екендігін білу шін, дамыан Батыс елдеріндегі йелдерді дрежесі мен осы Батысты Ренесансыны фундаментін алаан Мсылман елдеріндегі йел дрежесі арастырылады. Осы мселе бойынша бсекеге абілетті елдерді йелдеріні дрежесі жне осы статусты келешекке каншалыты бейімділігі зерттелінді. азіргі тада білім, ылым, ттунышылы салдарынан тек Батыса ана еліктеуменен дамып жатыр, алайда бірінші стаз Аристотель боланымен де одан да ткен мыты стаздарды нр алан жері Ислам діні боланын еш ескерілмеуде. Баытты крсету масатымен мен Малайзия еліні йелдері мен Тркия елдеріні йелдеріні арасында дрежесі туралы анализі жасала отырып, негізіндегі Исламдаы йелді дрежесін бгіні мірді кзарасымен айта деуге ткізуге шаыра отырып, ранны ріптеріне емес ранны маынасына ілуді кздей отырып, Жаратушыны сосыз аылына сйене отырып, аза йелі андай болуы керек сауалына жауап ізделінеді. аза йелі азаты тын лемдік дрежеге шыару шін азашылыты келешекке зиян беретін элменттерін аралып тура жол кзделінді.

Рахипова С. – Проблемы этнической идентичности в контексте глобализации.

Каждая эпоха выдвигает определенные проблемы. Главным вызовом современной эпохи являются две взаимосвязанные проблемы идентичности и глобализации. Глобализация является общим мировым процессом и имеет много различных направлений – от политических и экономических до уровня и образа жизни, как отдельного индивида, так и народа и социума в целом, это сложный комплекс трансграничных взаимодействий между физическими лицами, институтами, предприятиями и рынками.

Рамазанова А. – Феномен политического мифа в социальном пространстве современности.

В статье представлен теоретический анализ феномена политического мифа, который проявляется, с одной стороны, как явление социально и психологически обусловленное, с другой стороны, его действие способно провоцировать определенные социальные процессы. Рассмотрены особенности функционирования политического мифа в социальном пространстве современности.

Дайрабаева Г. ж.б.– Казахстанское общество: поиск идентичности в мировом культурном процессе.

В данной статье рассмотрены некоторые аспекты культуры как сущностной основы казахстанской модели развития. Проанализированы особенности национальной идеи Казахстана. Выявлена и обоснована необходимость дальнейшего развития национального единства Казахстана. Сформулированный концепт «единство в 5 Краткий обзор периодических изданий многообразии» является базовым онтологическим принципом, развертывающим бытие казахстанской культуры в потоке современных культурных и социальных процессов. На основе проведенного исследования в Казахстане сегодня также ощущается решающий сдвиг, имеются даже вполне осознанные призывы к возрождению культуры, как если не единственного, то главного, что может помочь в возрождении народа. Таким образом, в современных условиях идея евразийства актуализируется еще больше, она является единственной альтернативной той угрозе, которую представляет собой развитие мира в сторону однополярности. Казахстан выступает за укрепление евразийского единства, за движение в сторону многополярности.

Кушкумбаев С., Кушкумбаева А. – Роль ОБСЕ и проблемы безопасности Центральной Азии.

В свете украинско-российского кризиса 2014 г., шире конфликта Запада и Москвы, возрастают риски эскалации конфликтов в пространстве СНГ, среди которых – ситуация вокруг Приднестровья, урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха, нестабильность в Кыргызстане и др. в сфере энергетической безопасности конфликтный потенциал существует вокруг таких вопросов, как создание новых транспортных энергетических коридоров. К решению проблем безопасности относится создание и совместная эксплуатация различных транспортных артерий, которые бы соединили евразийское пространство. Открытие транспортных коммуникаций, улучшение межгосударственной транспортной инфраструктуры – здесь есть большой потенциал для взаимодействия. Геоэкономическая активность Казахстана в этом направлении, в частности в реализации трансконтинентальных транспортных коридоров Западная Европа

– Западный Китай, Север-Юг, также совместный вклад в стабильность и устойчивость нашего региона.

Petrik J.M., Kilybayev T.K., Shormanbayeva D. – The Internet ad Kazakh Culture:

Challenges and Prospects.

This paper considers potential negative implications of Kazakhstan’s pursuit of extensive Internet access. Specifically, we critically evaluate the following two concerns about the widespread availability of the Internet: a) that it will result in an erosion of traditional Kazakh culture and b) that an increase in time spent on-line will tend to produce individual isolation and thereby an increase in the incidence of cases of depression. With respect to the first concern, we make a prima facie case that several specific features of Kazakh culture make it particularly well-suited to absorb extensive access to the Internet without a resulting distortion of erosion of traditional Kazakh culture. With respect to the second concern, we note that the potential threat to psychological health posed by easy access to the Internet is significant and ought to be taken seriously, but we conclude that this threat is counterbalanced by other respects in which heightened access to the Internet can enhance mental health.

Вестник Российского экономического университета им.

Г.В.Плеханова - № 11 – 2014.

Краткий обзор периодических изданий Сагинова О. и. др.– Показатели исследовательской деятельности и эффективность преподавания.

Научные исследования и преподавательская деятельность – два основных компонента содержания труда преподавателя вуза. Проводимые в различных системах образования реформы однозначно повышают значимость научных исследований преподавателей вуза.

Количественные и качественные показатели результативности научных исследований используются государственными органами и рейтинговыми агентствами для определения эффективности вуза, его подразделений и отдельных преподавателей. В научной литературе, однако, нет однозначных фактов, подтверждающих позитивное или негативное влияние активной научной деятельности преподавателя на качество его учебной деятельности и удовлетворенность студентов. В статье формулируются задачи вузов и варианты вовлечения студентов в научную деятельность научно-педагогических работников (НПР). Предложен анализ показателей оценки НПР в российских и зарубежных вузах, который показал, что при общем направлении на приоритетность научно-исследовательской деятельности НПР и использовании показателей научной работы для их мотивации эти показатели не увязаны с качеством обучения и не мотивируют преподавателей к использованию результатов своих научных исследований в учебном процессе и привлечению студентов к исследовательской деятельности.

Каткова М., Митяева Н. – Неравновесность развития институциональной системы:

феномен фундаментальности случайного.

В статье посредством использования методологии институциональной теории, положений синергетики, теорий экономического равновесия высказывается и обосновывается гипотеза о фундаментальности случайного в развитии институционально-неравновесных систем (ИНС). Выработан механизм исследования специфики развития (формирования, функционирования) ИНС. На первом этапе анализа выделены и исследованы качественные и количественные характеристики ИНС путем разбивки их на две принципиально различные группы: зависимые переменные и факторные показатели. Дано авторское определение неравновесности институциональной системы. Вторым этапом верификации гипотезы о фундаментальности случайного в развитии ИНС стала оценка применимости общесистемных принципов и законов к их анализу. Выявлена специфика проявления законов, выражающаяся в потере их статуса. Доказано, что ИНС за счет динамичности своего развития создает вероятность наступления новых неравновесных состояний, продуцируя неравновесность на новом витке. Третий этап исследования состоит в рассмотрении конкретных проявлений случайного в развитии институциональных систем, получивших в дальнейшем характер фундаментального.

Знание специфики функционирования ИНС может быть использовано в практике институционального строительства, институционального планирования и управления.

Кочурова Л., Грекова З. – Инновационной экономике нужен инновационный механизм.

В статье дается научное понимание термина «инновация», определен набор признаков, которые характеризуют инновационную экономику, показана необходимость создания инновационной модели. Авторы утверждают, что основой формирования инновационной7 Краткий обзор периодических изданий экономики на предприятии является амортизация. Предлагается трансформировать часть рыночной прибыли в размере амортизации в инновационные издержки, освободив ее от налогообложения, стимулируя тем самым внедрение новой техники и технологии. В странах Запада продуктом поиска инновационной основы стал показатель EBITDA, который включает в себя амортизационные расходы, однако он не получил научного завершения из-за несовершенства экономического механизма.

Ващекина И. – Федеральный закон «О потребительском кредите (займе): новый уровень информационных отношений между кредитором и заемщиком.

В статье рассмотрены первоочередные правовые задачи в сфере потребительского кредитования: законодательное закрепление защиты прав потребителей кредитных услуг, утверждение двусторонней ответственности в случае нарушения кредитного договора, легализация операций кредитных бюро по сбору информации о заемщиках. Автором показано, что при всем обилии и разнообразии этих задач только эффективное, консолидированное законодательство, основанное на четкой спецификации нормативной базы, позволит оперативно и с минимальными издержками в судебном порядке защитить финансовые интересы сторон от обстоятельств, вызванных сознательным либо вынужденным уклонением от исполнения своих обязательств по договору потребительского кредита. Принятие Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» ставит барьер сложившейся практике неполного информирования потребителей о реальных размерах процентных ставок, комиссиях и других дополнительных выплатах по кредиту. Индивидуальные условия договора, которые согласовываются кредитором с конкретным заемщиком, задают новый уровень открытости в их информационных взаимоотношениях, хотя законодательная база в сфере потребительского кредитования все еще оставляет множество неразрешенных проблем и нуждается в дальнейшем развитии.

Косов М. – Модель социально ориентированного налогообложения доходов физических лиц.

Установление в России прогрессивной шкалы ставок по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) является темой для постоянных политических, экономических и социальных дискуссий с того самого момента, как в 2001 г. вступила в силу глава 23 НК РФ, в которой была установлена так называемая плоская ставка налога. В статье исследуется новая модель социально ориентированного налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации. Резуль-таты проведенного анализа в дальнейшем могут стать основой для разработки стратегии совершенствования налога на доходы физических лиц и корректировки налоговой политики по данному налогу.

Архипов А., Хоминич И. – Обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В статье показана целесообразность отмены налога на доходы физических лиц с пособий по временной нетрудоспособности. Отмена этого налога не вызовет негативных социально-экономических последствий и позволит в течение 2–3 лет устранить дефицит8 Краткий обзор периодических изданий Фонда социального страхования РФ без повышения страхового тарифа. Методом математического моделирования доходов и расходов Фонда с использованием модели финансово устойчивого (самоокупаемого) страхования оценено влияние НДФЛ, уплачиваемого с выплат пособий по временной нетрудоспособности, на величину дефицита Фонда социального страхования РФ. Сформулированы выводы по итогам проведенного авторами структурного и логического анализа законодательной и нормативно-правовой базы по назначению, исчислению и условиям выплат страхового обеспечения (пособий) по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Гретченко А., Горохова И. – Плановый опыт СССР и проблемы стратегического планированияв современной России.

В статье рассматривается альтернативный взгляд на выбор пути дальнейшего развития российской экономики, обосновывается необходимость внедрения стратегического планирования в управление экономическими процессами в свете реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также трансформации стратегии России в социально эффективную стратегию развития при помощи анализа уникального опыта СССР по разработке и реализации перспективных планов развития народного хозяйства.

Исследуются преимущества программно-целевого метода, использовавшегося в СССР при разработке планов развития народного хозяйства, основанного на выборе ключевых отраслей промышленности, обеспечивающих ускоренную сверхиндустриализацию и модернизацию страны. Анализируются причины, тормозившие развитие плановой системы в советской экономике, в частности, отсутствие сбалансированности и игнорирование потребительских запросов, наличие элементов стихийности в формировании товарно-денежных отношений, возрастание власти бюрократии, волюнтаристские методы управления.

Романов В., Бачинин Ю. – Информационная система быстрого реагирования в области транспортировки нефти.

Существуют ситуации, в которых фактор времени играет решающую роль при принятии решений для благоприятного выхода из них. В частности, это относится к ситуации разрыва нефтепровода, за которым следует загрязнение окружающей среды с соответствующими последствиями. В случае временного выхода части нефтепровода из строя стоимость каждой минуты промедления в подготовке решений очень высока как в финансовом, так и в экологическом плане. Применение метода автоматизации выполнения операций по устранению последствий подобных ситуаций позволяет свести эти потери к минимуму. Авторами предложена новая методология быстрого реагирования на нештатные ситуации в области нефтяной логистики на основе методов целочисленного программирования.

Родионова Н. – Роль государственно-частного партнерства в активизации пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной инновационной системы.

Краткий обзор периодических изданий В статье обосновывается необходимость расширения практики использования государственно-частного партнерства при решении проблем организации пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной инновационной системы. В связи с этим дается авторское понимание сути такого взаимодействия, определены его основные участники и современные проблемы, выделены приоритетные направления его развития. На основе проведенного анализа специфики и содержания государственно-частного партнерства и направлений его использования в российских условиях и развитых странах обосновано его высокое значение при решении проблем пространственно-сетевого взаимодействия, предложены и систематизированы наиболее эффективные его формы.

Быстров Г., Гайнутдинов Э. – Институционализация кластерных инициатив в России.

Кластерная тематика в России становится все более востребованной, в связи с чем актуальной становится задача поиска эффективных инструментов формирования и развития кластерных структур в России. Деятельность субъектов кластера сопровождается формированием институтов, позволяющих вырабатывать общую стратегию и тактику по эффективному взаимодействию. Развитая институциональная база придает кластеру предсказуемость и динамичность развития. Таким образом, институциональные формирования кластера требуют более детального исследования. В статье определена роль институциональных механизмов в построении кластерных структур в России, представлена классификация институциональных формирований кластера, рассмотрены основные задачи выявленных классов институциональных образований.

Шелига М. – Китайско-американские экономические отношения на современном этапе: противоречия или сотрудничество?

В статье рассмотрены экономические отношения КНР и США, включая сотрудничество двух стран и главные противоречия, сдерживающие рост взаимного доверия. Особое внимание уделено рассмотрению влияния манипуляции с курсом юаня на изменение дефицита США в торговле с КНР и анализу торговли Китая по заниженным ценам.

Анализируются новые противоречия, усложняющие развитие экономических отношений двух стран, как, например, кибератаки со стороны китайских хакеров или нарушения прав интеллектуальной собственности. Выявлены новые тенденции и сдвиги в китайскоамериканских экономических отношениях путем применения описательной статистики и сравнительного анализа, а также предпринята попытка объяснить, почему некоторые общепринятые стереотипы в отношении китайско-американского взаимодействия не соответствуют действительности.

Алтухов С. – Эффективность финансирования спортивных мероприятий и реинжиниринг бизнес-процессов спортивного наследия (на примере Олимпийских игр в Сочи).

Мировая спортивная отрасль развивается бурными темпами – доходы растут ежегодно в среднем на 12,5%. Россия является местом проведения большого количества крупных спортивных мероприятий. Наиболее масштабное из уже состоявшихся – зимние10 Краткий обзор периодических изданий Олимпийские игры в Сочи. Важным вопросом прошедших и будущих соревнований в России является оценка их экономической эффективности. Опыт Сочи должен помочь избежать повторения допущенных ошибок при подготовке к новым крупным спортивным мероприятиям, в том числе к чемпионату мира по футболу 2018 г. В ходе исследования авторы статьи рассчитали, что стоимость проведенной Олимпиады увеличилась с изначально запланированных 314 млрд рублей до 1,524 трлн рублей, а доля частных инвестиций в этих вложениях не превысила 10%. Авторы проанализировали эффективность постолимпийского использования спортивной и сопутствующей инфраструктуры и обосновали необходимость применения реинжиниринга существующих бизнес-процессов. В статье показано, как реализация спортивных и инфраструктурных проектов отразилась на финансовом положении кредитных организаций, связанных с проведением Олимпиады.

Гуреева Е. – Социально-экономический эффект и наследие мегаспортивных мероприятий.

В июле 2007 г. в Гватемале Международный олимпийский комитет выбрал город Сочи столицей XXII зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2014 г. По сути, Олимпийские игры 2014 г., прошедшие в Сочи, стали первым мегаспортивным проектом, реализуемым в нашей стране после Олимпиады-80. В статье проведен анализ социальноэкономической эффективности проведения крупномасштабных спортивных событий на примере Олимпийских игр 2014 г. Особое внимание уделено методам оценки экономической эффективности проведения спортивного события. Помимо материального наследия Игр рассмотрена и оценена его нематериальная составляющая.

Вопросы экономики - № 12 – 2014.

Кудрин А., Гурвич Е. – Новая модель роста для российской экономики.

Проблемы, определяющие наблюдаемое торможение российской экономики, носят хронический характер и не могут быть решены простыми мерами, такими как смягчение денежно-кредитной или бюджетной политики. Фундаментальная причина проблем — слабость рыночной среды, обусловленная в первую очередь доминированием государственных и квазигосударственных компаний. Содержанием новой модели роста должно стать создание сильной мотивации к повышению эффективности как для бизнеса, так и для системы государственного управления. В статье названы основные направления, в которых необходимо действовать для построения такой модели.

Ершов М. – Какая экономическая политика нужна России в условиях санкций?

К прежним негативным факторам в экономике (замедление темпов роста, высокий уровень инфляции) в настоящее время добавились внешние препятствия (санкции западных стран). Новый виток санкций США и ЕС в отношении России требует еще больше повысить роль внутреннего рынка и национальных монетарных властей для обеспечения бесперебойного экономического развития страны. Поскольку вводимые ограничения в большой степени касаются доступа на финансовые рынки (получения кредитов, размещения ценных бумаг и др.), необходимо активизировать внутренние механизмы формирования денежных ресурсов, которые восполнили бы сокращение Краткий обзор периодических изданий внешнего финансирования. Это предполагает значительную корректировку денежнокредитной и финансовой политики.

Орлова Н. – Финансовые санкции против России: влияние на экономику и экономическую политику.

В статье проанализировано влияние международных санкций на российский банковский сектор и экономическую политику. Автор приходит к выводу, что введение санкций асимметрично транслировалось на кредитные и депозитные банковские рынки, в частности повышение процентных ставок по депозитам было более умеренным, чем необходимо, из-за значительного ослабления базы розничного фондирования с 2013 г. и более активного использования банками поддержки ЦБ РФ. В банковском секторе проявляется тенденция к усилению роли государственных банков, что может повысить риски для качества экономического роста.

Клинова М., Сидорова Е. – Экономические санкции и их влияние на хозяйственные связи России с Европейским союзом.

В статье рассмотрено влияние санкций, введенных ЕС против РФ, и ее ответных мер на экономические связи между ними. Обмен санкциями укладывается в логику деструктивного «экономического патриотизма», получившего распространение в условиях глобализации в XXI в. Он порождает обособленность и отрицательно, хотя и в разной степени, сказывается на возможностях хозяйственного развития России и ЕС.

Апокин А. и др.- О фундаментальных недостатках современной денежно-кредитной политики.

В статье выделены три основных недостатка современной денежно-кредитной политики.

Во-первых, согласно расчетам авторов, наблюдаемое ужесточение монетарной политики избыточно. ВВП России в 2014 г. окажется по крайней мере на 3% ниже потенциального выпуска, а равновесная ключевая ставка, исходя из сложившихся до 2014 г. тенденций, не превышает 6,25% годовых. Во-вторых, ЦБ де-факто игнорирует цель стабильного функционирования и развития финансовой системы, что прямо противоречит его мандату.

В-третьих, сегодня экономические агенты не имеют четких ожиданий о правилах монетарной политики, и именно ЦБ должен эти ожидания сформировать — при помощи публичных обязательств и независимого аудита монетарной политики.

Коломиец А. – Инфляция и банковский процент в современной российской экономике.

Рассматривая статистические данные, характеризующие динамику денежной массы, инфляции и ставки банковского процента в РФ, автор констатирует отсутствие выраженной зависимости динамики месячных показателей инфляции и банковского процента от изменения темпов роста денежного агрегата М2. По мнению автора, инфляционные ожидания хозяйствующих субъектов и домохозяйств порождаются в первую очередь институциональной неопределенностью, характерной для системы экономических и социальных отношений в РФ, а также - опережающим ростом издержек добычи энергоносителей и цен на них. Вследствие институциональной 12 Краткий обзор периодических изданий неопределенности и неустойчивости финансового положения заемщиков банки вынуждены поддерживать сложившийся высокий уровень процентных ставок, в том числе по инвестиционным кредитам.

Корнейчук Б. – Этическая экономия М.И.Туган-Барановского и вызовы глобального развития (к 150-летию со дня рождения ученого).

Этические основы воззрений М. И. Туган-Барановского и его общественная деятельность рассматриваются с позиций концепции «нравственных ориентиров развития». Цель статьи — оценить перспективы этического учения Туган-Барановского в теории и практике экономического развития. Автор приходит к выводу, что в период глобального экономического кризиса и трансформации институтов эта этическая концепция может быть полезна при выработке путей преодоления конфликтов на основе принципа высшей ценности человеческой личности.

Заостровцев А. – Экономист об истории: концепция Дейдры Макклоски.

В статье анализируются взгляды на историю и прогресс человечества, представленные в фундаментальных исследованиях Дейдры Макклоски. Подчеркиваются характерный для них нематериалистический взгляд на источник исторических изменений и полемика Макклоски практически со всеми известными концепциями, в которых объясняются экономический рост и благосостояние западного мира. Макклоски связывает этот прорыв с радикальной сменой риторики, признавшей «буржуазные добродетели» и достоинство буржуазии.

Ореховский П. – Структурализм как памфлет.

В рецензии рассматривается связь идей Э. Райнерта с традицией структурного анализа, позволяющего ввести в экономические модели фактор неоднородности отраслей и секторов экономики, а также выделить эффекты возрастающей и убывающей отдачи. В отличие от статической теории международной торговли, восходящей к анализу сравнительных преимуществ по Д. Рикардо, данный подход позволяет выявить связь между торговлей, производством, доходами и ростом населения. Райнерт реабилитирует «другой канон» экономической теории, связанный с меркантилистской традицией, Ф.

Листом и немецкой исторической школой, а также по-новому оценивает вклад А.

Маршалла в анализ возрастающей отдачи. Эмпирические иллюстрации, приводимые в книге, имеют явные параллели с траекторией социально-экономического развития России.

Национальные интересы: приоритеты и безопасность - № 48 – 2014.

Паздникова Н., Филимонова С. – Методологические подходы к оценке эффективности стратегических программ в субъекте Российской Федерации.

Предметом настоящего исследования является процесс реализации программно-целевого метода управления общественными ресурсами в субъекте Российской Федерации. Статья посвящена методологическим подходам к оценке эффективности стратегических 13 Краткий обзор периодических изданий программ в субъекте РФ. Целью авторов являлась демонстрация возможных методик оценки комплексной эффективности стратегических программ с учетом специфики потенциала региона и возможных угроз для его бюджета и населения. Отсутствие комплексной оценки эффективности реализации стратегических программ в субъектах РФ проявляется в слабой увязке бюджетных возможностей финансирования и результативными показателями социально-экономической системы. Авторами выдвинута гипотеза о том, что комплексная эффективность должна включать в себя экономическую, социальную и социально-экономическую эффективности. На примере Пермского края использован метод корреляционно-регрессионного анализа программного финансирования, на основе которого была проведена оценка комплексной эффективности расходов консолидированного бюджета на реализацию программы социальноэкономического развития Пермского края на 2009-2012 гг. и на период до 2017 г. В зону неэффективного и низкого управления попали производственная сфера, инфраструктура и использования природных ресурсов, которые определяют направления угрозы развития социально-экономической системы, а следовательно, и высокие бюджетные риски.

Сделаны выводы, что в настоящее время управление программными ресурсами в регионах требует применения новых, более качественных механизмов управления, одним из которых выступает комплексная оценка эффективности стратегических программ развития региона. Результаты данного исследования могут быть использованы региональными и муниципальными органами власти для формирования методологической и нормативной баз программного управления бюджетными ресурсами.

Смольянинов К. – Определение стратегии инновационного развития промышленного предприятия.

Целью настоящей работы является определение стратегии инновационного развития промышленного предприятия на основе предлагаемой автором матрицы выбора стратегии инновационного развития. Задачи, поставленные в данной статье, заключаются в разработке матрицы выбора стратегии инновационного развития промышленного предприятия в зависимости от уже реализованного и резерва еще нереализованного инновационных потенциалов посредством сопоставления их уровня, определенных на основе методики оценки инновационного потенциала промышленного предприятия. Для решения поставленной задачи в работе используются методы логического, структурного, сравнительного, технико-экономического, экономико-статистического анализа. Новой является развитие методики оценки инновационного потенциала на базе эффективного использования инновационных возможностей и инновационной культуры предприятия, обеспечивающей более эффективное достижения стратегических целей его инновационного развития. В статье представлен авторский алгоритм разработки стратегии инновационного развития промышленного предприятия на основе оценки его инновационного потенциала в современных условиях хозяйствования инновационного типа и матрицы выбора стратегии инновационного развития промышленного предприятия. Приводится оценка эффективности реализации стратегий инновационного развития предприятий из разных отраслей экономики на основе изменения реализованного ими инновационного потенциала вследствие реализации принимаемой соответствующим предприятием стратегии. Предложенная в работе методика оценки 14 Краткий обзор периодических изданий инновационного потенциала может применяться для анализа и принятия решений при оценке и сравнении инновационных возможностей различных предприятий, разработке стратегических программ их инновационного развития или выбора ими типа инновационной стратегии. Кроме того результаты исследования будут полезны при кредитовании предприятий, размещении заказов и тендеров, заключении контрактов по выполнению государственных программ, создании федеральных научных центров, государственно-частных партнерств и холдингов.

Лепехина Т., Пепеляева А. – Влияние формальных институтов на здоровьесберегающее поведение.

В статье рассмотрены факторы, определяющие здоровьесберегающее поведение, проанализированы некоторые формальные институты в сфере охраны здоровья. Дана сравнительная характеристика целевых индикаторов в основных нормативных документах, регламентирующих процесс здоровьесбережения в Российской Федерации.

Авторами настоящей работы была предпринята попытка оценить качество ряда формальных правил, участвующих в формировании здоровьесберегающего поведения в современной России. Методологическую основу исследования процессов здоровьесбережения составляет институциональный анализ, сосредоточенный на выявлении формальных институтов и предполагающий изучение качественных сторон формирования здоровьесберегающего поведения. В результате настоящей работы определены противоречия в целевых установках основных стратегических документов в области охраны здоровья жителей России, выявлены недостатки по всем трем блокам институционального механизма управления системой здоровьесбережения. Предпринята попытка анализа двух нормативно-правовых документов в области охраны здоровья (Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. и государственной программы "Развитие здравоохранения") на предмет согласованности целей и результирующих показателей и их научной обоснованности и реальности достижения. Проведен корреляционный анализ исследуемых факторов и показателей здоровья. Показано, что основой здоровьесберегающего поведения являются знания и мотивация необходимости заботы о здоровье, формирование которых зависит от государственной политики в области охраны здоровья. Сделан вывод о том, что большая часть созданных формальных институтов в рамках институционального механизма управления системой здоровьесбережения неэффективны вследствие фрагментарности мер государственной политики в области охраны здоровья, неудовлетворительной работы механизмов контроля, слабой координации между различными структурами управления процессом здоровьесбережения, отсутствия мотивации к здоровьесбережению со стороны всех акторов. Выявлены факторы формирования здоровьесберегающего поведения, которые нуждаются в особом внимании органов государственной власти.

Яковлев В. и др.– Угрозы и вызовы России в экономической, социальной и военной сферах.

В настоящее время в Институте военно-технических образовательных программ (ИВТОБ) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета разработан ряд методик для оценки и управления рисками в техногенной сфере. Вместе с тем 15 Краткий обзор периодических изданий практически без внимания остаются проблемы чрезвычайных ситуаций в социальной сфере, где в сложившихся условиях угрозы стабильности становятся настолько активными, что могут в любой момент перейти в чрезвычайные ситуации. Основная цель настоящей статьи заключается в попытке заострить внимание сотрудников ИВТОБ, аспирантов, студентов, а также коллег из других учебных заведений на необходимости проведения исследований по анализу риска в социальной сфере. Авторами выполнен обзор сообщений средств массовой информации и разработок по рассматриваемой теме. В соответствии с принципами системного анализа в статье рассмотрены верхние иерархические уровни угроз государственной стабильности, непосредственно влияющие на жизненные интересы личности. Сделан вывод, что на основе концепции национальной безопасности и результатов комплексного анализа потенциальных возможностей в стране формируется долгосрочная государственная политика национальной безопасности. Дано определение социального риска как особой разновидности рисков, в которой субъектом и объектом риска выступает индивид, определенная социальная группа или все общество в целом. Вероятность наступления негативных последствий для данных социальных групп обусловлена несоответствием индивидуальных (групповых) социальных действий процессам в окружающем социальном пространстве, протекающим в обстановке реально существующей неопределенности. Установлено, что риск и его оценка для социальной сферы представляют собой второстепенные малоинформативные характеристики, не способные повлиять на решение задачи оптимизации требований к основным параметрам системы, на развитие рассматриваемого процесса.

Золин И. – Мировой рынок труда и международная миграция рабочей силы (теоретико-методологические и практические аспекты).

Важность проблем трудовой миграции имеет не только национальную природу. В настоящее время миграция приобрела международное звучание, играя важную роль в формировании и развитии мирового рынка труда. Именно эти новые свойства в течение последнего времени превратили трудовую миграцию в объект пристального внимания, что обусловливает актуальность обозначенной темы. Цель настоящей статьи заключается в попытке дать научную характеристику мирового рынка труда и международной трудовой миграции, основываясь на результатах современных исследований отечественных и зарубежных ученых, а также исходя из собственного концептуального видения проблематики развития национального рынка труда в условиях глобализации.

Методологической основой выдвинутой в работе проблематики служат коренные положения экономической теории, а также принятые органами государственной власти решения по вопросам функционирования рынка труда и международной трудовой миграции. При этом полностью осознавая объем трудностей рассматриваемых проблем, автор стремился сделать акцент на анализе изучения современного теоретического, фактического и статистического материала. Важное место в методологическом обеспечении предлагаемого исследования принадлежит также методам структурнологического, системного, сравнительного анализа, экспертных оценок. В статье развиты теоретические и методологические основы формирования мирового рынка труда, включающие широкий спектр существующих факторов и ограничений, определяющих его современное функционирование. В результате проведенного анализа уточнена 16 Краткий обзор периодических изданий социально-экономическая сущность мирового рынка труда, раскрыта экономическая и социальная природа международной миграции рабочей силы, оценено ее влияние на рынок труда и занятость населения, исследована миграционная политика как фактор развития рынка труда. Результаты исследования могут быть использованы в деятельности органов государственной власти федерального и регионального уровней (в частности, при разработке программ, касающихся дальнейшего развития национального рынка труда и проведения миграционной политики).

Васин Н. – Факторы, влияющие на устойчивость развития и функционирования предприятия.

Современные экономические условия определяются высокой динамикой изменения факторов внешней среды, непосредственно влияющих на устойчивость развития предприятия, и это существенно усложняет технологию принятия управленческих решений, связанных с повышением устойчивости функционирования предприятия. В связи с этим решение вопросов управления устойчивостью развития и функционирования предприятий, на основе анализа факторов устойчивости, связанных с неопределенностью внешней среды является весьма актуальным. Целью данной работы является анализ факторов, влияющих на устойчивость функционирования и развития предприятия.Pages:   || 2 |
 

Похожие работы:

«Предварительно утвержден Советом директоров ЗАО «ГСС» Протокол № 18 от «25» мая 2010 г. Утвержден Общим собранием акционеров «29» июня 2010 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО» ЗА 2009 ГОД Президент Общества В.С. Присяжнюк «_» _ 2010 г. Главный бухгалтер М.А. Столина «_» _ 2010 г. Оглавление Стр. Обращение председателя Совета директоров и Президента ЗАО «ГСС» 1.1 Обращение Председателя Совета директоров Комма 4 Леонида Нафтольевича 1.2 Обращение...»

«Путь дельфина Как вырастить счастливых и успешных детей, не превращаясь в мать-«тигрицу» The Dolphin Way A Parent’s Guide to Raising Healthy, Happy, and Motivated Kids without Turning into a Tiger Shimi K. Kang, M.D. Путь дельфина Как вырастить счастливых и успешных детей, не превращаясь в мать-«тигрицу» Шими Канг Перевод с английского Москва УДК 159.923.2:159.922.736.3 ББК 88.413-72 К19 Переводчик Мария Мальцева Редактор Наталья Нарциссова Канг Ш. К19 Путь дельфина. Как вырастить счастливых и...»

«Выпускное сочинение по литературе в 11 классе Комментарии разработчиков экзамена Репортаж телеканала «Россия 1» от 01.09.2014 http://sochinenie11.ru/o/80-kommentarii-razrabotchikov-ekzamena.html Тематические направления итогового сочинения в http://sochinenie11.ru/ выпускных классах на учебный год 2014/2015 «Недаром помнит вся Россия.» (200летний юбилей М.Ю. Лермонтова) Вопросы, заданные человечеству войной. Человек и природа в отечественной и мировой литературе. Спор поколений: вместе или...»

«6 ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ от I:S.O?. ?Oif 2. г. Екатеринбург О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Байкш10вского лесничества Свердловекой области, утвер:нсденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловекой области от 31.12.2008 М 1748 В соответствии с подпунктом пункта статьи 83, пунктом 2 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 приказа Федерального агентства лесного хозяйства...»

«ГРАМАДСКАЕ АБ’ЯДНАННЕ «БЕЛАРУСКАЕ ГЕАГРАФІЧНАЕ ТАВАРЫСТВА» МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ АДДЗЕЛ МАГІЛЁЎСКІ МЕРЫДЫЯН ТоМ ТРЫНАццАТЫ ВЫПУСК ТРэцІ-ЧАцВЁРТЫ (2013 – № 3 – 4 (22 – 23) НАВУКОВАЕ ВЫДАННЕ ВЫДАЕццА З САКАВІКА 2001 ГоДА ТРЫНАццАТЫ ГоД ВЫДАННЯ Магілёў УДК 911+371.3+910.2:911.3 ББК 26.8 + 74.262.6 М12 РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА: РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: АНОШКА В.С., д-р геагр. навук, ГАРКУНОЎ В.А., д-р сельскагаспад. прафесар (г. Мінск), навук, прафесар (галоўны рэдактар) АРОНАЎ А.Г., д-р фіз. – матэм. навук,...»

««МОЙ ЛЮБИМЫЙ САЛОН» Второй выпуск Ул. Саксаганского, 103 Зима, скоро новогодние праздники и много работы. Декабрь – один из самых динамичных месяцев в году: мы куда-то спешим, хотим успеть закрыть все незавершенные дела перед началом нового года. И порой забываем о простых вещах – сказать любимому человеку «Я люблю тебя», посмотреть вокруг и понять, что выпал снег, на термометре 0 градусов и можно потихоньку утепляться, вспомнить последний поход в кино и фильм, который перевернул сознание или...»

«isicad.ru № 135, октябрь 2015 От редактора. Мысли о мысленном управлении САПРом Давид Левин....4 Обзор отраслевых новостей за октябрь. На CAD в будущее Алексей Истомин....5 Проектировщик грандиозного «Лахта-Центра» расскажет, как выжить в кризис с помощью BIM.15 Вчера состоялся официальный релиз SolidWorks 2016...19 Девелопер должен требовать от подрядчика работы с BIM: опыт скандинавского холдинга NCC — на AURu 2015...21 Об уязвимости ИТ-развития в крупных промышленных компаниях: уроки одной...»

«Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 08.03.2015) Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 14.04.2015 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 08.03.2015) Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 14.04.2015 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ...»

«1 Оглавление Введение 1. Обзор изменений законодательства в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2013 году 2. Статистические данные сиротства в России 2.1 Общие сведения о состоянии сиротства в Иркутской области 2.2 Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 21 3. Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3.1 Усыновление (удочерение) 3.2 Опека (попечительство) 3.3 Проблематика в вопросах опеки...»

«СТП БГТУ 002-2007 Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПРОЕКТЫ (РАБОТЫ) КУРСОВЫЕ Требования и порядок подготовки, представление к защите и защита ПРАЕКТЫ (РАБОТЫ) КУРСАВЫЯ Патрабаваннi i парадак падрыхтоўкi, прадстаўленне да абароны i абарона Минск 2007 СТП БГТУ 002-2007 СОДЕРЖАНИЕ 1 Область применения............................................... 1 2 Нормативные ссылки....................»

«Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 17.11.2015 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 17.11.2015 Об основах охраны здоровья граждан. 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ РОССИЙСКАЯ...»

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ Дремченко В.В. Андреева Н.В. БГТУ имени В.Г. Шухова Белгород, Россия CURRENT STATUS STUDY THE GRAVITATIONAL FIELD OF THE EARTH Dremchenko V.V. Andreeva N.V. BSTU behalf V.G. Shukhova Belgorod, Russia Гравитационное поле, или поле тяготения — физическое поле, через которое осуществляется гравитационное взаимодействие(рис. 1). В общей теории относительности (ОТО) гравитационное поле является не отдельным физическим понятием, а свойством...»

«1 www.football72.ru Вторая лига: Соревнования поводятся внутри трех зон. В финальном турнире выходят по две команды из зоны. Зональные соревнования первого этапа проводятся с ноября 2015 г. по апрель 2016 г. Финал чемпионата области апрель 2015 г. г.Тюмень. Состав участников соревнований в зонах утверждается комитетом по проведению соревнований 6.2. ТООО «Федерация футбола». Решения об исключении команд из числа участников соревнований принимаются комитетом по проведению соревнований ТООО...»

«А.Ю. Михайлов, М.В. Данилина ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ АКТИВОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Монография Часть 2 Москва УДК 336(075.8) ББК 65.262.1я73 М69   Рецензенты: Б.П. Титаренко, д-р тех. наук, проф. Российского государственного социального университета, Н.Г. Синявский, д-р экон. наук, проф. Финансового университета Михайлов, А.Ю. М69 Особенности размещения активов институциональных инвесторов : монография / А.Ю. Михайлов, М.В. Данилина. — Часть 2. — М. : РУСАЙНС, 2015. — 342 с. ISBN...»

«1 Информационный бюллетень Государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Издается с 2014 г раз в квартал Май 2015 года ( в электронном виде) В ЫП УС К 2 В этом выпуске: 1. Не цепляйся, клещ! стр. 1 2. Правильное поведение в жаркие дни стр. 3 3. Правила безопасного отдыха на воде стр.5 4. Факты об электронной сигарете стр.7 НЕ ЦЕПЛЯЙСЯ, КЛЕЩ! Много радости приносит нам лес, но вот некоторые его обитатели могут нанести человеку вред. Среди...» 
2016 www.os.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.